Publikujte s námi

Vážení autoři a editoři,
ceníme si vašeho tvůrčího potenciálu a odhodlání. Psaní odborné práce je dlouhodobá, namáhavá a náročná činnost, se kterou si z větší části budete muset poradit sami. Naše nakladatelství Vám však může pomoci dotvořit váš text do podoby kvalitní publikace. Vašim rukopisům se u nás dostane odborné redakční péče, nadstandardní typografické a grafické úpravy a kvalitního polygrafického zpracování. Zvláštní pozornost věnujeme uvedení díla na knižní trh. To vše pod prestižní univerzitní značkou Munipress.

Na naše redaktorky a redaktory se bez obav můžete obracet se svými rukopisy v jakémkoliv stadiu tvorby nebo s náměty na vydání zajímavých odborných titulů původních i překladových.

Jak postupovat, chcete-li s námi vydat knihu…

 • … a pracujete nebo studujete na Masarykově univerzitě

Chystáte se vydat vědeckou monografii, skripta či sborník? Vaše dílo je posuzováno jako zaměstnanecké/školní a jeho vydání je financováno Vaším pracovištěm nebo grantovými prostředky.

Kontaktujte edičního referenta Vaší fakulty nebo manažera Vašeho projektu. Ve spolupráci s ním vyplňte ŽÁDOST O VYDÁNÍ DÍLA V NAKLADATELSTVÍ MUNIPRESS* a zašlete ji k nám do redakce.

 • … a nepůsobíte na Masarykově univerzitě

Chcete nabídnout Munipressu rukopis odborné knihy? Vyplňte prosím NÁVRHOVÝ LIST PUBLIKACE* a zašlete jej přímo k nám do redakce. Ozveme se Vám.


* PDF formuláře je třeba stáhnout do počítače, vyplnit a následně odeslat příslušné redaktorce.
Pro vyplnění formuláře doporučujeme využít Adobe Reader nebo Adobe Acrobat Pro!

Jak probíhá ediční proces?

Námět na vydání publikace nejprve schválí ediční rada příslušné fakulty k zařazení do fakultního edičního plánu. Námět prochází standardním recenzním řízením (viz dále). Nakladatelství Munipress poté na základě edičních plánů fakult připraví celouniverzitní ediční plán a předloží jej ke schválení Ediční radě MU.

Schválené rukopisy procházejí obvykle klasickou redakční cestou: rukopis (autor) recenzní řízení (jeden až dva recenzenti) zapracování připomínek recenzentů do rukopisu (autor) odborná a jazyková redakce rukopisu (redaktor) finalizace textu před sazbou (autor a redaktor) sazba (grafik) opakované korektury sazby (autor a redaktor, grafik) tisk nebo výroba e-knihy

Jednotlivé kroky celého procesu probíhají ve vzájemné spolupráci mezi autorem, nakladatelstvím a příslušnou fakultou. V každém jednotlivém případě se stanoví, kdo zajistí kterou část redakčního procesu (korektury, redakce, sazba, grafická úprava atd.).

Vytištěním knihy její život teprve začíná. Následuje velmi důležitá fáze, kterou je úsilí dostat knihu ke čtenářům. Bez vás, autorů, to nezvládneme. Prosím, přečtěte si níže, jak nám s tím můžete pomoci.

Doporučení pro autory

 • Název knihy volte s ohledem na čtenáře. Ideální je krátký a „chytlavý“ název, který vzbudí pozornost, doplněný vysvětlujícím podnázvem (například „Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství“). Slovesa většinou dodají názvu na dynamice a otázky vzbuzují zvědavost.
 • Anotace je klíčová pro rozhodnutí případného čtenáře, zda si knihu přečte. Pomozte nám ji formulovat stručně, výstižně a zajímavě.
 • Reference berte jako službu čtenáři, která mu pomáhá sledovat vaši argumentaci a ověřit si vaše tvrzení. Snažte se citovat a odkazovat konzistentně a co nejúplněji, včetně informací jako je ISBN, ISSN a DOI.
 • Rukopis posílejte v textovém formátu (doc, docx, rtf), v jediném souboru, v němž jsou všechny části textu úplné a seřazené v definitivním pořadí. Tabulky a grafy vkládejte přímo do textu (MS Word), případně dodejte ve zvláštním souboru (MS Excel) a jejich umístění vyznačte v textu. Charakter a způsob dodání jiného obrazového materiálu konzultujte předem s redakcí. Další doporučení týkající se přípravy rukopisu najdete v přiloženém dokumentu.
 • Formální úprava publikací se u nás řídí platnou ČSN 01 0166 "Nakladatelská (vydavatelská) úprava knih a některých dalších druhů neperiodických publikací" a směrnicí "Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity". Ve výtvarném a grafickém pojetí knih panuje značná svoboda, avšak je nutné používat prvky vizuálního stylu MU. Bližší informace a šablony jsou uveřejněny v univerzitním BrandCloudu (MUNI → Jednotný vizuální styl MUNI → Publikace). Níže najdete vzor pro úpravu nakladatelských údajů (v hranatých závorkách [ev. ...] jsou uvedeny nepovinné údaje).

Recenzní řízení

Odborné publikace vydané Nakladatelstvím Munipress procházejí standardním postupem dvoustupňového recenzního řízení. Proces se může u konkrétních titulů odlišovat, ale vždy je dodržen základní rámec. Návrh na vydání (nebo rovnou rukopis) je zaslán 1-2 interním oponentům, po jejich kladném vyjádření je rukopis postoupen dvěma externím odborníkům na dané téma. Pokud to okolnosti či autor vyžadují, postupuje se technikou „double-blind peer review“, to znamená, že autor a recenzenti navzájem neznají svoji identitu. V některých složitějších případech je recenzentů i více než obvyklí dva.

Komentáře recenzentů by měly autorovi poskytnout smysluplnou a konstruktivní zpětnou vazbu k jeho dílu. Autor je následně vyzván, aby na připomínky reagoval a případně svůj návrh/rukopis na jejich základě přepracoval. Podle počtu a závažnosti připomínek se může celý proces recenzního řízení zopakovat. Jakmile je recenzní řízení ke spokojenosti všech dokončeno, kniha postupuje k vydání.

formulář recenzního posudku

Licence

Při vydávání knih na MU se liší postup v závislosti na charakteru díla.

Zaměstnanecká autorská díla jsou díla, která vytvořil zaměstnanec v rámci plnění svých pracovněprávních povinností. V takovém případě MU nemusí s autorem uzavírat licenční smlouvu. Pokud je dílo, ať už v celku nebo z části, zaměstnanecké dílo jiného subjektu (např. částečný úvazek na jiné univerzitě), autor by měl této skutečnosti věnovat pozornost a vztahy se svým zaměstnavatelem si vyřešit. Rádi vám s tím pomůžeme.  

S autory, kteří jsou výlučnými vlastníky osobnostních i majetkových práv ke svým dílům (tj. dílo nevzniklo v rámci plnění pracovněprávních povinností vůči MU, a jde tedy o dílo nezaměstnanecké), MU před vydáním publikace uzavírá licenční smlouvu. S přípravou licenční smlouvy a pro zodpovězení dotazů k jejímu obsahu jsme vám k dispozici.

Specifický režim na MU mají zaměstnanecká díla, která vznikla za účelem publikace v odborných časopisech nebo sbornících z konferencí. K těmto dílům ponechává MU výkon majetkových práv autorských svým zaměstnancům (tj. zaměstnanci s nimi mohou nakládat dle svého uvážení), vyjma případů, kdy jsou díla určená pro publikování např. v časopisech či sbornících vydávaných MU. Tehdy si výkon majetkových práv ponechává univerzita.  

Volně dostupným dílům doporučujeme přidělit některou z otevřených licencí Creative Commons (CC). Více o těchto licencích zde.

Ve všech výše uvedených případech Vám rádi pomůžeme. Neváhejte se na nás obrátit

 

Propagace, distribuce, šíření

Co se bude s vaší knihou dít po vydání najdete v sekci Prezentace, distribuce, prodej

Knihy propagujeme na internetu, sociálních sítích, veletrzích, konferencích i jinde. Neobejdeme se však bez pomoci vás, autorů.

Několik tipů, jak můžete propagaci své knihy pomoci:

 • přidejte si informaci o své knize do automatického podpisu v e-mailu
 • přidejte si informaci o knize na svoji osobní stránku a další místa na internetu, kde máte svůj profil (např. vaše LinkedIn stránka)
 • sdílejte knihu na sociálních sítích, včetně jakýchkoli pozitivních recenzí či dalších reakcí
 • sdílejte informaci o knize v online skupinách a konferencích, jichž jste členem
 • požádejte relevantní odborná sdružení či asociace, aby informaci rozeslaly svých členům, například v newsletteru
 • pomozte nám oslovit vhodné recenzenty a odborné časopisy, které by mohly mít zájem publikovat recenzi knihy
 • požádejte svého zaměstnavatele o pomoc s propagací knihy například na webových stránkách nebo sociálních sítích (v případě MU katedru či fakultu)
 • napište o tématu knihy článek na blog nebo do jiného média a sdílejte ho na sociálních sítích
 • natočte o tématu knihy video a sdílejte ho na YouTube, Vimeo nebo jinde a sdílejte ho na sociálních sítích
 • natočte o tématu knihy podcast a sdílejte ho na sociálních sítích
 • nezapomeňte na knihu upozornit ve svých přednáškách nebo vystoupeních na konferencích (kniha by se ideálně měla objevit i v prezentaci)

Nebo přijďte s jakýmkoli dalším návrhem na propagaci. Rádi vám pomůžeme, pokud to bude v našich silách!

Duševní vlastnictví na MU

Jedním ze stěžejních úkolů univerzit jako center vzdělanosti je vytváření znalostí. Výsledky vědecké, výzkumné, pedagogické nebo i jiné činnosti, které vznikly plněním pracovních či studijních úkolů, pak tvoří duševní vlastnictví univerzity.

Nakládání s duševním vlastnictvím na Masarykově univerzitě upravuje Směrnice rektora č. 10/2013, této problematiky se ale dotýkají i další interní předpisy, které najdete níže spolu s dalšími informačními materiály k této problematice.

Často kladené dotazy (FAQ) 

V případě dalších dotazů a nejasností se obracejte na Mgr. Zuzanu Konvalinkovou. Své dotazy můžete zasílát na e-mail: konvalinkova(at)press.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.