Přehled časopisů

Masarykova univerzita vydává 54 odborných časopisů. Podrobné informace včetně kontaktů na jednotlivé redakce jsou dostupné na stránce www.journals.muni.cz.

A

Annales Psychologici

Časopis Annales Psychologici (dříve Klinická psychologie a osobnost), který číslem 2/2015 přestal vycházet, vydával studie z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, přehledové práce, příspěvky z konferencí a teoretické i názorové texty ze všech oblastí psychologie. Příležitostně byly zveřejněny také aktuality z dění na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, recenze nových psychologických publikací a aktuální informace z oboru.


Anthropologia integra

Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis vychází od roku 2010 s periodicitou dvě čísla ročně.

Anthropologia integra je zařazena v následujících databázích: Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČRERIH PLUSEBSCO.


Archaeologia historica

Archaeologia historica je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1976 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Od roku 2007 byl (po smrti zakladatele celé ediční řady prof. PhDr. Vladimíra Nekudy, DrSc.) jmenován výborem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně odpovědným redaktorem časopisu prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., místopředseda MVS, a redakční práce převzal Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a do mezinárodních databází Ulrich's web Global Serials Directory, EBSCOSCOPUS.


Archivum Mathematicum

Archivum mathematicum je matematický časopis, který publikuje exkluzivní vědecko-matematické články. Časopis vychází od roku 1965 a je publikován Katedrou matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě.

B

Bohemica litteraria

Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín.
Vychází od roku 2009 a je pokračováním periodika Bohemica litteraria = Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada literárněvědná bohemistická (V), které vycházelo v letech 1998-2008, a řada literárněvědná (D), ISSN 0231-7818, které vycházelo v letech 1954-1997. 


Brno Studies in English

Brno Studies in English (BSE) je recenzovaný mezinárodní časopis publikující články z oblasti anglistiky a amerikanistiky. Publikované příspěvky zahrnují následující oblasti: jazykověda (funkční syntax, sociolinguistika, pragmatika, analýza diskurzu); literatura (anglofonní literatury); kulturní studia (témata vztahující se k Velké Británii, USA a zemím Commonwealthu) a překlad a teorie překladu (zaměření na překlad z a do angličtiny).

Počínaje rokem 2009 vycházejí dvě čísla ročně.

Časopis vychází od r. 2009 výhradně pod názvem Brno Studies in English s ISSN 0524-6881. Navazuje na časopis Brno Studies in English, založený v r. 1959 s původním ISSN 0524-688, jenž do r. 2008 vycházel jako hlavní publikace suplementu Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada S anglistická, ISSN 1211-1791.


Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Uveřejňuje příspěvky v němčině, angličtině, nizozemštině a severských jazycích. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně.

BBGN navazuje na stejnojmenné periodikum založené v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, poté vycházelo v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) (1979-1994) a dále jako Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R), ISSN 1211-4979 (1996-2008).

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Předchozí Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ISSN 1211-4979, byl zařazen do seznamu ERIH (European Reference Index for the Humanities).


Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache

Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache je základní publikací pro všechny, kteří chtějí prostřednictvím němčiny jako cizího jazyka pracovat ve vědecké sféře, přes různé aspekty její činnosti a zároveň se učit základy didaktických, kulturních nebo literárních dovedností.

C

Central European Journal of Management

Central European Journal of Management je vědecký recenzovaný časopis vycházející pololetně od roku 2014 na Masarykově Univerzitě v Brně.
Zveřejňuje teoretické práce, výsledky realizovaných výzkumných aktivit a praktických aplikací, recenze a konzultace. Publikace jsou zaměřeny zejména na problematiku všeobecného managementu, behaviorálních poznatků managementu a kvantitativních aplikací v managementu. Teritoriálně je časopis orientován na prostředí Střední Evropy.


Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean

Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean (Seminarium Kondakovianum Series Nova), ISSN 2336–3452, je mezinárodní recenzovaný odborný časopis vydávaný ve spolupráci tří institucí: Centra raně středověkých studií (při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity), Akademie věd České republiky a Université de Lausanne. Jeho ediční a organizační rada zahrnuje české, italské, švýcarské a americké vědce. -- Časopis Convivium přináší původní články z oblasti dějin umění středověku. Jeho cílem je vdechnout život zájmům, které spojují východní a západní Evropu a jejich kulturní kořeny, které jsou jim skrze Středomořský prostor společné. Convivium pokrývá rozsáhlé chronologické rozpětí, od raně křesťanského období až do konce středověku. Velmi bohatá je i paleta témat, jichž se Convivium dotýká. I když jeho centrálním zájmem zůstávají dějiny umění, zahrnuje i mnohé obory, které jsou na historii umění těsně navázány: antropologii, liturgii, archeologii, historiografii a samozřejmě historii samotnou. -- Časopis vychází dvakrát ročně, všechny články prochází anonymním recenzním řízením. První číslo v roce je vždy tematické, druhé je volné. Každé číslo obsahuje pět až patnáct článků (ve francouzštině, angličtině, italštině nebo němčině). -- Convivium je publikováno v papírové i digitální verzi a distribuováno prestižním belgickým vydavatelstvím Brepols. -- Convivium navazuje na slavné Seminarium Kondakovianum, časopis institutu založeného v Praze na památku Nikodima Kondakova v roce 1927.


Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace

Recenzovaný online časopis zabývající se sociálně-vědním pohledem na kyberprostor: publikuje empirické i teoretické články reflektující psychosociální dopady internetu na jednotlivce a společnost. Časopis publikuje výhradně v angličtině a je interdisciplinární - obsahuje články nejen z oboru psychologie, ale i mediálních studií, sociologie, politologie a dalších disciplín.


Czech-Polish historical and pedagogical journal

Czech-Polish historical and pedagogical journal je rezencovaný odborný česko-polský historicko-pedagogický časopis. Posláním časopisu je přispívat k poznání dějin a kultury dvou sousedních zemí – Polska a České republiky.
Vychází ve spolupráci s Universitou Wrocław.


Czech Journal of Tourism

Czech Journal of Tourism je vědecký časopis publikující především recenzované vědecké práce a studie, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů. Časopis je zaměřen na cestovní ruch s ohledem na jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu.


Czech Polar Reports

Czech Polar Reports je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, technické zprávy o měřících přístrojích, recenze knih z oblasti výzkumu polárních oblastí, a to zejména těchto disciplin: paleontologie, geologie, geochemie, geomorfologie, glaciologie, klimatologie, hydrologie, pedologie, biochemie, ekologie, ekologie, mikrobiologie, a všechny podobory polární botaniky a zoologie.


Časopis pro právní vědu a praxi

Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

D

Discourse and Interaction

Discourse and Interaction je recenzovaný mezinárodní lingvistický časopis, který byl založen v roce 2008. Vychází anglicky a zaměřuje se na analýzu diskurzu (především anglického) z hlediska sémantického, socio-pragmatického a stylistického.

E

Études romanes de Brno

Études romanes de Brno (ERB) je prestižní recenzovaný mezinárodní vědecký časopis, který uveřejňuje původní příspěvky z oblasti románských jazyků a literatur. V oddíle „Dossier thématique“ jsou řazeny příspěvky z lingvistiky či literární teorie a historie, které spolu tematicky souvisí, v oddíle „Études“ jsou zahrnuty původní studie bez další tematické souvislosti a v oddíle „Comptes rendus“ jsou uveřejňovány recenze na nedávno vydané publikace, které jsou předmětem zájmu časopisu. Studie a recenze jsou psány ve francouzštině, španělštině, italštině a portugalštině, výjimečně i v dalších románských jazycích.

F

Financial Assets and Investing

The journal Financial Assets and Investing is a reviewed scientific journal which has been issued three times per year since 2010 by Masaryk University. Its aim is to present new findings in the fields of financial markets, banking, insurance, accounting and regulatory framework.

It is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

G

Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem. Zaměření GVMS spočívá v publikování průběžných zjištění a faktů, nových dat z nejrůznějších geologických disciplin a jejich základní interpretace. Cílem publikace je rychlé informování geologické veřejnosti o nových výzkumech, objevech a pokroku řešených projektů a jejich dílčích závěrech.


Graeco-Latina Brunensia

Časopis Graeco-Latina Brunensia (dále GLB) je odborným recenzovaným periodikem vydávaným Ústavem klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících).

Časopis GLB vychází s vlastním ISSN od roku 2009, navazuje ovšem na předchozí odborné časopisy Filozofické fakulty MU (ISSN 1211–6335): na Řadu klasickou (N) Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), která vycházela samostatně v letech 1996 až 2008, a na zakládající Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, vycházející v letech 1956 až 1995.

I

Interface

Dvojjazyčný zpravodaj INTERFACE vydává Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity už od roku 2007. INTERFACE přináší témata z oblasti transferu znalostí a technologií, uplatňování výsledků výzkumu v praxi či úspěšného akademického podnikání. Každé číslo obsahuje rozhovory s vědci, představiteli MU a zástupci firem spolupracujících s univerzitou. Dále ve zpravodaji najdete představení nových technologií vzniklých na MU, články o akcích uspořádaných naším pracovištěm nebo přehled patentů a průmyslových vzorů získaných univerzitou.

K

Komenský

Časopis Komenský založil v roce 1873 v Olomouci moravský středoškolský profesor, etnograf a spisovatel Jan Havelka. Od roku 1992 se jeho vydavatelem stala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Je nejstarším pedagogickým periodikem v České republice.

Časopis Komenský je určen především učitelům základních škol, studentům učitelství a blízkých oborů, ale také široké veřejnosti, která má zájem o problematiku vzdělávání.

Časopis Komenský přináší odborné články zprostředkovávající výsledky pedagogických výzkumů, zkušenosti a náměty z praxe, reportáže (nejen) ze škol, návrhy alterací autentických výukových situací, recenze českých i zahraničních publikací a řadu dalších postřehů a glos souvisejících s edukační realitou. Časopis tak poskytuje prostor pro prezentaci kvalitních odborných příspěvků, podporuje výměnu zkušeností mezi učiteli z praxe a vytváří platformu k diskusi široké veřejnosti k současným problémům české školy.

L

Linguistica Brunensia

Linguistica Brunensia vychází od r. 2009 a navazuje na jazykovědnou řadu (A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), vydávanou od r. 1952; návaznost je zachována i v číslování ročníků. Časopis se věnuje obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice.


Linguistica ONLINE

Linguistica ONLINE (LingON) is an international refereed electronic journal founded by the Department of Linguistics and Baltic Languages, Masaryk University, Czech Republic. The e-journal is dedicated to publishing and republishing papers dealing with all kinds of linguistic problems.

M

Masaryk University Journal of Law and Technology

Masaryk University Journal of Law and Technology je recenzovaný časopis Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který se věnuje problematice práva ve všech směrech, na tomto časopise spolupracuje s rakouským expertním týmem a slovenským týmem, který se zaměřuje na obchodní právo.


Museologica Brunensia

Museologica Brunensia je vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví. 


Musicologica Brunensia

Musicologica Brunensia je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní výsledky bádání v oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Zaměření časopisu pokrývá širokou oblast zahrnující jak historickou, tak systematickou oblast muzikologie. Z hlediska geografické orientace není časopis nijak regionálně lokalizován. Recenzní řízení probíhá systémem double-blind peer review.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009.

N

Národohospodářský obzor

Národohospodářský obzor je recenzovaný vědecký časopis schválený Radou pro výzkum a vývoj, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Časopis vycházející od roku 2001 na Masarykově univerzitě volně navazuje na tradici Obzoru národohospodářského, jehož první číslo vyšlo v roce 1896. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati a přehledy v anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.


Новая русистика (Nová rusistika)

Новая русистика je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti filologické a areálové rusistiky. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace rusistického filologického a areálového bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů.
Vydává Česká asociace slavistů.
Patří k recenzovaným odborným časopisům.

O

Opera Slavica

Opera Slavica (Slavistické rozhledy), ISSN 1211-7676, je odborný slavistický filologický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti jazykovědné a literárněvědné slavistiky. Časopis je vydáván od r. 1991. Vycházejí čtyři čísla dvakrát ročně (dva sešity v jednom svazku). Lichá čísla jsou věnována problematice literárněvědné, sudá – jazykovědné.


Opuscula historiae artium

Opuscula historiae artium je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Seminářem dějin umění Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a příbuzných disciplín. Časopis navazuje na někdejší Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (SPFFBU), vycházející od roku 1952, jako samostatná řada uměnovědná (F) pak od roku 1957. Pod názvem Opuscula historiae artium časopis vychází od roku 1996. Od roku 2013 je součástí citačních a abstraktových databází SCOPUS a ERIH PLUS.

P

Pedagogická orientace

Pedagogická orientace (ISSN 1211-4669 print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení.


Politologický časopis

Časopis nabízí reprezentativní platformu pro prezentaci výsledků původního politologického výzkumu, a tím se významně podílí na konstituování politologie jako vědecké disciplíny a na jejím etablování v rámci ostatních sociálních věd. Časopis přináší studie, články, recenzní stati, diskusní příspěvky, recenze a informace o dění v politologické obci. Texty jsou přijímány pouze v anglickém jazyce.


Pro-Fil

Elektronický časopis Pro-Fil publikuje příspěvky ze všech oblastí filosofie a příspěvky z oblasti přírodních věd, jež svým zaměřením, obsahem a způsobem zpracování zřetelně přesahují do filosofie. Časopis vychází dvakrát ročně a čtenáři nabízí původní vědecké práce, recenze, polemiky, rozhovory, abstrakty, oznámení, audiovizuální záznamy přednášek a materiály vhodné pro výuku filosofie. Vítáme příspěvky v češtině, angličtině a němčině. Odborné statě prochází řádným, oboustranně anonymním recenzním řízením. Za publikaci neúčtuje časopis žádné poplatky, ani autory nehonoruje. Uveřejněné příspěvky jsou autorsky chráněny. Časopis poskytuje bezplatný přístup k veškerému svému obsahu.


ProInflow

ProInflow je odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. ProInflow se zaměřuje na publikování odborných textů z oblasti informační vědy a vychází z jejího interdisciplinárního pojetí. Témata pokrývají různé oblasti informační vědy i s přesahy z oborů jako jsou knihovnictví, informační systémy, informační technologie, kognitivní vědy, psychologie, kybernetika, etika, filozofie a další. ProInflow slouží jako nástroj vědecké komunikace nejen pro odborníky z České a Slovenské republiky, usiluje také o širší mezinárodní spolupráci, proto vítáme i články i v anglickém jazyce.


Psychoterapie

Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice.

Zaměření časopisu vychází z toho, že psychoterapie je kulturním fenoménem, který lze považovat za umění a vědu zároveň. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů: adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, péče o duševní zdraví, sociální práce, vzdělávání atd. Příkladem snahy o naplnění pluralitního pojetí a interdisciplinární komunikace jsou pravidelná mezinárodní psychoterapeutická sympozia, na jejichž pořádání se časopis Psychoterapie podílí.

R

Religio: Revue pro religionistiku

Religio: Revue pro religionistiku je mezinárodní recenzovaný religionistický časopis vydávaný Českou společností pro religionistiku ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o nejstarší religionistické periodikum v ČR; vychází bez přerušení od roku 1993, vždy ve dvou číslech ročně.

Religio uveřejňuje původní výzkumné výsledky, které oborově spadají do religionistiky, a slouží výměně informací a vedení vědeckých polemik a diskusí přispívajících k rozvoji akademického studia náboženství. Jeho snahou je reprezentovat aktuální stav religionistiky a napomáhat jejímu dalšímu rozvoji.


Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

S

Sacra

Sacra je recenzovaný odborný religionistický časopis vydávaný Občanským sdružením Sacra ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU.

Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů, polemik, rozhovorů, recenzí a zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky.

Sacra vychází od roku 2003. Jsou vydávána dvě čísla ročně.


Sborník prací PdF MU - řada společenských věd

Časopis publikuje nejnovější výsledky bádání v oblasti dějin středověku a novověku, didaktiky dějepisu a křesťanské výchovy.
Časopis vychází od roku 1959.
Časopis vychází 2x ročně.
Časopis je recenzovaným odborným časopisem.
Vydavatelem časopisu je Masarykova univerzita a její pedagogická fakulta, která připravuje budoucí učitele základních škol.


Slavica Litteraria

Slavica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti literárněvědné slavistiky, literární komparatistiky a areálových studií se slavistickým zaměřením. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace slavistického literárněvědného bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů a pro vědeckou prostupnost mezi filologickými a dalšími humanitními obory, to vše v souladu s bohatou tradicí i současnou šířkou a hloubkou záběru brněnské slavistiky. 

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU) od r. 2008. Vychází dvakrát ročně.


Sociální studia

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).


Středoevropské politické studie

Středoevropské politické studie jsou recenzovaným vědeckým on-line časopisem nabízejícím odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1999.
Areálové zaměření na střední a východní Evropu s přesahy do celoevropského prostoru je ve Středoevropských politických studiích kombinováno se zvláštním zřetelem k oblastem komparativního výzkumu, zahraniční a bezpečnostní politiky a politické teorie.


Studia archaeologica Brunensia

Studia archaeologica Brunensia je recenzovaný časopis, který uveřejňuje původní vědecké práce, především z oblasti archeologie. Témata příspěvků nejsou nijak chronologicky omezena, mohou sahat od paleolitu po novověk. Z geografického hlediska jsou upřednostňovány články týkající se problematiky střední Evropy, v případě metodicky inovativních příspěvků však není tento prostorový rámec závazný. Dále otiskuje práce z příbuzných vědních disciplín (přírodovědných i humanitních), které se zabývají archeologickými prameny, jako jsou např. antropologie, osteologie, archeobotanika, petrografie, religionistika apod. Přijímány jsou i recenze na archeologické publikace a kratší zprávy z dění v oboru.


Studia historica Brunensia

Vědecký časopis vydávaný na Filozofické fakultě MU. ISSN 1803-7429 (print), ISSN 2336-4513 (online).
Jeho posláním je zveřejňovat příspěvky z oblasti českých a obecných dějin a také z oblasti pomocných věd historických a z dějin správy.
Časopis STUDIA HISTORICA BRUNENSIA je pokračováním periodika Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická (C) (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), ISSN 0231-7710), které vycházelo od roku 1954 a byly v něm zveřejňovány příspěvky z oblasti historie a příbuzných disciplín.
Pod novým názvem (STUDIA HISTORICA BRUNENSIA) a s novým ISSN 1803-7429 vychází časopis nově od roku 2009.


Studia paedagogica

Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd.
Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. Klademe důraz na původnost a originalitu publikovaných výzkumů, přičemž vytváříme prostor jak pro etablované odborníky, tak pro začínající autory v počátečních fázích akademické dráhy. Těm nabízíme možnost publikovat v sekci Studentské práce a intenzivní lektorskou podporu při přípravě textu.


Studia philosophica

STUDIA PHILOSOPHICA je recenzovaný vědecký časopis vydávaný pod tímto názvem Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity od roku 2009. Navazuje na tradici Sborníku prací FF brněnské univerzity (SPFFBU), řada filosofická (B), započatou roku 1953; návaznost je zachována i v číslování ročníků.
Časopis je obsahově zaměřen na příspěvky z oblasti filosofie a příbuzných disciplín.


Studia Sportiva

Vědecký recenzovaný časopis vydává Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity od roku 2007. Časopis je veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR a evropské databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

T

TESTFÓRUM

TESTFÓRUM je recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 2010 pracovní skupinou při Českomoravské psychologické společnosti a Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (ISSN 1805-9147). V současnosti vychází dvakrát ročně.

Věnuje se exluzivně teorii a praxi psychodiagnostiky, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky a i širším odborným debatám na tato témata.

Každé číslo časopisu je vždy věnované konkrétní skupině testových nebo dotazníkových metod. Jádro čísla časopisu je tvořeno několika recenzemi metod, které budou doprovázeny články obecnějšího charakteru věnujícími se širším souvislostem používání diskutovaných metod. Odborné příspěvky jsou v anonymním procesu recenzované dvěma nezávislými recenzenty, diskuzní příspěvky procházejí pouze interním recenzním řízením.


Theatralia

Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře je odborný recenzovaný časopis, který vydává Masarykova univerzita (Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009.
Cílem časopisu je věnovat se dosud neprobádaným oblastem divadelního umění, zejména českému divadlu. Zároveň časopis sleduje progresivní tendence divadla, počínaje divadelní teorií, přes jednotlivé složky (např. dramatický text, režie, scénografie aj.) až k interdisciplinárním přesahům (např. teatralita). Jednotlivá témata jsou zpracovávána formou odborných studií, kromě nich jsou součástí časopisu recenze na knihy a reportáže z divadelních událostí. Předností časopisu je zveřejňování dosud nepublikovaných materiálů, které autoři objeví při svém bádání v archivech.

U

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Revue Universitas začala svou existenci v roce 1968 (1. číslo je datováno do března) a ukončila v roce 2017 (poslední číslo vyšlo v dubnu). Její vznik je spjat mj. se jménem prof. (tehdy ještě doc.) Lubomíra Nového, který se podílel na přípravě její koncepce. Opravňovalo ho k tomu i to, že byl v letech 1958-1967 předsedou redakční rady časopisu "U". Úkolem Universitas podle záměru redakce mělo být informovat o nejdůležitějších událostech na univerzitě, o publikační činnosti, důležitých konferencích, kontaktech se zahraničím aj. Vedle tohoto informačního cíle měla Universitas věnovat důležitou část každého čísla teoretickým studiím, které mají vztah k interdisciplinárním a metavědeckým problémům a k sociologii a dějinám vědy. (Výtah ze shrnutí programového článku 1968/1).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.