Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity

Směrnice rektora č. 6/2008

(ve znění účinném od 1.1.2009)

Podle § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen „zákon“, vydávám tuto směrnici:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje zásady řízení a výkonu ediční činnosti Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) jako jedné z hlavních činností MU dle čl. 1 odst. 5 Statutu MU.

 

Článek 2
Základní principy

 1. Ediční činnost univerzity je vykonávána podle zásady subsidiarity:
  1. Nakladatelstvím MU,
  2. fakultami a ostatními součástmi univerzity.
 2. Knižní a časopisecká produkce je vydávána jménem MU pod značkou „Munipress“. Nese znak MU a dále fakulty nebo jiné součásti, která její vydání zajistila.
 3. Knižní a časopisecká produkce MU je vydávána v jedné univerzitní řadě ISBN a ISSN.
 4. Jednotlivá díla jsou zpravidla recenzována, procházejí odbornou, jazykovou a redakční úpravou.
 5. Pro jednotlivé edice jsou stanoveni vědečtí redaktoři a redakční rady, kteří garantují odbornou kvalitu vydávaných děl.
 6. Pro jednotlivé publikace je stanoven odpovědný redaktor, který garantuje dodržení přijatých zásad pro vydávání příslušné edice.
 7. Grafická a typografická podoba vhodným způsobem vychází ze zásad Jednotného vizuálního stylu MU.
 8. Licenční smlouvy jsou uzavírány jménem MU Nakladatelstvím MU.
 9. Vztahy mezi součástmi MU podle této směrnice se uskutečňují na základě dohody podle čl. 4 odst. 10 Organizačního řádu MU.

Článek 3
Náplň edicí

 1. MU vydává zejména tyto druhy publikací:
  1. neperiodické
   1. učební texty,
   2. monografie a sborníky,
   3. učebnice (původní i překladové),
   4. sborníky z konferencí,
   5. populárně-vědecké publikace.
  2. periodické
   1. časopisy,
   2. sborníky („nepravá periodika“).
 2. Vydávání je hrazeno z prostředků Nakladatelství MU, fakult nebo jiných součástí, anebo externích subjektů.
 3. Z prostředků v hospodaření Nakladatelství MU může být hrazeno vydávání
  1. neperiodických publikací dle celouniverzitní části Edičního plánu MU,
  2. periodických publikací mezioborového charakteru, pokud
   1. zasahuje do působnosti více součástí MU, nebo
   2. jde o periodickou publikaci vydávanou v rámci spolupráce MU s odborným sdružením na základě smlouvy,
  3. periodických publikací, u nichž jde o zájem MU na udržení historicky nebo jinak zvláště významného titulu.

 

Článek 4
Řízení ediční činnosti

 1. Řízení ediční činnosti na MU je uskutečňováno vedoucími zaměstnanci příslušnými k tomu podle Organizačního řádu MU, případně podle organizačního řádu dotčené součásti MU.
 2. Ke koordinaci ediční činnosti a péči o její rozvoj na MU je zřízena Ediční rada MU. Předsedu a ostatní členy Ediční rady MU jmenuje a odvolává rektor tak, aby byly zastoupeny dotčené součásti MU.
 3. Hlavním nástrojem řízení ediční činnosti na MU je Ediční plán MU (čl. 5), jehož přípravu a provádění koordinuje ředitel Nakladatelství MU.

 

Článek 5
Ediční plán

 1. Ediční plán MU je každoročně sestavován tak, aby zahrnoval:
  1. celouniverzitní část, která zahrnuje zejména mezioborové a mezifakultní publikace pro akademickou i nejširší odbornou veřejnost,
  2. dílčí ediční plány jednotlivých součástí.
 2. Náměty pro Ediční plán MU přijímá podle pokynů předsedy Ediční rady MU Nakladatelství MU. Výběru titulů pro Ediční plán MU, předchází odborné a ekonomické vyhodnocení, které pro celouniverzitní část zajišťuje Nakladatelství MU.
 3. Ediční rada MU
  1. navrhuje rektorovi ke schválení celouniverzitní část Edičního plánu MU,
  2. bere na vědomí dílčí ediční plány součástí a může k nim připojit vhodná doporučení.

 

Článek 6
Vydávání publikací a povinnosti Nakladatelství MU

 1. Nakladatelství MU zajišťuje schválený Ediční plán MU v rozsahu jeho celouniverzitní části. Na základě dohody s jinou součástí MU může Nakladatelství MU převzít zajištění dílčího edičního plánu takové součásti nebo jednotlivých titulů do něj zařazených, a to případně i s možností koedice s externím nakladatelstvím.
 2. Nakladatelství MU zajišťuje pro veškeré periodické a neperiodické publikace vydávané na MU:
  1. přidělení ISBN,
  2. u nových titulů periodik registraci na MK ČR, přidělení ISSN,
  3. uzavření licenční nakladatelské smlouvy a podklady pro výplatu honoráře,
  4. základní redakci publikací a zajišťuje poradenskou činnost,
  5. rozesílání povinných výtisků a splnění nabídkové povinnosti,
  6. archivaci v tištěné i elektronické podobě,
  7. koordinaci plnění povinností součástí MU dle směrnice rektora č. 3/2002 „Přístupnost publikací Masarykovy univerzity osobám se specifickými smyslovými nároky“ v oblasti ediční činnosti,
  8. prezentaci, marketing, prodej a na základě dohody s příslušnou součásti MU případně též distribuci.

 

Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se směrnice č. 4/1997 „Zásady ediční činnosti na MU“.
 2. Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen kancléř.
 3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

V Brně 16. prosince 2008

Petr Fiala
rektor

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.