Rady a doporučení redakcím

Kritéria hodnocení pro zařazení periodika/sborníku do databáze:

Scopus - periodikum

Scopus se od jiných vyhledávacích a citačních nástrojů liší tím, že má vysoké nároky na kvalitu přijímaných časopisů. Umožňuje tak uživatelům efektivně vyhledávat najít ten nejlepší a nejvíce relevantní obsah.
Přihlášené časopisy hodnotí skupina odborníků sdružená v Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB).


Minimální požadavky (pokud časopis nesplňuje tato kritéria, nebude vůbec posuzován):
• Obsah časopisu je recenzovaný (peer-review);
• Časopis vychází pravidelně, má přidělené ISSN registrované v mezinárodním registru ISSN;
• Obsah časopisu je relevantní a dostupný pro mezinárodní čtenářskou obec (např.: reference v latinské abecedě, abstrakta a nadpisy v angličtině, klíčová slova);
• Časopis má formulovány zásady publikační etiky;
• Časopis má webové stránky minimálně se základními informacemi v českém i anglickém jazyce;
• Časopis by měl vycházet minimálně již 2 roky.

Kritéria hodnocení časopisu:
Obecné požadavky na časopis
• Abstrakta v anglickém jazyce;
• Klíčová slova v anglickém jazyce;
• Afilace autorů u každého článku (kontakt, informace o autorovi – kde působí, případně čím se zabývá);
• Všechny citační reference v latinské abecedě;
• Existence redakčního konceptu / politiky vydávání časopisu;
• Respektování publikační etiky (více informací http://publicationethics.org/)
• Úroveň recenzování (peer-review);
• Geografická pestrost redaktorů a autorů (mezinárodní složení redakční rady, mezinárodní autoři, resp. autoři z různých institucí).

Obsah titulu
• Akademický přínos k danému oboru;
• Srozumitelnost abstraktů;
• Soulad článků s tématem/oborem časopisu;
• Srozumitelnost článků.

Citovanost a vliv titulu
• Citovanost redaktorů časopisu ve Scopusu;
• Citovanost článků z časopisu ve Scopusu.

Pravidelnost vydávání
• Pravidelné vydávání (periodicita 2× ročně – čísla musejí vyjít do konce každého pololetí, maximálně s měsíčním zpožděním; periodicita 4× ročně – čísla musejí vycházet po každém uzavřeném čtvrtletí, případně s maximálně měsíčním zpožděním;
• Vydávání není opožděno.

Přístupnost
• Obsah je dostupný online;
• Homepage titulu je dostupná také v angličtině;
• Úroveň homepage.

Postup při podávání žádosti o zařazení časopisu do databáze
• K podání žádosti o zařazení tištěného nebo elektronického časopisu do databáze SCOPUS je třeba pečlivě vyplnit formulář na webových stránkách, součástí formuláře je i připojení 3 posledních čísel časopisu nebo 9 nejnovějších článků ve formátu .pdf nebo .doc, teprve potom je možné vyplněný formulář odeslat k evaluačnímu procesu.
http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm

 

Další informace je možné nalézt na stránce Elsevier.com

Zařazení časopisu do databáze Scopus

Web of Science (WoS) - periodikum

(Více informací na http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/selection/)

Databáze Web of Science obsahuje pravidelně aktualizované bibliografické údaje (včetně abstraktů) o článcích z více než 8.000 předních světových vědeckých a odborných časopisů ze všech oblastí vědy, s více než 60letou restrospektivou (k dispozici jsou data od roku 1945).

Postup podání žádosti tištěného titulu
Pro podání žádosti o zařazení tištěného časopisu do WoS je nutné zaslat aktuální číslo a dále další dvě navazující čísla vždy v okamžiku jejich vydání. Zaslat k evaluaci poslední tři vydaná čísla zpětně není možné. Spolu s prvním výtiskem je nutné zaslat následující průvodní informace:
• Název časopisu
• ISSN
• Jméno a adresa vydavatele, případně editora
• Stručné shrnutí významu časopisu pro obor a jeho hlavních předností oproti jiným časopisům v oboru

Formální náležitosti časopisu
• Ideálně plný text, popřípadě jen bibliografické údaje v anglickém jazyce – názvy článků, klíčová slova, abstrakta, reference;
• Úroveň recenzování (peer review);
• Dodržování periodicity, neopožděné vydávání;
• Respektování publikační etiky (více informací http://publicationethics.org/)
• Mezinárodní editoři a redakční rada;
• Citovanost autorů v případě, že časopis samotný citační ohlasy nemá;
• Nízké procento autocitací (často bývá akceptováno max. 20% autocitací);
• Výstižný název časopisu;
• Dodržování mezinárodních publikačních konvencí (výstižný název časopisu, článků i abstraktů, kompletní citace, plná adresa afiliace všech autorů).

Formální náležitosti článků
• Aktuálnost tématu a jeho přínos pro obor;
• Výstižné názvy článků;
• Výstižná abstrakta;
• Reference v latinské abecedě;
• Kompletní bibliografie;
• Plná adresa a afiliace autora.

Postup podání žádosti elektronického titulu
Pro podání žádosti o zařazení tištěného časopisu do WoS je nutné zaslat aktuální číslo a dále další dvě navazující čísla vždy v okamžiku jejich vydání. Zaslat k evaluaci poslední tři vydaná čísla zpětně není možné. Zároveň je nutné vyplnit formulář na webových stránkách Thomson Reuters: http://science.thomsonreuters.com/info/journalsubmission/.

Specifika pro elektronické časopisy
• Snadné dohledání základních údajů o časopisech / článcích;
• Snadná identifikace následujících údajů: název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, název článků, číslo strany nebo DOI, jména a adresy autorů, obsah.

Korespondenční adresa
Publication Processing Department
Thomson Reuters
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA

Web of Science (WoS) - sborník

(Více informací na http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/)

Sborníky publikované v časopise
Pokud je daný časopis již zahrnut ve WoS, je sborník do WoS zařazen automaticky. Pokud časopis není zahrnut ve WoS, vztahují se na něj pravidla pro zahrnutí časopisu do WoS

Samostatně publikované sborníky
Sborníky z některých konferencí jsou excerpovány mnohem rychleji než jiné z důvodu, že Thomson Reuters je v kontaktu s některými nejprestižnějšími institucemi, které pořádají odborné konference a/nebo vydávají sborníky. Sborníky z opakovaně pořádaných konferencí nejsou běžně automaticky zařazovány, je třeba žádat o zařazení každého sborníku zvlášť. Thomson Reuters může zařadit pouze 12 000 sborníků ročně, počet požadavků je však okolo 100 000 titulů / rok.
Kritéria pro sborník jsou velmi podobná kritériím pro zahrnutí časopisu do WoS.


1. Formální náležitosti, publikační standardy
• Obdobné kritériím pro časopisy;
• Sborník musí obsahovat plné texty příspěvků, nejen abstrakty;
• Zkoumá se dodržení: stránkování, včasnost vydání, dodržení mezinárodních publikačních standardů;
• 3 informace jsou nutné v angličtině: název, abstrakt, klíčová slova;
• Plné texty příspěvků musí být recenzované a tato informace musí být ve sborníku uvedena! Popřípadě je tuto informaci nutné uvést v průvodním dopise;
• Thomson Reuters nezkoumá, zda jsou příspěvky recenzované, ale informace o recenzování si může vyžádat;
• Často je kladem důraz na první dojem ze sborníku.

2. Obsahové náležitosti
• Prezentování významných a kvalitních výsledků aktuálního výzkumu;
• Obsahový přínos pro WoS, pro daný obor, pro region;
• Prioritu mají:
• opakující se konference, ale nemají vždy záruku přijetí!
• konference sponzorované prestižními vědeckými společnostmi;
• Důraz je také kladen na kvalitní reference.

3. Termín konání konference
• Pro technické a přírodní vědy jsou hodnoceny maximálně 4 roky staré sborníky!

4. Název a místo konání konference
• Sborník musí obsahovat údaje o konferenci – místo a datum konání

Další informace
• Preferovány jsou online sborníky, popřípadě tištěné sborníky. Sborníky na CD přijímány nejsou.
• PDF soubory nesmějí být uzamčené (Thomson Reuters neumí uzamčené soubory zpracovat)
• Hodnocení sborníků probíhá průběžně, lhůta pro posouzení je až 6 měsíců (dle zkušenosti bývá delší, až 1-1,5 roku)
• Pokud sborník není zamítnut a nevejde se do kvóty pro daný rok, je postoupen k posouzení v následujícím roce.

Postup podání žádosti
Sborník v tištěné podobě zašlete na korespondenční adresu:
Publication Processing
Thomson Reuters
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA
Elektronický sborník (formát XML, PDF) zašlete e-mailem na: ts.proceedings@thomsonreuters.com
Žádost o zahrnutí série konferencí do WoS zašlete e-mailem na ts.proceedings@thomsonreuters.com