Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

 • Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe

  Podpora školní adaptace dětí-cizinců. Náhled do české a norské praxe

  Kateřina Záleská

  Publikace se zabývá tématem podpory dětí-cizinců ve vzdělávání, na které je nahlíženo z české a norské perspektivy. Ambicí monografie je poskytnout inspiraci či zpětnou vazbu akademikům, učitelům, ale i tvůrcům vzdělávací politiky a zároveň poodhalit detailněji praxi jednoho zkušenějšího státu v podpoře dětí-cizinců ve vzdělávání. Autorka text rozdělila na dvě části; v první o klíčovém tématu pojednává z pohledu teoretických východisek a dostupných pedagogických výzkumů. Ve druhé části potom věnuje pozornost představení vlastního šetření, kdy na téma nahlíží z perspektivy tří úrovní: státní, regionální a školní. Šetření bylo koncipováno jako kvalitativní srovnávací studie založená na obsahové analýze a případových studiích českých a norských základních škol. Hlavním výsledkem provedeného šetření je
  vytvoření modelu podpory školní adaptace dětí-cizinců. Ten mimo jiné připomíná nutnost posílení podpory spolupráce školy a rodičů-cizinců v českém i norském prostředí. Poukazuje též na regionální úroveň jako na stěžejní mezičlánek zprostředkovávající informace, znalosti a potřeby mezi státní a školní úrovní v popisovaném tématu. Tato a další zjištění vedou k úvahám o významu tzv. symbolické politiky a politiky s reálným účinkem v oblasti podpory školní adaptace dětí-cizinců a o jejich podobách v českém a norském prostředí.

  Vyjde v říjnu 2020.

 • Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy

  Výuka němčiny v podmínkách baťovské pokusné školy

  Tereza Kolumber

  Monografie se zabývá výukou německého jazyka v meziválečném a válečném období v baťovském Zlíně, konkrétně se zaměřením na Masarykovu pokusnou měšťanskou školu. Je v ní analyzována didaktická koncepce školy (metody výuky cizího jazyka, osnovy, učebnice, pokus s restrikcí učiva) a zároveň je zkoumaná škola zasazena do kontextu československého meziválečného školství.

  Vyjde v říjnu 2020.

 • Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu

  Babičky na bigbítu. Společenský život na moravském venkově pozdního socialismu

  Oto Polouček

  Název knihy Babičky na bigbítu odkazuje na prolínání archaických a inovativních prvků ve společenském životě na venkově. Ten se v období pozdního socialismu utvářel nejen pod tlakem mocenských zásahů, ale i díky snahám vesnických komunit uchovat si vlastní tradice a identitu. Oficiální i neoficiální aktivity se často prolínaly a byly formovány motivací i charakterem organizátorů a účastníků. Stěžejní význam je proto v práci přisuzován jednotlivcům, jejich sociálním sítím, zálibám i hodnotám. Výrazně jsou v knize reflektovány taneční zábavy jako symbol společenského života. Předkládané interpretace jsou postaveny na principech mikrohistorie, dějin každodennosti a symbolické antropologie.

  Vyjde v říjnu 2020.

 • Archaeologia historica (AH 45/2020/1)

  Archaeologia historica (AH 45/2020/1)

  Letošní první číslo časopisu Archaeologia historica (AH 45/2020/1) uvádí studie věnované pramenům hmotné kultury raného středověku a novým možnostem interpretace z hlediska jejich vypovídací hodnoty. Chronologicky navazující studie pak přinášejí výsledky destruktivních i nedestruktivních výzkumů lokalit vrcholného a pozdního středověku podpořené širokým spektrem mezioborové spolupráce. Velká pozornost se v tomto čísle soustředí na zaniklé středověké vsi a jejich hospodářské zázemí, stejně jako na církevní stavby a areály, nechybí však ani hradní tematika následovaná vyhodnocením dvou unikátních nálezů militarií, románského meče a nánosníku z vrcholně středověké přilby. Hmotnou kulturu pak v závěrečných studiích reprezentuje především keramika, zastoupeny jsou i textilie, sklo a výrobky z kůže.

   

  Vyjde v listopadu 2020.