Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

Martin Černohorský. Studenti v centru pozornosti

Martin Černohorský. Studenti v centru pozornosti

Tomáš W. Pavlíček, Barbora Kulawiaková (eds.)

Knihu sestavili Tomáš W. Pavlíček a Barbora Kulawiaková. Její jádro tvoří rozhovory, které od roku 2020 s prof. M. Černohorským pravidelně vedl T. W. Pavlíček. S vrozenou brilantností a pečlivostí odpovídá pan profesor na otázky týkající se poválečného studia, vývoje vysokého školství a organizace vědeckého výzkumu v Československu. Jeho osudy v dětství i mládí jsou poutavé a dramatické. Jak je však jeho zvykem, na strasti si nestěžuje a hledá z nich východiska a obecnější poučení. Ve vyprávění přechází ke vzpomínkám na širší společenské souvislosti v daném období. Vychoval mnoho generací studentů, na jejich výuce se podílel až do roku 2021.

 Vyjde na podzim 2023.

What tumors teach us. Parallels in cell and human behavior

What tumors teach us. Parallels in cell and human behavior

Jana Šmardová

Mnohobuněčný organismus představuje společenství buněk, které se vyvíjejí a vykonávají svou funkci ve vymezeném čase a prostoru pro maximální užitek celého systému, jehož jsou součástí. Nádory vznikají z buněk, které porušují základní pravidla soužití a spolupráce. Bylo popsáno jedenáct typických vlastností, kterými se nádory liší od zdravých tkání a která dokládají význam dodržování těchto pravidel. Jsou tyto vlastnosti a pravidla odrazem obecnějších principů, které jsou základem správného fungování komplexních živých systémů? Lze se z nich poučit nebo inspirovat i k dobrému fungování lidské společnosti?

Z recenze Josepha Lipsicka, M.D., Ph.D. (Stanford University).

“This is a very well-written thought-provoking book on an interesting and timely topic. During the past forty years, remarkable scientific progress has been made to arrive at our current understanding of cancer at the molecular, cellular, tissue, and organismal levels. The author does an excellent job of explaining where the field currently stands using easily accessible language and very clear illustrations. In brief, multi-cellular organisms depend on the cooperative behavior and carefully orchestrated division of labor among very large numbers of constituent cells (>10E13 in the human body). Cancer arises when an individual cell no longer honors this social contract and instead behaves solely as a self-interested entity. This requires breaking the “rules” that govern cooperative behavior and evading systems that have evolved to prevent this. However, this book goes far beyond a description of what we know about cancer by asking the very interesting question, “What can tumors teach us?” The author alternates chapters discussing the principles of cancer biology with chapters in which these principles are applied by analogy to other fields including sociology, psychology, and political science. These discussions of “overlaps” are wide-ranging and draw interesting and at times compelling analogies between the origins and behaviors (phenotypes) of cancer cells and some of the most pressing current problems confronting people in post-industrial societies. I am reminded of the many unexpected applications of the theory of evolution, originally derived from studies of biological speciation, in a variety of fields including economics, political science, sociology, and artificial intelligence“.

„Co nás učí nádory – Paralely v chování buněk a lidí je velmi dobře napsaná kniha na zajímavé a akutální téma, která čtenáře nutí k přemýšlení. Současné chápání rakoviny na molekulární, buněčné, tkáňové a organismální rovině je výsledkem pozoruhodného vědeckého pokroku uplynulých čtyřiceti let. Autorka skvěle vysvětluje současný stav poznání v této oblasti a používá k tomu pro čtenáře přívětivý jazykový styl a velmi jasné ilustrace. Stručně řečeno, mnohobuněčné organismy závisí na kooperativním chování a pečlivě organizované dělbě práce mezi velmi velkým počtem základních buněk (>10E13 v lidském těle). Rakovina vzniká pokud některá z buněk přestane ctít tuto společenskou smlouvu a místo toho se chová výhradně jako entita s vlastními zájmy. Podmínkou je porušování „pravidel“, která řídí kooperativní chování buněk a ignorování systémů, které se během evoluce vyvinuly, aby rakovině bránily. Nicméně, tato kniha má mnohem širší záběr než jen popis toho, co o rakovině víme, protože si klade velmi zajímavou otázku: "Co nás mohou nádory naučit?" Autorka střídá kapitoly pojednávající o principech nádorové biologie s kapitolami, ve kterých jsou tyto principy analogicky aplikovány v jiných oborech včetně sociologie, psychologie a politologie. Tyto „přesahové“ postřehy mají široký dosah a poskytují zajímavé a často závažné analogie mezi původem a chováním (fenotypem) rakovinných buněk a některými z nejpalčivějších aktuálních problémů, kterým čelí lidé v postindustriálních společnostech. Připomíná mi to mnoho neočekávaných aplikací evoluční teorie, původně odvozené ze studia biologické speciace, v různých oblastech včetně ekonomie, politologie, sociologie a umělé inteligence.“

Vyjde v na podzim 2023.

Pohansko u Břeclavi. Sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýz

Pohansko u Břeclavi. Sociální a ekonomická stratifikace velkomoravského centra na základě archeozoologických analýz

Gabriela Dreslerová

Tato monografie zkoumá rozdíly v kvalitě živočišné stravy, které souvisejí se sociální strukturou osídlení, stejně jako s ekonomickou orientací společnosti na Pohansku a v jeho okolí. Osteologické soubory, často označované jako „kuchyňský odpad“, přinášejí nejen důležité informace o spotřebě živočišné potravy, ale odrážejí také povahu chovu hospodářských zvířat. Osteologická studijní oblast Pohansko sestává celkem ze sedmi lokalit, z nichž tři se nacházejí mimo hradiště. Časové spektrum jejich datování sahá od období raného středověku (RS1) do konce velkomoravského období (RS4).


Vyjde na podzim 2023.

Archaeologia historica (AH 48/2023/2)

Archaeologia historica (AH 48/2023/2)

Letošní druhé číslo časopisu Archaeologia historica (AH 48/2023/2) se v několika příspěvcích věnuje otázkám hygieny ve středověku a raném novověku většinou v městských podmínkách (Hradec Králové, Plzeň, Chrudim, Praha), nechybí však ani pohled do hradních vězení či na klášterní hospodaření s vodou (Nitra). Zařazeny jsou i výzkumy kostelů a analýza hromadných hrobů jako příkladu zvláštního zacházení se zemřelými. Pestrou kolekci studií rozšiřují současně s opevněnými sídly i zaniklé středověké vsi a dehtářský a textilní areál. Specifická metodika modelování cest je aplikována na region Povážského Inovce a číslo uzavírá unikátní nález benátského theriaku, univerzálního léku a protijedu, z jižních Čech.

Vyjde na podzim 2023.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.