Rukopis

Technické a formální náležitosti

 1. Autor odevzdává rukopis k dalšímu zpracování (sazbě)

  Do sazby přijímáme pouze soubory vytvořené v textovém procesoru Microsoft Word (doc, docx, rtf). Dokumenty vytvořené v OpenOffice nejsou žádoucí. Kompletní rukopis lze zaslat elektronickou poštou nebo dodat na digitálním nosiči, a to vždy v jediném souboru, v němž jsou všechny části textu úplné a seřazené v definitivním pořadí.

  Používejte základní fonty – Calibri, Times New Roman, Arial –, velikost písma 12, řádkování 1,5. Slova na konci řádků nedělte automaticky ani ručně. Vložte číslování stránek. Desetinné číslování kapitol a poznámky v textu tvořte prosím pomocí nástrojů MS Word, nikoliv ručně.

  Tabulky a grafy vkládejte přímo do textu (MS Word), případně dodejte ve zvláštním souboru (MS Excel) a jejich umístění vyznačte v textu. Pro celou knihu je prosím připravte v jednotném stylu, tzn. u všech tabulek používejte stejný font, stejný způsob zvýrazňování, sítě, podtisky atd. Linky by neměly být tenčí než 0,75 bodu, jinak by v tisku mohly být nezřetelné.

  Charakter a způsob dodání jiného obrazového materiálu konzultujte předem s redakcí. V zásadě platí, že obrázky dodává autor v samostatných souborech ve formátu tif (nejlépe), případně eps, výjimečně v komprimovaném formátu jpg, kde však dochází ke snížení kvality. Autor může mít obrázky zalomeny také v dodaném rukopise v textovém editoru, ale pouze pro orientaci redakce/studia, aby naznačil, kam mají být v textu obrázky umístěny. Kvalita dodaných obrázků ve zvláštních souborech musí být dostatečná pro tiskové potřeby, tedy obrázek musí mít v tiskové velikosti rozlišení alespoň 600 dpi (perokresby), 300 dpi (čb. i barevné fotografie). Dodává-li autor obrázky v malé velikosti a počítá s jejich zvětšením v díle, je nutné, aby jejich rozlišení bylo této skutečnosti přizpůsobeno, tedy větší, než je výše uvedeno. Není možné zvětšovat obrázek nebo dělat zvětšené výřezy, pokud by jeho tisková podoba měla menší rozlišení než 600, resp. 300 dpi.

  Popisky k obrázkům je nejlépe přiložit ve zvláštním souboru nebo na konec rukopisu, či vepsat přímo do rukopisu, kam mají být obrázky vloženy, v závorce nebo jiným s redakcí/studiem předem dohodnutým způsobem.

 2. Autor odevzdává dílo v podobě pro publikování (camera ready)

  Jste-li nejen autorem, ale i grafikem a sazečem svého díla, dodejte nám je připravené do tisku (či k elektronickému publikování) v elektronické podobě ve formátu pdf, které však musí být ještě dále editovatelné, tedy nezabezpečené. Zásahy redakce do textu budou už pouze omezené, aby nedošlo k narušení sazby.

  Zřejmě budete pracovat s formátem stránky A4. Je však třeba znát konečný formát budoucí publikace i způsob knihařského zpracování a tomu přizpůsobit vlastní rozložení stránky, rozměry okrajů, velikost fontů u jednotlivých stylů a prokladu mezi řádky. Pro vlastní tisk se ve většině případů stránka zmenšuje, takže dbejte na to, aby text byl i po zmenšení dobře čitelný (včetně poznámek, indexů apod.) a stránky ve svázané podobě působily vyváženě (dostatečně široký okraj vnitřní i vnější, dost místa v hlavě i patách atd.). Čitelnost na papíře po tisku je menší než na obrazovce, proto je dobré tisk ve zmenšení vyzkoušet na stolní tiskárně.