Studio Munipress​

Studio Munipress vzniklo v roce 2020 s cílem podpořit zajímavé publikace samotnými autory.

Odkaz ke sdílení: https://muni.cz/go/studio-munipress

Autoři představují

ep. 22.: Petr Elebel: Sigilla – arma – monetae
Anotace
Sigilla, arma, monetae: tři latinská slova, která svou zvukomalebnou úderností a zároveň lapidárností připomínají devízu šlechtického erbu, stejně jako precizně vyjadřují tři pilíře vědeckého díla moravského historika, a především sfragistika, heraldika a numismatika, s jehož badatelskou tvorbou se odborná i laická veřejnost setkává již po několik desítek let. Řeč je o profesoru Tomáši Krejčíkovi, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. Této příležitosti se rozhodli jeho přátelé, kolegové a žáci využít k sestavení sborníku studií, kterým chtějí vzdát hold jubilantovi samotnému a současně i jeho dílu. Mezi autory jsou oslavencovi vrstevníci a dlouhodobí spolupracovníci z prostředí univerzit, muzeí a archivů, stejně jako jeho žáci a žáci jeho žáků. Celkem dvaadvacet příspěvků je rozděleno do pěti tematických bloků, které se zabývají sfragistikou, středověkou heraldikou, novověkou heraldikou, vexilologií a symbolikou, numismatikou a nakonec také šlechtickou genealogií, nobilitacemi a sociálním vzestupem.
Podrobnosti:
Sigilla – arma – monetae Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka
Editoři:
Jiří Brňovjak, Petr Elbel
Počet stran: 528
Rok vydání: 2021
ISBN 978-80-210-9847-3
Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný Nakladatelství Munipress MU, 2022
ep. 21.: Karla Brücknerová: Studují spolu
Anotace
Vzájemné učení, tedy učení mezi spolupracovníky, přáteli, spolužáky či kolegy, má potenciál rozvíjet kognitivní i sociální dovednosti a muže přispívat k pocitu životního naplnění. Přibližně od 90. let 20. století proto mnohé zahraniční univerzity hledají cesty, jak podporou vzájemného učení mezi studenty zlepšit výuku, zvýšit spokojenost studentů se studiem a snížit studijní neúspěšnost. Navzdory tomu vzájemné učení na českých vysokých školách představuje jedno z bílých míst pedagogického výzkumu i vysokoškolské didaktiky.
Autorka proto shrnuje zahraniční výzkumy o významu vzájemného učení mezi vysokoškolskými studenty a nabízí pestrou škálu metod k jeho podpoře. Nadto přináší výsledky výzkumu o vzájemném učení mezi českými studenty kombinovaných studií pedagogických oboru. Mapuje jeho různorodé podoby a dokládá, že i v českém prostředí podpora vzájemného učení může významně ovlivnit, zda studenti ve studiu uspějí a nakolik budou své studium vnímat jako kvalitní.
Podrobnosti:
Studují spolu
Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory
Autorka:
Karla Brücknerová
Počet stran: 249
Rok vydání: 2021
ISBN 978-80-210-9913-5
Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný Nakladatelství Munipress MU, 2022
ep. 20.: Petr Husák: Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot
Anotace
Kniha se zabývá proměnami života katolických kněží v 19. a 20. století, a to na příkladu tří kněžských biografií (Emanuel Masák, Antonín Ludvík Stříž, Dominik Pecka). Problematika proměn identity kněze v moderní době představuje relevantní téma historické vědy a zároveň pohnutý příběh společenského stavu, který se ještě v polovině 19. století těšil nezpochybnitelné společenské prestiži. S postupujícím časem se ale nakonec stal pro některé vítaným terčem kritiky, symbolem zpátečnictví a reakce, pro jiné zase symbolem věčného řádu, legitimní autority, autentické služby nebo i mučednictví. Tak či onak kněžská identita ani ve 20. století nepřišla o své sakrální, spirituální, ba přímo mystické obsahy. Právě jim se autor podrobně věnuje, jak již ostatně napovídá název knihy.
Podrobnosti:
Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot
Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století
Autor: Petr Husák
Počet stran: 456
Rok vydání: 2021
ISBN 978-80-210-9792-6
Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 19.: Mika Waltari, Válka o pravdu​
Anotace
V dubnu 1941, v období křehkého klidu mezi finskou zimní a pokračovací válkou, spatřila světlo světa nenápadná kniha podepsaná pseudonymem Nauticus. Finskojazyčné dílo publikované nejprve ve Švédsku bylo krátce po válce přidáno na seznam zakázaných knih a na pulty obchodů a knihoven se vrátilo až po téměř 70 letech, tentokrát již pod autorovým skutečným jménem. Mika Waltari ve své obsáhlé, otevřeně protisovětské reportáži popisuje podmínky panující v baltských zemích v období mezi podzimem 1939 a létem 1940, kdy se Litva, Lotyšsko a Estonsko potýkaly se stále sílícím vlivem Sovětského svazu, a následný pád všech tří zemí do jeho područí. Autor plně využívá své novinářské zkušenosti a mimořádného literárního talentu, schopnosti vyprávět poutavé příběhy. Knihu doplňují nejen výňatky z propagandistických materiálů či projevů státních činitelů, ale například i dobové politické anekdoty, které podtrhují ironizující a někdy téměř hořkosladký ráz jinak přímočarého textu. Kniha je cenným svědectvím o situaci baltských států z dob, kdy byly tyto země pro zbytek světa zahaleny temnotou. Waltariho pochmurné svědectví se tak stává dalším střípkem v mozaice evropské válečné historie.
Kniha svým tématem nabývá na aktuálnosti také v souvislosti s nynějším geopolitickým děním na Ukrajině.
Podrobnosti:
Válka o pravdu Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě
Autor: Mika Waltari
Počet stran: 134
Rok vydání: 2022
ISBN 978-80-210-9999-9
K zakoupení na https://muni.cz/go/valka-o-pravdu
Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2022
ep. 18.: Petr Novotný, Netradiční studenti​
Anotace
Monografie je věnována tématu netradičních studentů v terciárním vzdělávání. Hlavním definičním kritériem této skupiny je věk a přestávka ve formálním vzdělávání po dokončení střední školy. Z netradičních studentů studujících na českých vysokých školách byli vybráni studenti studující pedagogické obory, tedy obory, které poskytují kvalifikaci pro práci ve vzdělávání (např. učitelé, poradci, vychovatelé, sociální pedagogové, asistenti učitele, vzdělavatelé dospělých). Kniha je rozdělená do 11 vzájemně propojených kapitol prezentujících teoretická východiska, metodologii a výsledky výzkumu provedeného autory knihy s využitím smíšeného výzkumného designu.
Podrobnosti:
Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách
Autorky a autoři: Petr Novotný, Karla Brücknerová, Milada Rabušicová, Libor Juhaňák, Dana Knotová, Katarina Rozvadská
Počet stran: 305
Rok vydání: 2021
ISBN 978-80-210-9973-9
Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 17.: ​Radka Nokka Miltová, Od dějin umění k uměleckému dílu​
Anotace

Umělecká díla jednotlivých historických epoch k nám dnes promlouvají často komplikovaným jazykem. Pro člověka 21. století není vždy snadné pochopit všechny jejich významové vrstvy, tak jak je mohli vnímat divačky a diváci v dobách jejich vzniku. Právě navrácení a objevování ztracených významů tvoří podstatnou část odborného zájmu čelního představitele brněnské školy dějin umění prof. PhDr. Jiřího Kroupy, CSc. Autorky a autoři textů v předkládané publikaci připravené k poctě pana profesora se skrze různé metodologické přístupy zaměřili na rozmanité vrstvy vizuální kultury od středověku po 20. století. Kniha je rozdělena do tří tematických částí zaměřených na vizuální kulturu a umění středověku a raného novověku, na umění a architekturu moderní doby, a nakonec na historiografii, metodologii a teorii dějin umění.

 

Podrobnosti:

Od dějin umění k uměleckému dílu
Cesty k porozumění vizuální kultuře

Editoři: Jan Galeta, Ondřej Jakubec, Radka Nokkala Miltová, Tomáš Valeš

 

Počet stran: 662

Rok vydání: 2021

 

Vydavatel: Books & Pipes
Koedice: Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-9993-7
Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

ep. 16.: Ondřej Haváč, Exil a identita
Anotace

Je možné cítit se Čechem i po půlstoletí života v zahraničí? Na uvedenou otázku odpovídá tato kniha, zabývající se českým exilem v Rakousku a Švýcarsku po roce 1968, a přibližuje, jakým způsobem se integrace československých uprchlíků v hostitelských zemích odrazila ve vnímání jejich národní identity. Autor vychází z analýzy archivních a orálněhistorických pramenů získaných během terénních výzkumů mezi českými krajany ve zmíněných zemích v letech 2011 a 2015. Rozbor materiálů se kromě popisu jednotlivých aspektů integračního procesu soustředí i na vysvětlení změn v identifikaci bývalých uprchlíků s českým národem.

 

Rozbor v knize Exil a identita získává zvláštní rozměr také díky aktuální krizi na Ukrajině a migraci uprchlíků do naší země.

 

Podrobnosti:

Exil a identita

Posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku

 

Autor: Ondřej Haváč

 

Počet stran: 256

Rok vydání: 2022

 

ISBN 978-80-280-0036-3

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/exil-a-identita

 

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 15.: Tomáš Bartonička, Zvířata na silnicích
Anotace

Naše společnost je neustále v pohybu a silniční doprava je jednou z nejrozšířenějších lidských činností posledních let. V důsledku pohybu dopravních prostředků však dochází k mnoha nepříjemným střetům, mezi vozidly samotnými, ale také s volně žijícími živočichy. Silnice v celosvětovém měřítku totiž často přetínají trasy přirozeného pohybu zvířat, která potom nemají jinou možnost, než se je pokoušet překonávat. V naprosté většině případů jsou odkázána pouze na své smysly a instinkty, aby se bezpečně dostala na opačnou stranu komunikace. Jedná se však o velmi riskantní počínání a následkem těchto kolizí hynou miliony živočichů denně. Jak významným problémem pro člověka střety se zvířaty vůbec jsou? Kdy a kde ke střetům dochází nejčastěji? Jaké jsou následky střetů pro posádky vozidel? Kde končí a k čemu jsou dále využívána těla uhynulých zvířat? Jaká existují řešení tohoto problému? Odpovědi najdete uvnitř této knihy.

 

Podrobnosti:

Zvířata na silnicích

Autoři: Michal Bíl, Tomáš Bartonička

 

Počet stran: 209

Rok vydání: 2022

 

ISBN 978-80-210-9933-3

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/zvirata-na-silnicich

 

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 14.: Martin ​Flašar, Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu
Anotace

Publikace odhaluje podrobnosti vztahů Bohuslava Martinů s jeho žákem a skladatelem Janem Novákem v letech 1947–1959 na pozadí dochované korespondence. Kniha přináší edici souboru dopisů Martinů Novákovi a dále korespondenci Jana Nováka o Martinů a naopak. Interpretace nově získaných pramenů odkrývá bohatou síť souvisejících faktů, událostí a kontaktů, které rekonstruují rámec dobové hudební kultury. Vymezují také roli Jana Nováka a jeho manželky Elišky v propagaci díla Martinů v 50. letech u nás v době, kdy čelil politicky angažované kritice. Monografie se též snaží poukázat na paralely v životě a tvorbě obou skladatelů, ať se jedná o emigraci, evropanství, humanismus nebo vztah k lidové hudbě a divadlu. Kniha, která vychází ke 100. výročí narození Jana Nováka, se snaží přispět k hlubšímu pochopení a docenění díla tohoto významného skladatele, který byl z důvodu emigrace odsouzen k povinné kolektivní amnézii.

 

Podrobnosti:

Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu / An Artist Must Never Lose Courage

Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959) / Jan Novák and Bohuslav Martinů in the light of a correspondence (1947–1959)

 

Autoři: Martin Flašar, Pavel Žůrek

 

Počet stran: 423

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9890-9

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/umelec

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 13.: Oto Polouček, Babičky na bigbítu
Anotace

Název knihy Babičky na bigbítu odkazuje na prolínání archaických a inovativních prvků ve společenském životě na venkově. Ten se v období pozdního socialismu utvářel nejen pod tlakem mocenských zásahů, ale i díky snahám vesnických komunit uchovat si vlastní tradice a identitu. Oficiální i neoficiální aktivity se často prolínaly a byly formovány motivací i charakterem organizátorů a účastníků. Stěžejní význam je proto v práci přisuzován jednotlivcům, jejich sociálním sítím, zálibám i hodnotám. Výrazně jsou v knize reflektovány taneční zábavy jako symbol společenského života. Předkládané interpretace jsou postaveny na principech mikrohistorie, dějin každodennosti a symbolické antropologie.

 

Podrobnosti:

Babičky na bigbítu

Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu

 

Autor: Oto Polouček

 

Počet stran: 181

Rok vydání: 2020

 

ISBN 978-80-210-9681-3

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/babicky-na-bigbitu

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 12.: Alena Křížová, Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích​
Anotace

V evropském prostředí se šperk stal nezbytnou součástí aristokratického i měšťanského odívání a lze předpokládat, že touha po ozvláštnění vzhledu pronikala i do nižších společenských vrstev. Absence písemných, obrazových i hmotných pramenů ke starším obdobím nám však nedovoluje rekonstruovat souvislý vývoj odívání a zdobení venkovského obyvatelstva, sledovat jej můžeme teprve od druhé poloviny 18. století. Podobné jednoduché ozdoby byly dílem krejčích, kovářů, klempířů i pastýřů a byly určeny pro místní komunitu, takže měly charakter skutečného lidového šperku. Další doplňky a šperky se však nakupovaly na jarmarcích a poutích, případně od podomních obchodníků nabízejících galanterní zboží, později i v městských krámech. Tyto výrobky zahrnujeme do kategorie zlidovělého umění, tovární produkce pak vykazuje charakter produktů masové kultury, která má shodné rysy v městském i venkovském prostředí.

 

Podrobnosti:

Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

 

Autor: Alena Křížová

 

Počet stran: 359

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9877-0

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/sperk_krizova

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 11.: Ondřej Schmidt, Briefe vom Kaiserhof​
Anotace

Publikace přináší kritickou edici latinské a italské korespondence ze dvora římských králů, respektive císařů Václava (1376–1400/1419) a Zikmunda (1410/1411–1437), dochované v archivu rodu Gonzagů v Mantově. Edice obsahuje 52 dokumentů, mezi nimiž jsou listy a mandáty obou lucemburských vládců a jejich úředníků, ale především depeše, které gonzagovští vyslanci posílali z panovnického dvora do Itálie. Jednotlivé prameny vrhají nové světlo na Václava a Zikmunda jakožto panovníky a nabízejí plastický vhled do života dvora, praxe diplomacie a cestovní každodennosti. Kromě toho podávají zajímavý obraz českých a německých zemí v pozdním středověku z pohledu italských pozorovatelů.

 

Podrobnosti:

Briefe vom Kaiserhof

Die letzten Luxemburger in der diplomatischen Korrespondenz aus dem Archiv der Gonzaga von Mantua (1380–1436)

 

Autor: Ondřej Schmidt

 

Počet stran: 180

Rok vydání: 2022

 

ISBN 978-80-280-0015-87

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/briefe-vom-kaiserhof

E-kniha zdarma online: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/2151

(CC BY-NC-ND 4.0 international)

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2022

 

 

ep. 10.: Tomáš Janík, Mýty – omyly – nepravdy
Anotace

Kniha je překladem publikace Mythen – Irrtümer – Unwahrheiten: Essays über das „Valsche“ in der Pädagogik editované H. U. Grunderem (Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2017). Zahrnuje sedm esejí sepsaných autory z univerzit v Německu a Švýcarsku, kteří usilují o hlubší výklad některých zavedených náhledů na předmět svého zájmu, jímž je výchova, vzdělávání, škola, učitelé, žáci, vyučování a učení.

Podrobnosti:

Mýty – omyly – nepravdy

O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice

 

Autor: Tomáš Janík a kolektiv

 

Počet stran: 116

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9753-7

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/myty-omyly-nepravdy

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2021

 

 

ep. 9.: Tomáš Janík, ​Nedělní pedagogické krasořeči
Anotace

Kniha přináší reflexi vybraných problémů vzdělávání, a to formou kratších textů spadajících do žánru nedělních krasořečí. Ty se mají vyznačovat povedeným jazykovým provedením, mají zpracovávat podstatné problémy či dilemata oboru a mají mít šťastný konec. Tato sbírka obsahuje deset krasořečí zastřešených tématem obratů a vyvažování ve výchově a vzdělávání – týkají se školy, školního vzdělávání, kurikula, vyučování a učení, pedagogických profesí a zejména učitelství. Kniha je určena pro širší veřejnost – nikoliv nezbytně odbornou. o hlubší výklad některých zavedených náhledů na předmět svého zájmu, jímž je výchova, vzdělávání, škola, učitelé, žáci, vyučování a učení.

Podrobnosti:

Nedělní pedagogické krasořeči

O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání

 

Autor: Tomáš Janík

 

Počet stran: 89

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9228-0

https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9229-2019

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/krasoreci

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2021

 

 

ep. 8.: Tomáš Janík, Vše pro výchovu
Anotace

Psát o výchově prý není trendy. Všichni už s tím přestali. Závažnost věci přitom je setrvale vysoká! Proto šestý svazek Munice přináší lekci z pedagogiky, z vědy, která je zároveň profesí, ale i praxí mnoha z nás. Vyskytuje se totiž všude tam, kde jeden nabízí pomocnou ruku druhému. Laskavým průvodcem světem výchovy a vzdělávání bude čtenářům vědec, pedagog a zkušený autor popularizačních knih, prof. Tomáš Janík. Jeho výklad prosvěcuje víra, že v závazku „vše pro výchovu“ spočívá budoucnost lidstva.

Podrobnosti:

Vše pro výchovu

Lekce z pedagogiky

 

Autor: Tomáš Janík

 

Počet stran: 125

Rok vydání: 2021

 

ISBN 978-80-210-9768-1

 

K zakoupení na https://muni.cz/go/vse-pro-vychovu

 

Produkce videa Radek Gomola

Nakladatelství Munipress MU, 2021

 

 

ep. 7.: Stano Pekár, Moderní analýza biologických dat​
Anotace
Software R se za posledních 11 let značně vyvinul a rozrostl. A to jak do významu, tak i do obsahu. V současné době je to jeden z předních statistických programových nástrojů. Jeho použití pro statistickou analýzu, přípravu dat i podpůrné výpočty se v dnešní době vyučuje na mnoha univerzitách a stalo se tak například v biologii standardem.“
Podrobnosti: Moderní analýza biologických dat
Autoři: Stano Pekár, Marek Brabec
1. díl. Zobecněné lineární modely v prostředí R
Počet stran: 278
Rok vydání: 2020
ISBN 978-80-210-9622-6
2. díl. Lineární modely s korelacemi v prostředí R
Počet stran: 256
Rok vydání: 2012
ISBN 978-80-210-5812-5
3. díl. Nelineární modely v prostředí R
Počet stran: 218
Rok vydání: 2019
ISBN 978-80-210-9277-8
Produkce videa Radek Gomola Nakladatelství Munipress MU, 2021

ep. 6.: Jiří Hanuš, Idea univerzity z české perspektivy
Anotace

Cílem knihy je promyslet v dialogu s významnými českými odborníky „ideu univerzity“ i její konkrétní moderní projevy v zahraničí i v České republice. Dialog s Jiřím Hanušem vedli: Stanislav Balík, Petr Dvořák, Petr Fiala, Pavel Floss, Jiří Hanuš, Petr Horák, Jakub Jirsa, Jiří Lach, Jiří Macháček, Tomáš Machula, Dominik Munzar, Ivana Noble, Jan Sokol, Daniel Soukup a Kateřina Šimáčková.

Zůstalo v nás cosi z Humboldtova světa - S. Balík
Hledání pravdy - P. Dvořák
Vše zkoumejte, co je dobré, toho se držte - P. Fiala
Základní výzkum má objektivizující charakter - P. Floss
Kontakt živých osob - P. Horák
Pandemie koronaviru působí jako urychlovač - J. Jirsa
Nepřežijeme bez zahraničních impulsů - J. Lach
Postavení garantovat svým výkonem - J. Macháček
Ztráta sebevědomí elit? - T. Machula
Dobří studenti vědí, kdo je dobrým učitelem - D. Munzar
Péče o univerzitní kulturu - I. Noble
Specifická součást místní kultury - J. Sokol
Jsem zastáncem profilace vysokých škol - D. Soukup

Mistra poznáš podle počtu mistrů, které vychová - K. Šimáčková


Podrobnosti:
Idea univerzity z české perspektivy
Rozhovory s Jiřím Hanušem

Editor: Jiří Hanuš

Počet stran: 216
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9762-9

K zakoupení na https://muni.cz/go/idea-univerzity 

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 5.: Jiří Vácha, Meze darwinismu
Anotace

Darwinismus se vydává za úplnou teorii biologického života, včetně lidského. Má podstatný vliv na sebepojetí dnešního člověka a jeho světonázor. Emeritní profesor Masarykovy univerzity, lékař a filozof Jiří Vácha ve své jedinečné knize shrnuje nejen současnou vědeckou kritiku darwinismu, ale celý problém rozšiřuje ještě o „vědomí“, jako nejspecifičtější vlastnost živých bytostí. Kromě fyzické stránky organismů se vyvíjela i jejich stránka prožitková, která není v darwinismu jako taková dostatečně brána v úvahu. Moderní přírodní věda kráčející ve stopách Descartova mechanismu si přístup k řešení tohoto zásadního problému už a priori uzavřela a je nucena přepustit jistou část úkolu filosofii. I přes poměrně široký vědecký záběr je kniha až překvapivě čtivá, autor vysvětluje složité věci jasným a jednoduchým jazykem.

Podrobnosti: Meze darwinismu
Autor: Jiří Vácha

Počet stran: 384
Rok vydání: 2020
ISBN 978-80-210-9531-1

K zakoupení na https://muni.cz/go/meze-darwinismu

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 4.: Jana Šmardová, Co nás učí nádory
Anotace

Mnohobuněčný organismus představuje společenství buněk, které se vyvíjejí a vykonávají svou funkci ve vymezeném čase a prostoru pro maximální užitek celého systému, jehož jsou součástí. Nádory vznikají z buněk, které porušují základní pravidla soužití a spolupráce. Bylo popsáno jedenáct typických vlastností, kterými se nádory liší od zdravých tkání a která dokládají význam dodržování těchto pravidel. Jsou tyto vlastnosti a pravidla odrazem obecnějších principů, které jsou základem správného fungování komplexních živých systémů? Lze se z nich poučit nebo inspirovat i k dobrému fungování lidské společnosti?

Podrobnosti:
Co nás učí nádory. Paralely v chování buněk a lidí

Autorka: Jana Šmardová
Grafická úprava a Ilustrace: Jana Koptíková

Počet stran: 363
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9699-8

K zakoupení na https://muni.cz/go/co-nas-uci-nadory

Produkce videa Radek Gomola
Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 3.: Radek Horáček, Sochařské Brno 1989–2019
Anotace

Všímáte si brněnských soch? Víte, že Univerzitní kampus Bohunice je vlastně pozoruhodným sochařským parkem? A znáte nové sochy v ulicích města?

Masarykova univerzita vydává pod záštitou paní primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a pana rektora prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., druhé doplněné vydání česko-anglické knihy Sochařské Brno 1989-2019. První kapitola představuje cyklus Sochy pro Brno (sochy věnované osobnostem spjatým s dějinami města, jako např. W. A. Mozart, J. Skácel, T. A. Edison aj.). Druhá kapitola přibližuje sochy v areálech Masarykovy univerzity, třetí dokumentuje sochařská sympozia a čtvrtá připomíná mezinárodní přehlídku Brno Art Open / Sochy v ulicích. Nová kapitola nazvaná Čím se provinilo město se zamýšlí nad nesnadnou úlohou vedení města při podpoře sochařského umění.
Kniha v reprezentativní grafické úpravě představuje na 290 stranách 179 fotografií celkem 130 děl a 100 stručných medailonů sochařek a sochařů. Na schematické mapě ukazuje rozmístění soch. První vydání ze září 2019 bylo již na jaře 2020 vyprodáno.

Podrobnosti:
Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019
2., přepracované a rozšířené vydání

Autor: Radek Horáček, Olga Búciová, Zbyněk Fišer, Jaroslav Hamža, Petra Lexová, Martina Mrázová
Ilustrace: Laura Hatlapatková
Grafická úprava: Jana Nedomová

Počet stran: 291
Rok vydání: 2021

ISBN 978-80-210-9866-4

K zakoupení na https://muni.cz/go/socharske-brno

Produkce videa Radek Gomola, Tadeusz Bazyli Burski a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2021


ep. 2.: Lukáš Fasora, Sto tváří, sto příběhů.
Anotace

Hranice mezi online a offline se stírají, oba světy se spojily v jeden. Jak pokračující technologická revoluce ovlivní naše vzdělávání, profesní úspěšnost či hodnotovou orientaci? Podle informační vědy spočívá jádro odpovědi ve způsobu, jakým budeme získávat, hodnotit a používat informace. 

RNDr. Michal Černý je informační vědec, filozof, pedagog a didaktik, inovátor v oblasti technologií ve vzdělávání. Ačkoli patří k nejmladší generaci vědců, napsal již více než dvacet knih a stovky recenzovaných článků. Na Katedře informačních studií a knihovnictví (KISK) FF MU vede mj. oblíbené kurzy rozvoje digitálních kompetencí a kreativní práce s informacemi.

Munice je původní populárně naučná edice Nakladatelství Munipress. Jejím cílem není nic menšího než zlepšovat svět. Přináší aktuální témata z přírodních, společenských i humanitních věd. Nabízí moderní, atraktivní a obsahově srozumitelné texty a jedinečné grafické zpracování. Munice je příspěvek k celoživotnímu vzdělávání společnosti. Pro maturanty chystající se na univerzitu i pro vysokoškoláky, kteří se chtějí podívat za hranice svého oboru. Každý svazek Munice navíc stihnete pročíst ve vlaku z Prahy do Brna. Nebo v letadle do Barcelony. V Munici dáváme prostor charismatickým osobnostem, které dokáží zasvěceně i poutavě psát o těch nejaktuálnějších tématech. Munice je okno do vědění, které vzniká na naší univerzitě.

Podrobnosti:

Život onlife. Lekce z  informační vědy

Autor: Michal Černý
Ilustrace: Nikola Kalinová
Redakce: Lenka Brodecká
Počet stran: 125
Rok vydání: 2020

Vydalo jako 5. svazek v edici “Munice” Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity

ISBN 978-80-210-9586-1

K zakoupení na https://muni.cz/go/cc8fa9

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2020


ep. 1.: Michal Černý, Život onlife. Lekce z informační vědy
Anotace

Kniha připomínající sté výročí vzniku Filozofické fakulty MU je zároveň příspěvkem k celouniverzitnímu jubileu. Jejím cílem je rekapitulovat dějiny fakulty prostřednictvím biografické metody, tedy s pomocí krátkých životopisů představujících profilové, významné nebo zajímavé osobnosti spojené svým osudem a dílem s fakultou. V dosavadním bádání nad dějinami školy zajisté nechyběl ani biografický pohled, takto komplexní soubor biogramů ale dosud shromážděn nebyl. Publikace však přináší více: autoři využívají rozsáhlý soubor životopisných dat k interpretaci dějin fakulty z pohledu střídání akademických generací, zamýšlejí se nad formativním generačním prožitkem a nad jevy, které v uplynulých sto letech ovlivňovaly život akademiků a studentů. Jde pochopitelně o jevy pozitivní i negativní; publikace proto není pouze přehledem zasloužilých osobností, respektovaných vědců a charismatických pedagogů, ale otevřeně pojednává i o životních osudech akademiků kontroverzních. Soubor biogramů tak podává věrohodné svědectví o stoleté práci fakulty, v níž se trvale prolínají studium, věda a politika.

Podrobnosti:

Sto tváří, sto příběhů. Vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Autoři: Lukáš Fasora, Jan Čermin, Jana Čerminová, Jiří Hanuš, Michaela Máliková
Počet stran: 497
Rok vydání: 2020

ISBN 978-80-210-9382-9

K zakoupení na https://muni.cz/go/sto-tvari

Produkce videa Radek Gomola a Marek Konečný, Nakladatelství Munipress MU, 2021

Masarykovy dny

Objev Velké logiky Karla Engliše. Videoreportáž z Archivu Masarykovy univerzity
Anotace

Dílo Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu napsal Karel Engliš během 2. světové války, kdy se skrýval před nacisty na Vysočině ve Velkém Trsném. Rukopis o rozsahu přes 2500 stran rozdělil do dvou dílů: Části obecné a Části zvláštní s podnázvem Logické rozpravy. Jeho snahou bylo podat ucelený výklad teorie poznání.

První díl Velké logiky předal k vydání nakladatelství Melantrich a ještě v roce 1947 vyšel výtah s názvem Malá logika. Po únoru 1948 byl Karel Engliš jako nežádoucí osoba zbaven funkce rektora Univerzity Karlovy a byl vysídlen z Prahy. Jeho díla musely knihovny stáhnout z fondů, hotová sazba 1. dílu Velké logiky byla rozmetána. Rukopisy svých děl ukrýval před zabavením komunisty u různých přátel. Později je jeho rodina předala do Archivu Národního muzea.

Masarykova univerzita u příležitosti 100. výročí založila v roce 2019 novou ediční řadu v edici Pocta osobnostem. Plánuje zde zveřejňovat nevydaná díla Karla Engliše, který se o založení univerzity zasloužil a byl jejím první rektorem. K objevení kompletního rukopisu Velké logiky přispěl dr. Martin Hlaváč, který se dílem K. Engliše dlouhodobě zabývá a archivní fondy dokonale zná. Odborníci z Archivu Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. Luďka Navrátila rukopisy uspořádali a kompletně zdigitalizovali v průběhu roku 2020. Tímto originály ochránili a umožňují badatelům odborné zpracování přístupem k digitálním faksimiliím. Souhlas ke zveřejnění poskytli dědicové Karla Engliše a Státní fond kultury ČR.
Již nyní, u příležitosti 2. ročníku Masarykových dnů 2021, je možné ukázky rukopisů prolistovat na portálu Munispace, online čítárny Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

Produkce videa Alena Mizerová a Radek Gomola, Nakladatelství Munipress MU, 2021

Přednáška Jiřího Blažka: Karel Engliš a Tomáš Garrigue Masaryk. Vztahy a osudy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.