Studio Munipress​

Studio Munipress vzniklo v roce 2020 s cílem podpořit zajímavé publikace samotnými autory.

Odkaz ke sdílení: https://muni.cz/go/studio-munipress

Autoři představují

ep. 7.: Stano Pekár, Moderní analýza biologických dat​
Anotace
Software R se za posledních 11 let značně vyvinul a rozrostl. A to jak do významu, tak i do obsahu. V současné době je to jeden z předních statistických programových nástrojů. Jeho použití pro statistickou analýzu, přípravu dat i podpůrné výpočty se v dnešní době vyučuje na mnoha univerzitách a stalo se tak například v biologii standardem.“
Podrobnosti: Moderní analýza biologických dat
Autoři: Stano Pekár, Marek Brabec
1. díl. Zobecněné lineární modely v prostředí R
Počet stran: 278
Rok vydání: 2020
ISBN 978-80-210-9622-6
2. díl. Lineární modely s korelacemi v prostředí R
Počet stran: 256
Rok vydání: 2012
ISBN 978-80-210-5812-5
3. díl. Nelineární modely v prostředí R
Počet stran: 218
Rok vydání: 2019
ISBN 978-80-210-9277-8
Produkce videa Radek Gomola Nakladatelství Munipress MU, 2021

ep. 6.: Jiří Hanuš, Idea univerzity z české perspektivy
Anotace

Cílem knihy je promyslet v dialogu s významnými českými odborníky „ideu univerzity“ i její konkrétní moderní projevy v zahraničí i v České republice. Dialog s Jiřím Hanušem vedli: Stanislav Balík, Petr Dvořák, Petr Fiala, Pavel Floss, Jiří Hanuš, Petr Horák, Jakub Jirsa, Jiří Lach, Jiří Macháček, Tomáš Machula, Dominik Munzar, Ivana Noble, Jan Sokol, Daniel Soukup a Kateřina Šimáčková.

Zůstalo v nás cosi z Humboldtova světa - S. Balík
Hledání pravdy - P. Dvořák
Vše zkoumejte, co je dobré, toho se držte - P. Fiala
Základní výzkum má objektivizující charakter - P. Floss
Kontakt živých osob - P. Horák
Pandemie koronaviru působí jako urychlovač - J. Jirsa
Nepřežijeme bez zahraničních impulsů - J. Lach
Postavení garantovat svým výkonem - J. Macháček
Ztráta sebevědomí elit? - T. Machula
Dobří studenti vědí, kdo je dobrým učitelem - D. Munzar
Péče o univerzitní kulturu - I. Noble
Specifická součást místní kultury - J. Sokol
Jsem zastáncem profilace vysokých škol - D. Soukup

Mistra poznáš podle počtu mistrů, které vychová - K. Šimáčková


Podrobnosti:
Idea univerzity z české perspektivy
Rozhovory s Jiřím Hanušem

Editor: Jiří Hanuš

Počet stran: 216
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9762-9

K zakoupení na https://muni.cz/go/idea-univerzity 

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 5.: Jiří Vácha, Meze darwinismu
Anotace

Darwinismus se vydává za úplnou teorii biologického života, včetně lidského. Má podstatný vliv na sebepojetí dnešního člověka a jeho světonázor. Emeritní profesor Masarykovy univerzity, lékař a filozof Jiří Vácha ve své jedinečné knize shrnuje nejen současnou vědeckou kritiku darwinismu, ale celý problém rozšiřuje ještě o „vědomí“, jako nejspecifičtější vlastnost živých bytostí. Kromě fyzické stránky organismů se vyvíjela i jejich stránka prožitková, která není v darwinismu jako taková dostatečně brána v úvahu. Moderní přírodní věda kráčející ve stopách Descartova mechanismu si přístup k řešení tohoto zásadního problému už a priori uzavřela a je nucena přepustit jistou část úkolu filosofii. I přes poměrně široký vědecký záběr je kniha až překvapivě čtivá, autor vysvětluje složité věci jasným a jednoduchým jazykem.

Podrobnosti: Meze darwinismu
Autor: Jiří Vácha

Počet stran: 384
Rok vydání: 2020
ISBN 978-80-210-9531-1

K zakoupení na https://muni.cz/go/meze-darwinismu

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 4.: Jana Šmardová, Co nás učí nádory
Anotace

Mnohobuněčný organismus představuje společenství buněk, které se vyvíjejí a vykonávají svou funkci ve vymezeném čase a prostoru pro maximální užitek celého systému, jehož jsou součástí. Nádory vznikají z buněk, které porušují základní pravidla soužití a spolupráce. Bylo popsáno jedenáct typických vlastností, kterými se nádory liší od zdravých tkání a která dokládají význam dodržování těchto pravidel. Jsou tyto vlastnosti a pravidla odrazem obecnějších principů, které jsou základem správného fungování komplexních živých systémů? Lze se z nich poučit nebo inspirovat i k dobrému fungování lidské společnosti?

Podrobnosti:
Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí

Autorka: Jana Šmardová
Grafická úprava a Ilustrace: Jana Koptíková

Počet stran: 363
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9699-8

K zakoupení na https://muni.cz/go/co-nas-uci-nadory

Produkce videa Radek Gomola
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 3.: Radek Horáček, Sochařské Brno 1989–2019
Anotace

Všímáte si brněnských soch? Víte, že Univerzitní kampus Bohunice je vlastně pozoruhodným sochařským parkem? A znáte nové sochy v ulicích města?

Masarykova univerzita vydává pod záštitou paní primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a pana rektora prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., druhé doplněné vydání česko-anglické knihy Sochařské Brno 1989-2019. První kapitola představuje cyklus Sochy pro Brno (sochy věnované osobnostem spjatým s dějinami města, jako např. W. A. Mozart, J. Skácel, T. A. Edison aj.). Druhá kapitola přibližuje sochy v areálech Masarykovy univerzity, třetí dokumentuje sochařská sympozia a čtvrtá připomíná mezinárodní přehlídku Brno Art Open / Sochy v ulicích. Nová kapitola nazvaná Čím se provinilo město se zamýšlí nad nesnadnou úlohou vedení města při podpoře sochařského umění.
Kniha v reprezentativní grafické úpravě představuje na 290 stranách 179 fotografií celkem 130 děl a 100 stručných medailonů sochařek a sochařů. Na schematické mapě ukazuje rozmístění soch. První vydání ze září 2019 bylo již na jaře 2020 vyprodáno.

Podrobnosti:
Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019
2., přepracované a rozšířené vydání

Autor: Radek Horáček, Olga Búciová, Zbyněk Fišer, Jaroslav Hamža, Petra Lexová, Martina Mrázová
Ilustrace: Laura Hatlapatková
Grafická úprava: Jana Nedomová

Počet stran: 291
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9866-4

K zakoupení na https://muni.cz/go/socharske-brno

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 2.: Lukáš Fasora, Sto tváří, sto příběhů.
Anotace

Hranice mezi online a offline se stírají, oba světy se spojily v jeden. Jak pokračující technologická revoluce ovlivní naše vzdělávání, profesní úspěšnost či hodnotovou orientaci? Podle informační vědy spočívá jádro odpovědi ve způsobu, jakým budeme získávat, hodnotit a používat informace. 

RNDr. Michal Černý je informační vědec, filozof, pedagog a didaktik, inovátor v oblasti technologií ve vzdělávání. Ačkoli patří k nejmladší generaci vědců, napsal již více než dvacet knih a stovky recenzovaných článků. Na Katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU vede mj. oblíbené kurzy rozvoje digitálních kompetencí a kreativní práce s informacemi.

Munice je původní populárně naučná edice Nakladatelství Munipress. Jejím cílem není nic menšího než zlepšovat svět. Přináší aktuální témata z přírodních, společenských i humanitních věd. Nabízí moderní, atraktivní a obsahově srozumitelné texty a jedinečné grafické zpracování. Munice je příspěvek k celoživotnímu vzdělávání společnosti. Pro maturanty chystající se na univerzitu i pro vysokoškoláky, kteří se chtějí podívat za hranice svého oboru. Každý svazek Munice navíc stihnete pročíst ve vlaku z Prahy do Brna. Nebo v letadle do Barcelony. V Munici dáváme prostor charismatickým osobnostem, které dokáží zasvěceně i poutavě psát o těch nejaktuálnějších tématech. Munice je okno do vědění, které vzniká na naší univerzitě.

Podrobnosti:

Život onlife. Lekce z  informační vědy

Autor: Michal Černý
Ilustrace: Nikola Kalinová
Redakce: Lenka Brodecká
Počet stran: 125
Rok vydání: 2020

Vydalo jako 5. svazek v edici “Munice” Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity

ISBN 978-80-210-9586-1

K zakoupení na https://muni.cz/go/cc8fa9

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2020


ep. 1.: Michal Černý, Život onlife. Lekce z informační vědy
Anotace

Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je zároveň příspěvkem k celouniverzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životopisů představujících profilové, významné nebo zajímavé osobnosti spojené svým osudem a dílem s fakultou. V dosavadním bádání nad dějinami školy zajisté nechyběl ani biografický pohled, takto komplexní soubor biogramů ale dosud shromážděn nebyl. Publikace však přináší více: autoři využívají rozsáhlý soubor životopisných dat k interpretaci dějin fakulty z pohledu střídání akademických generací, zamýšlejí se nad formativním generačním prožitkem a nad jevy, které v uplynulých sto letech ovlivňovaly život akademiků a studentů. Jde pochopitelně o jevy pozitivní i negativní; publikace proto není pouze přehledem zasloužilých osobností, respektovaných vědců a charismatických pedagogů, ale otevřeně pojednává i o životních osudech akademiků kontroverzních. Soubor biogramů tak podává věrohodné svědectví o stoleté práci fakulty, v níž se trvale prolínají studium, věda a politika.

Podrobnosti:

Sto tváří, sto příběhů. Vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Autoři: Lukáš Fasora, Jan Čermin, Jana Čerminová, Jiří Hanuš, Michaela Máliková
Počet stran: 497
Rok vydání: 2020

ISBN 978-80-210-9382-9

K zakoupení na https://muni.cz/go/sto-tvari

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2021

Masarykovy dny

Objev Velké logiky Karla Engliše. Videoreportáž z Archivu Masarykovy univerzity
Anotace

Dílo Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu napsal Karel Engliš během 2. světové války, kdy se skrýval před nacisty na Vysočině ve Velkém Trsném. Rukopis o rozsahu přes 2500 stran rozdělil do dvou dílů: Části obecné a Části zvláštní s podnázvem Logické rozpravy. Jeho snahou bylo podat ucelený výklad teorie poznání.

První díl Velké logiky předal k vydání nakladatelství Melantrich a ještě v roce 1947 vyšel výtah s názvem Malá logika. Po únoru 1948 byl Karel Engliš jako nežádoucí osoba zbaven funkce rektora Univerzity Karlovy a byl vysídlen z Prahy. Jeho díla musely knihovny stáhnout z fondů, hotová sazba 1. dílu Velké logiky byla rozmetána. Rukopisy svých děl ukrýval před zabavením komunisty u různých přátel. Později je jeho rodina předala do Archivu Národního muzea.

Masarykova univerzita u příležitosti 100. výročí založila v roce 2019 novou ediční řadu v edici Pocta osobnostem. Plánuje zde zveřejňovat nevydaná díla Karla Engliše, který se o založení univerzity zasloužil a byl jejím první rektorem. K objevení kompletního rukopisu Velké logiky přispěl dr. Martin Hlaváč, který se dílem K. Engliše dlouhodobě zabývá a archivní fondy dokonale zná. Odborníci z Archivu Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. Luďka Navrátila rukopisy uspořádali a kompletně zdigitalizovali v průběhu roku 2020. Tímto originály ochránili a umožňují badatelům odborné zpracování přístupem k digitálním faksimiliím. Souhlas ke zveřejnění poskytli dědicové Karla Engliše a Státní fond kultury ČR.
Již nyní, u příležitosti 2. ročníku Masarykových dnů 2021, je možné ukázky rukopisů prolistovat na portálu Munispace, online čítárny Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

Produkce videa Alena Mizerová a Radek Gomola, Nakladatelství Munipress MU, 2021

Přednáška Jiřího Blažka: Karel Engliš a Tomáš Garrigue Masaryk. Vztahy a osudy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.