Význam univerzitních nakladatelství

Munipress se ve své činnosti inspiruje třiceti body dokumentu „The Value of University Presses“, jehož základy vznikly v roce 2000 jako výsledek činnosti pracovní skupiny složené ze tří členů předsednictva americké Asociace univerzitních nakladatelství: Douglase Armata (Minnesota University Press), Steva Cohna (Duke University Press) a Susan Schottové (Kansas University Press). V roce 2018 vyzvala asociace Douglase Armata, aby vytvořil nový autorský tým, který by dokument aktualizoval. Poděkování za tuto novou verzi patří jemu, Lise Bayerové (Georgia University Press), Mahinderu Kingrovi (Cornell University Press), Erichu van Rijnovi (California University Press) a Stephanie Williamsové (Ohio University Press). Dokument schválilo představenstvo Asociace univerzitních nakladatelství v červnu 2019 a pro české prostředí jej v překladu přinášíme poprvé.


Univerzitní nakladatelství se nacházejí v centru celosvětového znalostního ekosystému. Vydáváme díla a poskytujeme služby, které využívají příslušníci akademické obce v nejširším slova smyslu – vědecko‑výzkumní pracovníci, pedagogové, studenti, knihovníci a všichni, kdo se v univerzitním prostředí pohybují. Naše práce také přesahuje k široké čtenářské veřejnosti a v důsledku všude tam, kde je zapotřebí fundované a aktuální recenzované odborné literatury, publikované podle nejvyšších standardů. Každé univerzitní nakladatelství má svou vlastní vizi a svou činností naplňuje specifické cíle. Existují však základní hodnoty, které máme všichni společné a jimiž se řídíme – integrita, diverzita, oddanost vědeckému poznání a intelektuální svoboda; ty definují, kdo jsme, jak vypadá naše práce a o co usilujeme.

Univerzitní nakladatelství a společnost

 1. Univerzitní nakladatelství zpřístupňují veřejnosti celou škálu vědeckých výzkumů a jejich hodnotu, ať už jsou jejich nositeli univerzitní pracoviště či odborníci mimo akademickou půdu.
 2. V knihách, časopisech a elektronických publikacích univerzitních nakladatelství jsou publikovány výsledky základního výzkumu a analýzy, z nichž pak vycházejí tvůrci politiky, osoby ovlivňující veřejné mínění, neziskové organizace, novináři a vlivní autoři děl pro širokou veřejnost.
 3. V době, kdy se komerční vydavatelský sektor stále více unifikuje, podílejí se univerzitní nakladatelství na zprostředkování mnohosti a rozmanitosti kulturních projevů.
 4. Publikace univerzitních nakladatelství nabízejí hluboký vhled a prostor pro širokou škálu historických perspektiv a jiných úhlů pohledu a popřávají sluchu menšinovým skupinám i zkušenostem.
 5. S knihovnami, knihkupectvími, muzei a dalšími institucemi pojí univerzitní nakladatelství společný zájem propagovat svět myšlení a zprostředkovávat veřejnosti kulturní i názorovou diverzitu.
 6. Univerzitní nakladatelství vydávají díla zabývající se státem či regionem, v němž působí, a pomáhají tak zachovávat a propagovat osobitost místní kultury.
 7. Univerzitní nakladatelství se snaží oslovovat co nejširší okruh čtenářů tak, že publikují v nejrůznějších formátech od tištěných knih přes e‑knihy a audioknihy až po online publikace a že svoje publikace zpřístupňují v alternativních formátech osobám s postižením znemožňujícím číst tištěné knihy.
 8. Překladatelské programy univerzitních nakladatelství zpřístupňují veřejnosti zásadní vědecká a literární díla napsaná v jiných jazycích.
 9. Univerzitní nakladatelství pomocí opětovných vydání dříve publikovaných titulů znovuobjevují významná díla z oblasti vědy a kultury a zajišťují jejich dostupnost, často prostřednictvím volně dostupných elektronických edicí.
 10. Univerzitní nakladatelství podporují svobodnou kulturu vydáváním knih z oblasti beletrie, poezie, populárně naučné literatury a vizuálního umění.

Univerzitní nakladatelství a věda

 1. Díky praxi přísného recenzního řízení a schvalovacích procesů prověřují univerzitní nakladatelství správnost a kvalitu vědecké práce. Zajišťují tak vysoký standard akademických publikací.
 2. Univerzitní nakladatelství zvyšují hodnotu vědeckých výstupů nejen svou pečlivou a profesionální redakční prací a grafickým zpracováním, ale i tím, že publikace propagují, cíleně o nich informují a prostřednictvím distribučních sítí je rozšiřují po celém světě.
 3. Univerzitní nakladatelství tvoří součást široké palety institucí – vědeckých společností, výzkumných institutů, vládních agentur, muzeí, mezinárodních vydavatelství a dalších – a přispívají tak k rozmanitosti vědeckých perspektiv.
 4. Univerzitní nakladatelství jsou si vědoma významu nového, svěžího pohledu ve vědě, a proto podporují činnost ve vznikajících nebo interdisciplinárních oblastech bádání, které si dosud nezískaly širokou pozornost.
 5. Univerzitní nakladatelství podporují vědce na počátku jejich odborné dráhy a pomáhají jim v rozvoji tím, že vydávají jejich první knihy, což prohlubuje jejich autorské zkušenosti a buduje jejich odborné renomé.
 6. Univerzitní nakladatelství vydávají zavedené i začínající vědecké časopisy v oblasti humanitních, společenských, přírodních a technických věd, čímž napomáhají udržovat funkční ekosystém vědeckého bádání zprostředkovaného odbornými články.
 7. Univerzitní nakladatelství aktivně propagují překlady děl do jiných jazyků, čímž celosvětově zpřístupňují jejich znalosti badatelům, studentům i dalším čtenářům.
 8. Univerzitní nakladatelství se ve spolupráci s knihovnami, nadacemi a dalšími organizacemi angažují ve vícesvazkových edičních projektech a při vytváření dynamických elektronických zdrojů, což jim umožňuje zpřístupňovat i díla velkého rozsahu a trvalého významu.
 9. Univerzitní nakladatelství spolupracují s vědeckými společnostmi, asociacemi a knihovnami při hledání způsobů, jak při rozvoji vědeckého bádání efektivněji využívat nové technologie.
 10. Univerzitní nakladatelství vydávají knihy, časopisecké články a elektronické projekty, které tvoří základní součást studijních programů a doporučené četby při běžném i doktorandském studiu.

Univerzitní nakladatelství a akademická obec

 1. Univerzitní nakladatelství rozšiřují dosah, vliv a renomé svých mateřských univerzit, protože zviditelňují jejich úsilí o rozvoj vzdělanosti a myšlení.
 2. Ediční plány univerzitních nakladatelství zahrnují humanitní obory, umění, společenské, přírodní a technické vědy, stejně jako vlastní směry „školy“, takže představují celou šíři univerzitního výzkumu.
 3. Díky práci univerzitních nakladatelů je zřejmé, jak jejich mateřské instituce podporují základní akademické obory, zejména humanitní či společenské vědy, které jsou jen zřídka financovány státem nebo komerční sférou.
 4. Univerzitní nakladatelství vydávají knihy zaměřené na lokální komunity i na širší regionální čtenářskou obec, čímž podporují úsilí svých mateřských institucí angažovat se v místě svého působení a propojovat se s lidmi ve svém okolí.
 5. Univerzitní nakladatelství přinášejí svým univerzitám potřebnou publicitu a zvyšují jejich renomé, k čemuž přispívají pozitivní články v tisku, knižní recenze, získaná ocenění a aktivita na sociálních sítích.
 6. Univerzitní nakladatelství přebírají hlavní roli při zkoušení a rozvoji nových platforem pro zprostředkování vědeckého poznání i aktivní činnosti v této oblasti.
 7. Univerzitní nakladatelství usilují ve spolupráci s univerzitními knihovnami, digitalizačními centry a dalšími univerzitními pracovišti o další rozvoj netradičních iniciativ v odborné komunikaci.
 8. Univerzitní nakladatelství zajišťují distribuci a další vydavatelské služby pro jiné univerzitní sekce a také působí jako distributoři pro nezávislé vydavatele jak z řad zavedených nakladatelství, tak novátorských iniciativ vědeckých pracovníků.
 9. Zaměstnanci univerzitních nakladatelství působí jako místní odborníci. Pomáhají vědeckým i administrativním pracovníkům univerzity v otázkách duševního vlastnictví, vědecké komunikace nebo publikačního procesu.
 10. Univerzitní nakladatelství se zapojují do výuky tím, že poskytují podporu, příležitosti a možnosti praxe pro studenty a doktorandy.

Původní dokument na stránkách americké Asociace univerzitních nakladatelství. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.