Rady a doporučení redakcím

Kritéria hodnocení pro zařazení periodika/sborníku do databáze:

Scopus - periodikum

Kritéria hodnocení pro zařazení periodika do databáze SCOPUS

(Více informací na: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection)

Scopus je přední citační databáze vědecké literatury obsahující přes 73 milionů záznamu 24 600 časopisů 5 000 vydavatelů. Od jiných vyhledávacích a citačních nástrojů se liší tím, že má velmi vysoké nároky na kvalitu přijímaných časopisů. Umožňuje tak uživatelům efektivně vyhledávat a najít ten nejlepší a nejvíce relevantní obsah.

Přihlášené časopisy hodnotí skupina odborníků sdružená v Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB). Časopisy musí splňovat minimální požadavky, aby mohly být přijaty k posuzování:

 • Obsah časopisu je recenzovaný (peer-review) a průběhu recenzního procesu je popsaný na stránkách časopisu;
 • Časopis vychází pravidelně, má přidělené ISSN registrované v mezinárodním registru ISSN;
 • Obsah časopisu je relevantní a dostupný pro mezinárodní čtenářskou obec (např.: reference psané v latince, abstrakta a nadpisy v angličtině, klíčová slova);
 • Časopis má formulovány zásady publikační etiky;
 • Časopis má webové stránky minimálně se základními informacemi v českém i anglickém jazyce;
 • Časopis by měl vycházet minimálně již 2 roky.

Kritéria hodnocení časopisu:

Obecné požadavky na časopis
 • Abstrakta v anglickém jazyce;
 • Klíčová slova v anglickém jazyce;
 • Afilace autorů u každého článku (kontakt, informace o autorovi – kde působí, případně čím se zabývá);
 • Soupis použité literatury (Reference) psané v latince;
 • Stanovení redakčního konceptu / politiky vydávání časopisu;
 • Respektování publikační etiky (více informací http://publicationethics.org/);
 • Proces recenzního řízení (peer-review);
 • Geografická pestrost redaktorů a autorů (mezinárodní složení redakční rady, mezinárodní autoři, resp. autoři z různých institucí).
Obsah titulu
 • Akademický přínos k danému oboru;
 • Srozumitelnost abstraktů;
 • Soulad článků s tématem/oborem časopisu;
 • Srozumitelnost článků.
Citovanost a vliv titulu
 • Citovanost redaktorů časopisu ve Scopusu.
 • Citovanost článků z časopisu ve Scopusu.
Pravidelnost vydávání
 • Pravidelné vydávání (periodicita 2× ročně – čísla musejí vyjít do konce každého pololetí, maximálně s měsíčním zpožděním; periodicita 4× ročně – čísla musejí vycházet po každém uzavřeném čtvrtletí, případně s maximálně měsíčním zpožděním;
 • Vydávání není opožděno.
Přístupnost
 • Obsah je dostupný online;
 • Homepage titulu je dostupná také v angličtině;
 • Standardní údaje na domovské stránce.

Postup při podávání žádosti o zařazení časopisu do databáze SCOPUS:

 • K podání žádosti o zařazení tištěného nebo elektronického časopisu do databáze SCOPUS je třeba pečlivě vyplnit formulář na webových stránkách, součástí formuláře je i připojení 3 posledních čísel časopisu nebo 9 nejnovějších článků ve formátu .pdf nebo .doc, teprve potom je možné vyplněný formulář odeslat k evaluačnímu procesu: https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm
 • Po přijetí časopisu do evaluačního procesu (splní-li přihlášený časopis minimální kritéria), přijde potvrzovací e-mail s ID, prostřednictvím kterého je možné sledovat průběh hodnocení titulu: https://suggestor.step.scopus.com/progressTracker/
 • Hodnotící proces může trvat od několika měsíců, až rok i déle.
 • Ukončení procesu je oznámeno žadateli, většinou i vydavateli e-mailem, s odůvodněním kladného nebo záporného výsledku. V případě zamítnutí je ve zprávě uveden termín pro opětovné přihlášení časopisu k evaluaci.
 • Žadatel poté obdrží e-mailem návrh smlouvy se Scopus.
 • Seznam časopisů zařazených do databáze Scopus se aktualizuje 2× za rok, nově přijaté v něm nejsou hned dohledatelné.
 • Scopus i nadále sleduje kvalitu a dodržování kritérií, na základě nichž byl časopis do databáze přijat. Pokud je časopis po dobu dvou po sobě následujících let nesplňuje, může být z databáze vyřazen.
 • Do databáze Scopus je možné zařadit i vědecké knihy, které jsou dostupné v plném znění. Výběr probíhá hodnocením vydavatele, nikoli jednotlivých titulů. Opět musejí být splněna určitá minimální kritéria pro zahájení hodnoticího procesu. Jedenkrát za rok jsou hodnotící skupinou oznámeny výsledky. Podobným způsobem je možné zahrnout do databáze i konferenční sborníky.
Web of Science (WoS) - periodikum

Kritéria hodnocení pro zařazení periodika do databáze Web of SCIENCE Journal (WoS)

(Více informací na https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/)

Databáze Web of Science obsahuje pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více než 21 000 předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy od roku 1900. Každý časopis prochází přísným hodnotícím procesem týmem nezaujatých odborných editorů podle 28 kritérií – 24 zaměřenými na kvalitu a 4 kritérii vztahujícími se na dopad, resp. význam časopisu pro danou oblast výzkumu. Časopisy, které splňují kvalitativní kritéria a mají potenciál pro další rozvoj, jsou zařazeny do kolekce ESCI (Emerging Sources Citation Index), splňují-li časopisy další kritéria, související s významem časopisu pro daný obor a citačními aktivitami, jsou zařazeny podle jejich obsahového zaměření do dalších kolekcí (SCIE – Science Citation Index Expanded, SSCI – Social Sciences Citation Index, AHCI – Arts & Humanities Citation Index). Úroveň časopisů je nadále sledována. I po úspěšné evaluaci mohou být časopisy přesunuty do „vyšší“, resp. „nižší“ kolekce, aby byla zachována vysoká kvalita. Časopis může být z Web of Science Core Collection i vyřazen.

Postup podání žádosti časopisu:

Veškeré informace o kritériích i procesu evaluace naleznete:
https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/

Je-li váš časopis připraven k evaluaci, kontaktujte nakladatelství Munipress.

Formální náležitosti časopisu

 • Ideálně plný text, popřípadě jen bibliografické údaje v anglickém jazyce – názvy článků, klíčová slova, abstrakta, reference;
 • Proces recenzního řízení (peer review);
 • Dodržování periodicity, neopožděné vydávání;
 • Respektování publikační etiky (více informací http://publicationethics.org/)
 • Mezinárodní editoři a redakční rada;
 • Citovanost autorů v případě, že časopis samotný citační ohlasy nemá;
 • Nízké procento autocitací (často bývá akceptováno max. 20% autocitací);
 • Výstižný název časopisu;
 • Dodržování mezinárodních publikačních konvencí (výstižný název časopisu, článků i abstraktů, kompletní citace, plná adresa afiliace všech autorů).

Formální náležitosti článků

 • Aktuálnost tématu a jeho přínos pro obor;
 • Výstižné názvy článků;
 • Výstižná abstrakta;
 • Soupis použité literatury (Reference) psané v latince;
 • Kompletní bibliografie;
 • Plná adresa a afiliace autora.

Korespondenční adresa

Publication Processing Department
Clarivate Analytics. Web of Science Group
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA

Web of Science (WoS) - knihy

Kritéria hodnocení pro zahrnutí knihy do databáze WoS

(Více informací na https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-bkci/)

Book Citation Index zahrnuje více než 100 000 knih od roku 2005 s každoročním 10 000 přírůstkem.

Chcete-li odeslat knihu k zařazení, informujte se e-mailem na adrese: tr.pubrelations-books@clarivate.com

Web of Science (WoS) - sborník

Kritéria hodnocení pro zahrnutí sborníku do databáze WoS

Více informací na https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/web-science-conference-proceedings-selection-process/

Konferenční příspěvky / sborníky publikované v časopise:

Pokud je daný časopis již zahrnut ve WoS, je konfereční sborník do WoS zařazen automaticky. Pokud časopis není zahrnut ve WoS, vztahují se na něj pravidla pro zahrnutí časopisu do WoS.

Samostatně publikované sborníky:

Sborníky z opakovaně pořádaných konferencí nejsou běžně automaticky zařazovány, je třeba žádat o zařazení každého sborníku zvlášť. Zařazuje se pouze 12 000 sborníků ročně, počet požadavků je však okolo 100 000 titulů za rok.

Kritéria pro sborník jsou velmi podobná kritériím pro zahrnutí časopisu do WoS.

1. Formální náležitosti, publikační standardy
 • Obdobné kritériím pro časopisy;
 • Sborník musí obsahovat plné texty příspěvků, nejen abstrakty;
 • Zkoumá se dodržení: stránkování, včasnost vydání, dodržení mezinárodních publikačních standardů;
 • 3 informace jsou nutné v angličtině: název, abstrakt, klíčová slova;
 • Plné texty příspěvků musí být recenzované a tato informace musí být ve sborníku uvedena! Popřípadě je tuto informaci nutné uvést v průvodním dopise;
 • Clarivate Analytics nezkoumá, zda jsou příspěvky recenzované, ale informace o recenzování si může vyžádat;
 • Často je kladem důraz na první dojem ze sborníku.
2. Obsahové náležitosti
 • Prezentování významných a kvalitních výsledků aktuálního výzkumu;
 • Obsahový přínos pro WoS, pro daný obor, pro region;
 • Prioritu mají:
  • opakující se konference, ale nemají vždy záruku přijetí!
  • konference sponzorované prestižními vědeckými společnostmi;
 • Důraz je také kladen na kvalitně zpracované soupisy použité literatury.
3. Termín konání konference
 • Pro technické a přírodní vědy jsou hodnoceny maximálně 4 roky staré sborníky!
4. Název a místo konání konference
 • Sborník musí obsahovat údaje o konferenci – místo a datum konání.

Další informace:

 • Preferovány jsou online sborníky, popřípadě tištěné sborníky. Sborníky na CD přijímány nejsou.
 • PDF soubory nesmějí být uzamčené.
 • Hodnocení sborníků probíhá průběžně, lhůta pro posouzení je přibližně 6 měsíců (dle zkušenosti bývá delší, až 1–1,5 roku).
 • Pokud sborník není zamítnut a nevejde se do kvóty pro daný rok, je postoupen k posouzení v následujícím roce.
 • Sborník v elektronické podobě (formát xml, pdf) zašlete na adresu: pubrelations-proceedings@clarivate.com
  Na stejné adrese je možné informovat se o postupu.
 • Sborník v tištěné podobě zašlete na adresu:

Publication Processing
Clarivate Analytics
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.