Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity

Směrnice Masarykovy univerzity č. 6/2008

(ve znění účinném od 11. února 2019)

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydávám tuto směrnici:

Článek 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje zásady řízení a výkonu ediční činnosti Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) jako jedné z hlavních činností MU.

Článek 2

Základní principy

 1. Ediční činnost MU je vykonávána podle zásady subsidiarity:
  1. Nakladatelstvím MU Munipress (dále jen „NMU“),
  2. fakultami a ostatními součástmi MU.
 2. Knižní a časopisecká produkce je vydávána pod jménem Masarykova univerzita. Nese znak Munipress a dále fakulty nebo jiné součásti, která její vydání zajistila.
 3. Pro cizojazyčná vydání je užíváno jméno vydavatele v podobě Masaryk University Press.
 4. Knižní a časopisecká produkce MU je vydávána v jedné univerzitní řadě ISBN a ISSN a DOI.
 5. Ediční rady fakult a součástí schvalují jednotlivá díla k vydání.
 6. Jednotlivá díla jsou zpravidla recenzována, procházejí odbornou, jazykovou a redakční úpravou.
 7. Pro jednotlivé edice jsou stanoveni vědečtí redaktoři a redakční rady, kteří garantují odbornou kvalitu vydávaných děl.
 8. Pro jednotlivé publikace je stanoven odpovědný redaktor, který garantuje dodržení přijatých zásad pro vydávání příslušné edice.
 9. Grafická a typografická podoba respektuje zásady Jednotného vizuálního stylu MU.
 10. Licenční smlouvy podle směrnice upravující duševní vlastnictví uzavírá jménem MU vedoucí hospodářského střediska, kde dílo vzniklo. Kopii uzavřené licenční smlouvy poskytuje hospodářské středisko NMU k archivaci v databázi licencí slovesných děl MU vedené v NMU.
 11. Vztahy mezi součástmi MU podle této směrnice se uskutečňují na základě vzájemné dohody.

Článek 3

Náplň edicí

 1. MU vydává v podobě tištěné a/nebo elektronické zejména tyto druhy publikací:
  1. Neperiodické:
   1. učební texty,
   2. monografie a sborníky charakteru kolektivních monografií,
   3. učebnice (původní i překladové),
   4. sborníky z konferencí,
   5. populárně-vědecké publikace.
  2. Periodické:
   1. časopisy,
   2. sborníky („nepravá periodika“).
 2. Vydávání je hrazeno z prostředků NMU, fakult nebo jiných součástí, anebo externích subjektů.
 3. Z prostředků v hospodaření NMU může být hrazeno vydávání:
  1. neperiodických publikací dle celouniverzitní části Edičního plánu MU,
  2. periodických publikací mezioborového charakteru, pokud zasahuje do působnosti více součástí MU, nebo jde o periodickou publikaci vydávanou v rámci spolupráce MU s odborným sdružením na základě smlouvy,
  3. periodických publikací, u nichž jde o zájem MU na udržení historicky nebo jinak zvláště významného titulu.

Článek 4

Řízení ediční činnosti

 1. Řízení ediční činnosti na MU je uskutečňováno vedoucími zaměstnanci příslušnými k tomu podle Organizačního řádu MU, Organizačního řádu NMU, případně podle organizačního řádu dotčené součásti MU.
 2. Ke koordinaci ediční činnosti a péči o její rozvoj na MU je zřízena Ediční rada MU, jejíž jednací řád je přílohou č. 1. Předsedu a ostatní členy Ediční rady MU jmenuje a odvolává rektor tak, aby byly zastoupeny dotčené součásti MU.
 3. Hlavním nástrojem řízení ediční činnosti na MU je Ediční plán MU (čl. 5), jehož přípravu a provádění koordinuje ředitel NMU.

Článek 5

Ediční plán

 1. Ediční plán MU je každoročně sestavován tak, aby zahrnoval:
  1. celouniverzitní část, která zahrnuje zejména mezioborové a mezifakultní publikace pro akademickou i nejširší odbornou veřejnost,
  2. dílčí ediční plány jednotlivých součástí MU.
 2. Náměty pro Ediční plán MU přijímá podle pokynů předsedy Ediční rady MU ředitel NMU. Výběru titulů pro Ediční plán MU předchází odborné a ekonomické vyhodnocení, které pro celouniverzitní část zajišťuje NMU.
 3. Ediční rada MU
  1. navrhuje rektorovi ke schválení celouniverzitní část Edičního plánu MU,
  2. schvaluje ediční plány součástí MU.

Článek 6

Vydávání publikací a povinnosti NMU

 1. NMU zajišťuje schválený Ediční plán MU v rozsahu jeho celouniverzitní části. Na základě dohody s jinou součástí MU může NMU převzít zajištění dílčího edičního plánu takové součásti nebo jednotlivých titulů do něj zařazených, a to případně i s možností koedice s externím nakladatelstvím.
 2. NMU zajišťuje:
  1. přidělování ISBN a vedení související agendy,
  2. přidělování DOI a vedení související agendy,
  3. u nových titulů periodik registraci na MK ČR, přidělování ISSN,
  4. uzavírání licenčních smluv u děl celouniverzitní části Edičního plánu MU,
  5. základní redakci publikací, metodickou a poradenskou činnost,
  6. rozesílání povinných výtisků a splnění nabídkové povinnosti dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích a dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
  7. archivaci publikací:
   1. v tištěné verzi – 4 interní povinné výtisky (1 pro univerzitní archiv, 1 pro fond knihovny MU, 2 pro archiv NMU)
   2. v elektronické verzi:
    1. vkládání zaměstnaneckých děl do Repozitáře MU v podobě imprimovaných, tiskových dat,
    2. do archivu Univerzitní knihovny pro osoby se specifickými nároky.
  8. prezentaci, marketing, prodej a na základě dohody s příslušnou součásti MU případně též distribuci publikací.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice zrušuje Směrnici rektora č. 6/2008 - Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity, ze dne 16. prosince 2008, účinnou od 1. ledna 2009.
 2. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji ředitele NMU.
 3. Tato směrnice náleží do oblasti metodického řízení „Ediční činnost“.
 4. Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen ředitel pro komunikaci.
 5. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.
 6. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 11. února 2019. Přílohy: č. 1 Činnost a jednací řád Ediční rady Masarykovy univerzity

podepsáno elektronicky

Mikuláš Bek
rektor

Příloha č. 1 – Směrnice MU č. 6/2008

Činnost a jednací řád Ediční rady Masarykovy univerzity

Článek 1

Úvodní ustanovení

Ediční rada Masarykovy univerzity (dále „ER“) byla zřízena ke koordinaci ediční činnosti a péči o její rozvoj na MU.

Článek 2

Členství v Ediční radě

 1. Předsedu a ostatní členy ER jmenuje a odvolává rektor MU.
 2. Členy ER tvoří zástupci jednotlivých součástí MU a případně další osobnosti. Návrhy na jmenování předkládá rektorovi prorektor odpovědný za ediční činnost MU, a to na základě doporučení děkanů fakult, ředitelů součástí, popřípadě Vědecké rady MU a Akademického senátu MU, nebo na základě vlastního uvážení.
 3. ER se skládá z těchto členů:
  1. předsedy ER (prorektor odpovědný za ediční činnost MU),
  2. místopředsedy ER (zastupuje předsedu v nepřítomnosti),
  3. tajemníka (ředitel Nakladatelství MU),
  4. vědeckých redaktorů Edicí MU,
  5. ostatních členů ER.
 4. Jednání ER se může v případě nepřítomnosti člena účastnit, včetně práva hlasování, zástupce delegovaný příslušnou součástí MU, který je kvalifikovaně informován o projednávané problematice.
 5. Funkční období členů ER není časově omezeno.
 6. Seznam členů ER se zveřejňuje na webových stránkách MU.

Článek 3

Působnost Ediční rady

 1. ER plní funkci vědecké redakce. Pečuje o obsahovou kvalitu vydávaných děl a kvalitu recenzního řízení. Dbá na dodržování standardů vědeckého publikování v časopisech a monografiích. Přispívá tak k celkovému zhodnocení výsledků MU ve výzkumu a vývoji.
 2. ER se na svých zasedáních věnuje především těmto oblastem ediční činnosti:
  1. budování autorského zázemí a celkový rozvoj Edicí MU,
  2. ochrana duševního vlastnictví (autorskoprávní vztahy, licenční politika, zaměstnanecká díla apod.),
  3. recenzní řízení,
  4. redakční, grafické a typografické zpracování děl,
  5. citační analýza, zastoupení v indexových (referátových) databázích (např. ERIH, EBSCO, ISI aj.),
  6. podpora studentských edičních aktivit,
  7. financování ediční činnosti,
  8. kalkulace cen, marketing a distribuce.
 3. ER podle potřeby vytváří pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti.
 4. ER projednává a připravuje rektorovi MU ke schválení celouniverzitní část Edičního plánu.
  1. Návrhy publikací pro celouniverzitní ediční plán přijímá NMU:
   1. od externích autorů prostřednictvím stálé výzvy na webových stránkách nakladatelství,
   2. na základě návrhu jednotlivých fakult,
   3. přímo od autorů – zaměstnanců univerzity – prostřednictvím edičních referentů fakult.
  2. Jednotlivé návrhy NMU vyhodnocuje na základě multikriteriální analýzy, která mj. zahrnuje ekonomickou rozvahu, mezioborový a mezifakultní přesah u interních návrhů, kompatibilitu titulu s existujícím Edičním plánem a plány předchozími, náplní jednotlivých edicí aj.
  3. Tituly s kladným hodnocením NMU jsou zařazeny jako bod jednání Ediční rady k diskuzi a schválení jejich zařazení do celouniverzitního Edičního plánu.
 5. ER schvaluje ediční plány fakult a součástí, které předem schválily ediční rady fakult a součástí.
 6. ER podle potřeby stanoví Redakční rady pro Edice MU. Tyto edice jsou uvedeny v příloze tohoto Jednacího řádu, která je Ediční radou průběžně aktualizována.
 7. Redakční rady sestávají zpravidla ze tří členů. Činnost redakčních rad řídí vědečtí redaktoři. Návrh ke jmenování za člena redakční rady předkládá Ediční radě předseda ER na základě doporučení děkanů fakult, ředitelů součástí, popřípadě Vědecké rady MU a Akademického senátu MU, nebo na základě vlastního uvážení.
 8. Redakční rady navrhují náplň jednotlivých edicí, navrhují recenzenty děl a předkládají plány Edicí MU k projednání a ke schválení ER.

Článek 4

Zasedání a hlasování Ediční rady

 1. Zasedání ER svolává předseda ER podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 2. ER je schopna usnášení, je-li přítomna většina jejích členů.
 3. ER se usnáší hlasováním. Pro platnost rozhodnutí je potřebná nejméně dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
 4. ER může hlasovat prostřednictvím elektronické pošty. Hlasování probíhá následovně: Předseda ER zašle členům ER elektronickou poštou formulář obsahující návrh usnesení v dané věci a sdělí lhůtu pro hlasování. Členové ER zašlou ve stanovené lhůtě vyplněné formuláře tajemníkovi ER. Formuláře zaslané po uplynutí lhůty jsou vyřazeny. Hlasuje se slovy „s návrhem souhlasím“, „s návrhem nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Návrh usnesení je přijat, vyjádří-li s ním souhlas většina všech členů ER. Předseda poté sdělí členům ER výsledek hlasování.
 5. Elektronické hlasování zajišťuje z pověření předsedy tajemník ER.
 6. O průběhu zasedání ER pořizuje tajemník ER zápis, který verifikuje předseda ER.

Ediční (redakční) rady knižních řad a edicí MU

Nakladatelství Munipress

Edice Munice
Redakční okruh

Edice Poprvé v češtině
Edice zpřístupňuje českým čtenářům významná díla světové odborné literatury, která doposud nebyla v českém jazyce publikována
Redakční okruh: PhDr. Alena Mizerová, doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Edice Pocta osobnostem
Edice představuje významné osobnosti spjaté s Masarykovou univerzitou.
Redakční okruh: PhDr. Alena Mizerová, Prof. PhDr. Lukáš Fasora, Ph.D., Mgr. Luděk Navrátil

Edice Slavica Universitatis Masarykianae
Ediční řadu garantuje: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Ekonomicko správní fakulta

Edice Železnice
Redakční rada (funguje také jako ediční rada pro ESF)

Fakulta sociálních studií

Edice EDIS
Ediční řadu garantuje: kolegium děkana

Edice Monografie
Redakční rada (MPÚ FSS)

Filozofická fakulta

Edice Spisy Filozofické fakulty
Ediční rada

Edice Etnologické studie
Vědecká redakce:

IS MU

Elportál
Ediční rada:

Pedagogická fakulta – ediční řady:

Pedagogika v teorii a praxi
Ediční řadu garantuje: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Pedagogický výzkum v teorii a praxi
Ediční řadu garantují: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, PhD., doc. Mgr. Petr Knecht, PhD.

Syntézy výzkumu vzdělávání
Ediční řadu garantují: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc., prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Sociální pedagogika
Ediční řadu garantuje: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Pedagogický vývoj a inovace
Ediční řadu garantuje: RNDr. Eva Trnová, PhD.

Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe
Ediční řadu garantují: Prof. PhDr. Věra Janíková, PhD., doc. Mgr. Světlana Hanušová, PhD.

Cizí jazyky: jazykovědné a literárně vědné studie
Ediční řadu garantují: doc. Mgr. Martin Adam, PhD., doc. Mgr. Václava Bakešová, PhD., doc. Mgr.Tomáš Káňa,PhD., doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, PhD.

Matematika a didaktika matematiky
Ediční řadu garantují: Mgr. Helena Durnová, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Ediční řadu garantuje: doc. Paedr. Vladislav Mužík, PhD.

Odborné a technické vzdělávání
Ediční řadu garantují: doc. RNDr. Petr Sládek, PhD., Ing. Zdeněk Hodis, PhD.

Reflexe
Ediční řadu garantuje: doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

Právnická fakulta

Edice Spisy právnické fakulty
Redakční rada (funguje také jako ediční rada pro PrF)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.