Studio Munipress​

Studio Munipress vzniklo v roce 2020 s cílem podpořit zajímavé publikace samotnými autory.

Odkaz ke sdílení: https://muni.cz/go/studio-munipress

Autoři představují

ep. 14.: Martin ​Flašar, Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu
Anotace

Publikace odhaluje podrobnosti vztahů Bohuslava Martinů s jeho žákem a skladatelem Janem Novákem v letech 1947–1959 na pozadí dochované korespondence. Kniha přináší edici souboru dopisů Martinů Novákovi a dále korespondenci Jana Nováka o Martinů a naopak. Interpretace nově získaných pramenů odkrývá bohatou síť souvisejících faktů, událostí a kontaktů, které rekonstruují rámec dobové hudební kultury. Vymezují také roli Jana Nováka a jeho manželky Elišky v propagaci díla Martinů v 50. letech u nás v době, kdy čelil politicky angažované kritice. Monografie se též snaží poukázat na paralely v životě a tvorbě obou skladatelů, ať se jedná o emigraci, evropanství, humanismus nebo vztah k lidové hudbě a divadlu. Kniha, která vychází ke 100. výročí narození Jana Nováka, se snaží přispět k hlubšímu pochopení a docenění díla tohoto významného skladatele, který byl z důvodu emigrace odsouzen k povinné kolektivní amnézii.

 

Podrobnosti:

Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu / An Artist Must Never Lose Courage

Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959) / Jan Novák and Bohuslav Martinů in the light of a correspondence (1947–1959)

 

Autoři: Martin Flašar, Pavel Žůrek

 

Počet stran: 423

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9890-9

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/umelec

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 13.: Oto Polouček, Babičky na bigbítu
Anotace

Název knihy Babičky na bigbítu odkazuje na prolínání archaických a inovativních prvků ve společenském životě na venkově. Ten se v období pozdního socialismu utvářel nejen pod tlakem mocenských zásahů, ale i díky snahám vesnických komunit uchovat si vlastní tradice a identitu. Oficiální i neoficiální aktivity se často prolínaly a byly formovány motivací i charakterem organizátorů a účastníků. Stěžejní význam je proto v práci přisuzován jednotlivcům, jejich sociálním sítím, zálibám i hodnotám. Výrazně jsou v knize reflektovány taneční zábavy jako symbol společenského života. Předkládané interpretace jsou postaveny na principech mikrohistorie, dějin každodennosti a symbolické antropologie.

 

Podrobnosti:

Babičky na bigbítu

Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu

 

Autor: Oto Polouček

 

Počet stran: 181

Rok vydání: 2020

 

ISBN 978-80-210-9681-3

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/babicky-na-bigbitu

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 12.: Alena Křížová, Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích​
Anotace

V evropském prostředí se šperk stal nezbytnou součástí aristokratického i měšťanského odívání a lze předpokládat, že touha po ozvláštnění vzhledu pronikala i do nižších společenských vrstev. Absence písemných, obrazových i hmotných pramenů ke starším obdobím nám však nedovoluje rekonstruovat souvislý vývoj odívání a zdobení venkovského obyvatelstva, sledovat jej můžeme teprve od druhé poloviny 18. století. Podobné jednoduché ozdoby byly dílem krejčích, kovářů, klempířů i pastýřů a byly určeny pro místní komunitu, takže měly charakter skutečného lidového šperku. Další doplňky a šperky se však nakupovaly na jarmarcích a poutích, případně od podomních obchodníků nabízejících galanterní zboží, později i v městských krámech. Tyto výrobky zahrnujeme do kategorie zlidovělého umění, tovární produkce pak vykazuje charakter produktů masové kultury, která má shodné rysy v městském i venkovském prostředí.

 

Podrobnosti:

Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

 

Autor: Alena Křížová

 

Počet stran: 359

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9877-0

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/sperk_krizova

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 11.: Ondřej Schmidt, Briefe vom Kaiserhof​
Anotace

Publikace přináší kritickou edici latinské a italské korespondence ze dvora římských králů, respektive císařů Václava (1376–1400/1419) a Zikmunda (1410/1411–1437), dochované v archivu rodu Gonzagů v Mantově. Edice obsahuje 52 dokumentů, mezi nimiž jsou listy a mandáty obou lucemburských vládců a jejich úředníků, ale především depeše, které gonzagovští vyslanci posílali z panovnického dvora do Itálie. Jednotlivé prameny vrhají nové světlo na Václava a Zikmunda jakožto panovníky a nabízejí plastický vhled do života dvora, praxe diplomacie a cestovní každodennosti. Kromě toho podávají zajímavý obraz českých a německých zemí v pozdním středověku z pohledu italských pozorovatelů.

 

Podrobnosti:

Briefe vom Kaiserhof

Die letzten Luxemburger in der diplomatischen Korrespondenz aus dem Archiv der Gonzaga von Mantua (1380–1436)

 

Autor: Ondřej Schmidt

 

Počet stran: 180

Rok vydání: 2022

 

ISBN 978-80-280-0015-87

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/briefe-vom-kaiserhof

E-kniha zdarma online: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2151

(CC BY-NC-ND 4.0 international)

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 10.: Tomáš Janík, Mýty – omyly – nepravdy
Anotace

Kniha je překladem publikace Mythen – Irrtümer – Unwahrheiten: Essays über das „Valsche“ in der Pädagogik editované H. U. Grunderem (Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2017). Zahrnuje sedm esejí sepsaných autory z univerzit v Německu a Švýcarsku, kteří usilují o hlubší výklad některých zavedených náhledů na předmět svého zájmu, jímž je výchova, vzdělávání, škola, učitelé, žáci, vyučování a učení.

Podrobnosti:

Mýty – omyly – nepravdy

O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice

 

Autor: Tomáš Janík a kolektiv

 

Počet stran: 116

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9753-7

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/myty-omyly-nepravdy

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2021

 

 

ep. 9.: Tomáš Janík, ​Nedělní pedagogické krasořeči
Anotace

Kniha přináší reflexi vybraných problémů vzdělávání, a to formou kratších textů spadajících do žánru nedělních krasořečí. Ty se mají vyznačovat povedeným jazykovým provedením, mají zpracovávat podstatné problémy či dilemata oboru a mají mít šťastný konec. Tato sbírka obsahuje deset krasořečí zastřešených tématem obratů a vyvažování ve výchově a vzdělávání – týkají se školy, školního vzdělávání, kurikula, vyučování a učení, pedagogických profesí a zejména učitelství. Kniha je určena pro širší veřejnost – nikoliv nezbytně odbornou. o hlubší výklad některých zavedených náhledů na předmět svého zájmu, jímž je výchova, vzdělávání, škola, učitelé, žáci, vyučování a učení.

Podrobnosti:

Nedělní pedagogické krasořeči

O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání

 

Autor: Tomáš Janík

 

Počet stran: 89

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9228-0

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9229-2019

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/krasoreci

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2021

 

 

ep. 8.: Tomáš Janík, Vše pro výchovu
Anotace

Psát o výchově prý není trendy. Všichni už s tím přestali. Závažnost věci přitom je setrvale vysoká! Proto šestý svazek Munice přináší lekci z pedagogiky, z vědy, která je zároveň profesí, ale i praxí mnoha z nás. Vyskytuje se totiž všude tam, kde jeden nabízí pomocnou ruku druhému. Laskavým průvodcem světem výchovy a vzdělávání bude čtenářům vědec, pedagog a zkušený autor popularizačních knih, prof. Tomáš Janík. Jeho výklad prosvěcuje víra, že v závazku „vše pro výchovu“ spočívá budoucnost lidstva.

Podrobnosti:

Vše pro výchovu

Lekce z pedagogiky

 

Autor: Tomáš Janík

 

Počet stran: 125

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9768-1

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/vse-pro-vychovu

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2021

 

 

ep. 7.: Stano Pekár, Moderní analýza biologických dat​
Anotace
Software R se za posledních 11 let značně vyvinul a rozrostl. A to jak do významu, tak i do obsahu. V současné době je to jeden z předních statistických programových nástrojů. Jeho použití pro statistickou analýzu, přípravu dat i podpůrné výpočty se v dnešní době vyučuje na mnoha univerzitách a stalo se tak například v biologii standardem.“
Podrobnosti: Moderní analýza biologických dat
Autoři: Stano Pekár, Marek Brabec
1. díl. Zobecněné lineární modely v prostředí R
Počet stran: 278
Rok vydání: 2020
ISBN 978-80-210-9622-6
2. díl. Lineární modely s korelacemi v prostředí R
Počet stran: 256
Rok vydání: 2012
ISBN 978-80-210-5812-5
3. díl. Nelineární modely v prostředí R
Počet stran: 218
Rok vydání: 2019
ISBN 978-80-210-9277-8
Produkce videa Radek Gomola Nakladatelství Munipress MU, 2021

ep. 6.: Jiří Hanuš, Idea univerzity z české perspektivy
Anotace

Cílem knihy je promyslet v dialogu s významnými českými odborníky „ideu univerzity“ i její konkrétní moderní projevy v zahraničí i v České republice. Dialog s Jiřím Hanušem vedli: Stanislav Balík, Petr Dvořák, Petr Fiala, Pavel Floss, Jiří Hanuš, Petr Horák, Jakub Jirsa, Jiří Lach, Jiří Macháček, Tomáš Machula, Dominik Munzar, Ivana Noble, Jan Sokol, Daniel Soukup a Kateřina Šimáčková.

Zůstalo v nás cosi z Humboldtova světa - S. Balík
Hledání pravdy - P. Dvořák
Vše zkoumejte, co je dobré, toho se držte - P. Fiala
Základní výzkum má objektivizující charakter - P. Floss
Kontakt živých osob - P. Horák
Pandemie koronaviru působí jako urychlovač - J. Jirsa
Nepřežijeme bez zahraničních impulsů - J. Lach
Postavení garantovat svým výkonem - J. Macháček
Ztráta sebevědomí elit? - T. Machula
Dobří studenti vědí, kdo je dobrým učitelem - D. Munzar
Péče o univerzitní kulturu - I. Noble
Specifická součást místní kultury - J. Sokol
Jsem zastáncem profilace vysokých škol - D. Soukup

Mistra poznáš podle počtu mistrů, které vychová - K. Šimáčková


Podrobnosti:
Idea univerzity z české perspektivy
Rozhovory s Jiřím Hanušem

Editor: Jiří Hanuš

Počet stran: 216
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9762-9

K zakoupení na https://muni.cz/go/idea-univerzity 

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 5.: Jiří Vácha, Meze darwinismu
Anotace

Darwinismus se vydává za úplnou teorii biologického života, včetně lidského. Má podstatný vliv na sebepojetí dnešního člověka a jeho světonázor. Emeritní profesor Masarykovy univerzity, lékař a filozof Jiří Vácha ve své jedinečné knize shrnuje nejen současnou vědeckou kritiku darwinismu, ale celý problém rozšiřuje ještě o „vědomí“, jako nejspecifičtější vlastnost živých bytostí. Kromě fyzické stránky organismů se vyvíjela i jejich stránka prožitková, která není v darwinismu jako taková dostatečně brána v úvahu. Moderní přírodní věda kráčející ve stopách Descartova mechanismu si přístup k řešení tohoto zásadního problému už a priori uzavřela a je nucena přepustit jistou část úkolu filosofii. I přes poměrně široký vědecký záběr je kniha až překvapivě čtivá, autor vysvětluje složité věci jasným a jednoduchým jazykem.

Podrobnosti: Meze darwinismu
Autor: Jiří Vácha

Počet stran: 384
Rok vydání: 2020
ISBN 978-80-210-9531-1

K zakoupení na https://muni.cz/go/meze-darwinismu

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 4.: Jana Šmardová, Co nás učí nádory
Anotace

Mnohobuněčný organismus představuje společenství buněk, které se vyvíjejí a vykonávají svou funkci ve vymezeném čase a prostoru pro maximální užitek celého systému, jehož jsou součástí. Nádory vznikají z buněk, které porušují základní pravidla soužití a spolupráce. Bylo popsáno jedenáct typických vlastností, kterými se nádory liší od zdravých tkání a která dokládají význam dodržování těchto pravidel. Jsou tyto vlastnosti a pravidla odrazem obecnějších principů, které jsou základem správného fungování komplexních živých systémů? Lze se z nich poučit nebo inspirovat i k dobrému fungování lidské společnosti?

Podrobnosti:
Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí

Autorka: Jana Šmardová
Grafická úprava a Ilustrace: Jana Koptíková

Počet stran: 363
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9699-8

K zakoupení na https://muni.cz/go/co-nas-uci-nadory

Produkce videa Radek Gomola
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 3.: Radek Horáček, Sochařské Brno 1989–2019
Anotace

Všímáte si brněnských soch? Víte, že Univerzitní kampus Bohunice je vlastně pozoruhodným sochařským parkem? A znáte nové sochy v ulicích města?

Masarykova univerzita vydává pod záštitou paní primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a pana rektora prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., druhé doplněné vydání česko-anglické knihy Sochařské Brno 1989-2019. První kapitola představuje cyklus Sochy pro Brno (sochy věnované osobnostem spjatým s dějinami města, jako např. W. A. Mozart, J. Skácel, T. A. Edison aj.). Druhá kapitola přibližuje sochy v areálech Masarykovy univerzity, třetí dokumentuje sochařská sympozia a čtvrtá připomíná mezinárodní přehlídku Brno Art Open / Sochy v ulicích. Nová kapitola nazvaná Čím se provinilo město se zamýšlí nad nesnadnou úlohou vedení města při podpoře sochařského umění.
Kniha v reprezentativní grafické úpravě představuje na 290 stranách 179 fotografií celkem 130 děl a 100 stručných medailonů sochařek a sochařů. Na schematické mapě ukazuje rozmístění soch. První vydání ze září 2019 bylo již na jaře 2020 vyprodáno.

Podrobnosti:
Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019
2., přepracované a rozšířené vydání

Autor: Radek Horáček, Olga Búciová, Zbyněk Fišer, Jaroslav Hamža, Petra Lexová, Martina Mrázová
Ilustrace: Laura Hatlapatková
Grafická úprava: Jana Nedomová

Počet stran: 291
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9866-4

K zakoupení na https://muni.cz/go/socharske-brno

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 2.: Lukáš Fasora, Sto tváří, sto příběhů.
Anotace

Hranice mezi online a offline se stírají, oba světy se spojily v jeden. Jak pokračující technologická revoluce ovlivní naše vzdělávání, profesní úspěšnost či hodnotovou orientaci? Podle informační vědy spočívá jádro odpovědi ve způsobu, jakým budeme získávat, hodnotit a používat informace. 

RNDr. Michal Černý je informační vědec, filozof, pedagog a didaktik, inovátor v oblasti technologií ve vzdělávání. Ačkoli patří k nejmladší generaci vědců, napsal již více než dvacet knih a stovky recenzovaných článků. Na Katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU vede mj. oblíbené kurzy rozvoje digitálních kompetencí a kreativní práce s informacemi.

Munice je původní populárně naučná edice Nakladatelství Munipress. Jejím cílem není nic menšího než zlepšovat svět. Přináší aktuální témata z přírodních, společenských i humanitních věd. Nabízí moderní, atraktivní a obsahově srozumitelné texty a jedinečné grafické zpracování. Munice je příspěvek k celoživotnímu vzdělávání společnosti. Pro maturanty chystající se na univerzitu i pro vysokoškoláky, kteří se chtějí podívat za hranice svého oboru. Každý svazek Munice navíc stihnete pročíst ve vlaku z Prahy do Brna. Nebo v letadle do Barcelony. V Munici dáváme prostor charismatickým osobnostem, které dokáží zasvěceně i poutavě psát o těch nejaktuálnějších tématech. Munice je okno do vědění, které vzniká na naší univerzitě.

Podrobnosti:

Život onlife. Lekce z  informační vědy

Autor: Michal Černý
Ilustrace: Nikola Kalinová
Redakce: Lenka Brodecká
Počet stran: 125
Rok vydání: 2020

Vydalo jako 5. svazek v edici “Munice” Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity

ISBN 978-80-210-9586-1

K zakoupení na https://muni.cz/go/cc8fa9

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2020


ep. 1.: Michal Černý, Život onlife. Lekce z informační vědy
Anotace

Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je zároveň příspěvkem k celouniverzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životopisů představujících profilové, významné nebo zajímavé osobnosti spojené svým osudem a dílem s fakultou. V dosavadním bádání nad dějinami školy zajisté nechyběl ani biografický pohled, takto komplexní soubor biogramů ale dosud shromážděn nebyl. Publikace však přináší více: autoři využívají rozsáhlý soubor životopisných dat k interpretaci dějin fakulty z pohledu střídání akademických generací, zamýšlejí se nad formativním generačním prožitkem a nad jevy, které v uplynulých sto letech ovlivňovaly život akademiků a studentů. Jde pochopitelně o jevy pozitivní i negativní; publikace proto není pouze přehledem zasloužilých osobností, respektovaných vědců a charismatických pedagogů, ale otevřeně pojednává i o životních osudech akademiků kontroverzních. Soubor biogramů tak podává věrohodné svědectví o stoleté práci fakulty, v níž se trvale prolínají studium, věda a politika.

Podrobnosti:

Sto tváří, sto příběhů. Vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Autoři: Lukáš Fasora, Jan Čermin, Jana Čerminová, Jiří Hanuš, Michaela Máliková
Počet stran: 497
Rok vydání: 2020

ISBN 978-80-210-9382-9

K zakoupení na https://muni.cz/go/sto-tvari

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2021

Masarykovy dny

Objev Velké logiky Karla Engliše. Videoreportáž z Archivu Masarykovy univerzity
Anotace

Dílo Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu napsal Karel Engliš během 2. světové války, kdy se skrýval před nacisty na Vysočině ve Velkém Trsném. Rukopis o rozsahu přes 2500 stran rozdělil do dvou dílů: Části obecné a Části zvláštní s podnázvem Logické rozpravy. Jeho snahou bylo podat ucelený výklad teorie poznání.

První díl Velké logiky předal k vydání nakladatelství Melantrich a ještě v roce 1947 vyšel výtah s názvem Malá logika. Po únoru 1948 byl Karel Engliš jako nežádoucí osoba zbaven funkce rektora Univerzity Karlovy a byl vysídlen z Prahy. Jeho díla musely knihovny stáhnout z fondů, hotová sazba 1. dílu Velké logiky byla rozmetána. Rukopisy svých děl ukrýval před zabavením komunisty u různých přátel. Později je jeho rodina předala do Archivu Národního muzea.

Masarykova univerzita u příležitosti 100. výročí založila v roce 2019 novou ediční řadu v edici Pocta osobnostem. Plánuje zde zveřejňovat nevydaná díla Karla Engliše, který se o založení univerzity zasloužil a byl jejím první rektorem. K objevení kompletního rukopisu Velké logiky přispěl dr. Martin Hlaváč, který se dílem K. Engliše dlouhodobě zabývá a archivní fondy dokonale zná. Odborníci z Archivu Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. Luďka Navrátila rukopisy uspořádali a kompletně zdigitalizovali v průběhu roku 2020. Tímto originály ochránili a umožňují badatelům odborné zpracování přístupem k digitálním faksimiliím. Souhlas ke zveřejnění poskytli dědicové Karla Engliše a Státní fond kultury ČR.
Již nyní, u příležitosti 2. ročníku Masarykových dnů 2021, je možné ukázky rukopisů prolistovat na portálu Munispace, online čítárny Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

Produkce videa Alena Mizerová a Radek Gomola, Nakladatelství Munipress MU, 2021

Přednáška Jiřího Blažka: Karel Engliš a Tomáš Garrigue Masaryk. Vztahy a osudy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.