ISSN 0231-5823 (print)
ISSN 2336-4386 (online)
MK ČR E 19435

Poslední číslo: 
2018, roč. 43, č. 1

Prohlížet online

Archaeologia historica

Archaeologia historica je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1976 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Od roku 2007 byl (po smrti zakladatele celé ediční řady prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.) jmenován výborem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně odpovědným redaktorem časopisu prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., místopředseda MVS, a redakční práce převzal Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a do mezinárodních databází Ulrich's web Global Serials Directory, EBSCOSCOPUS.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Výkonný redaktor PhDr. Miroslava Pluháčková
Vychází od roku 2010
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Čeština, Angličtina, Němčina, Francouzština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, SCOPUS, Ulrich's, EBSCO, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.