Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury

Rok vydání: 2019
Počet stran: 224
Rozměry: 17 × 24 cm
Vazba: pevná s přebalem
ISBN: 978-80-210-9117-7

Koupit knihu

Lukáš Fasora – Jiří Hanuš

Prostřednictvím takzvaných „mýtů“ se autoři pokusili odkrýt několik problémů univerzit, které jsou z historické perspektivy významné pro evropské (středoevropské) prostředí a zvláště pak pro prostředí české.

Cílem historického bádání na poli univerzitní kultury je poukázat na kontinuitu i diskontinuitu vývoje univerzit, a to od jejich středověkých počátků až po současnost. Autorům–historikům takové konstatování nestačí, ptají se dál a snaží se v knize nalézt odpovědi na otázky:

  • V čem konkrétně spočívá tato „kontinuita“ a „diskontinuita“?
  • Rozumíme dobře pojmům, které se používaly pro univerzitní vzdělání a bádání například ve středověku, ale třeba i v devatenáctém století?
  • Nedošlo v novověku nebo v průběhu 20. století k takovým změnám, které zcela změnily smysl a poslání univerzit, jednotlivých fakult, očekávání veřejnosti?
  • Nezměnila masová kultura na přelomu 19. a 20. století a posléze „masifikace“ vysokoškolského vzdělání ve druhé polovině 20. století cíle, jichž má univerzita ve společnosti plnit?
  • Nezměnili se zásadně i „aktéři dění“- univerzitní profesoři, docenti, další učitelé a konečně studenti?
  • Nepronikly do univerzit vlivy z ekonomiky a politiky natolik, že proměnily jejich vnitřní strukturu?
  • A nejsou dnešní úvahy nad univerzitami, jejich ideály a potřebami, jejich bojem za samostatnost a nezávislost, jejich úsilím o konkurenceschopnost, jejich hledáním kritérií pro hodnocení výkonů, jejich vnitřní nestabilitou vlastně výrazem hluboké krize, v nichž se celý univerzitní svět nachází?
  • Nezbývají už jen „mýty“, které nám sice pomohou zobrazit univerzitní svět včerejška, pro dnešní podobu však doposud nemáme přesnějších slov?

 „Kniha je dílem skutečně vysoce aktuálním a přínosným, neboť reaguje svěžím způsobem na řadu zahraničních i domácích diskuzí o poslání univerzit v minulosti, současnosti a budoucnosti. Zároveň vysoce oceňuji závěrečné podněty autorů k diskuzi o kontinuitě a diskontinuitě v současném chápání společenského poslání univerzit. Z metodologického hlediska vycházejí autoři z konceptu různých mýtů, jimiž univerzity zaštiťovaly a do jisté míry stále zaštiťují legitimitu své existence.“

prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc., Univerzita Karlova
(z recenzního posudku)

Kniha je k dispozici také v angličtině.

Ukázka z knihy
Reference

Monografie:

Adámek, Vladimír: Financování veřejných vysokých škol. Brno 2012.

Altbach, Philip: Tradition und Transition. The International Imperative in Higher Education. Boston 2007.

Anderson, Robert D.: European Universities from the Enlightenment to 1914. Oxford – New York 2004.

Arnold, Rolf: Bildung nach Bologna! Die Anregungen der europäischen Hochschulreform. Wiesbaden 2015.

August, Jochen: Sonderaktion Krakau. Die Verhaftung der Krakauer Wissenschaftler am 6. November 1939. Hamburg 1997.

Azouvi, Francois – Launnay, Marc de: Ricoeur, Paul. Myslet a věřit (rozhovor). Praha 2000.

Badelt, Christian: Die unternehmerische Universität: Herausforderung oder Widerspruch in sich? Wien 2004.

Bammer, Gabriele: The Relationship of Integrative Applied Research and I2S to Multidisciplinarity and Transdisciplinarity. In: týž: Integration and Implementation Sciences for Researching Complex Real-World Problems. Canberra 2013.

Banasiewicz, Maria: Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich Niemiec na ziemiach polskich „wcielonych“ do Trzeciej Rzeszy w okresie okupacji (1939–1945). Poznań 1980.

Barbagli, Marzio: Educating for unemployment: politics, labor markets, and the school systém – Italy 1859–1973. New York 1982.

Baumgartner, Marita: Professoren und Universitäten im 19. Jahrhundert. Göttingen 1997.

Bečvář, Jindřich a kol.: Dějiny Univerzity Karlovy IV (1918–1990). Praha 1998.

Bendyk, Edwin – Maron, Olaf: Ranking naukowy uczelni akademických. Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Warszawa 2009.

Beránek, Karel (ed.): Dějiny Univerzity Karlovy II. (1622–1802), Praha 1995.

Berger, Peter: Posvátný baldachýn. Základy sociologické teorie náboženství. Brno 2018.

Bok, Derek: Universities in the Marketplace. The Commercialization of Higher Education. Princeton 2003.

Bollenbeck Georg – Wende Waltraud (ed.): Der Bologna-Prozeß und die Veränderung der Hochschullandschaft. Heidelberg 2007.

Borovský, Tomáš (ed.): Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno 2008.

Bostan, Grigore: Der Beitrag der Universität Czernowitz zur Entwicklung der rumänischen Kultur und der ukrainisch-rumänischen Beziehungen. Bern – Wien 1998.

Bourdieu, Pierre: Homo academicus. Frankfurt am Main 1988.

Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929–1989. Praha 2004.

Burke, Peter: Společnost a vědění II. Od encyklopedie k Wikipedii. Praha 2013.

Burrow, John W.: Krize rozumu. Evropské myšlení 1848–1914. Brno 2003.

Buszko, Józef – Paczyńska, Irena (edd.): Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6.XI.1939 r.): dokumenty. Kraków 1995.

Campbell, Joseph: Mýty. Legendy dávných věků v našem denním životě. Praha 1998.

Cayton, Mary Kupies (ed.): Encyclopedia of American cultural and intellectual history. New York 2001.

Cipro, Miroslav: Idea vysoké školy. Studie o vysokém školství ve světě socialismu a kapitalismu. Praha 1981.

Connelly, John. Zotročená univerzita: sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945–1956. Praha 2008.

Černý, Václav: Paměti I–III. Brno 1992–1994.

d’Elvert, Christian: Geschichte der Studien-, Schul- und Erziehungsanstalten in Mähren und Oesterr. Schlesien insbesonder der Olmützer Universität. Schriften der historisch-statistischen Section der k.k. mährosch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Naturund Landeskunde. Bd. X., Brünn 1857.

Davie, Grace: Výjimečný příklad Evropa. Podoby víry v dnešním světě. Brno 2009.

Dawson, Christopher: Pokrok a náboženství. Praha 1947.

Derwissis, Stergios Nikolaos: Die Geschichte der griechischen Bildungswesens in neueren Zeit mit besonderer Berücksichtigung der Einflüsse der deutschen Pädadogik. Frankfurt am Main 1976.

Domin, Karel: Můj rektorský rok. Z bojů o Karolinum a za práva Karlovy univerzity. Praha 1934.

Domin, Karel – Vojtíšek, Václav – Hutter, Josef: Karolinum statek národní. Praha 1934.

Dörre, Klaus – Neis, Matthias: Das Dilemma der unternehmerischen Universität. Hochschulen zwischen Wissenproduktion und Machtzwang. Berlin 2010.

Drtina, František: Nástin dějin vyššího školství a theorií paedagogických ve Francii o doby revoluce. Díl 1, (1789–1814). Praha 1898.

Drtina, František: Organisace školská předních kulturních států. Praha 1901.

Drtina, František: Universita a učitelstvo. Soubor statí. Praha 1932.

Dybiec, Julian: Finansowanie nauki o oświaty w Galicji 1860–1918. Kraków 1979.

Elkana, Yehuda – Klöpper, Hannes: Die Universität im 21. Jahrhundert. Für eine neue Einheit von Lehre, Forschung und Gesellschaft. Hamburg 2012.

Engelbrecht, Helmut: Geschichte des österreichischen Bildungswesens, Bd. 4, Von 1848 bi zum Ende der Monarchie. Wien 1986.

Fallon, Daniel: The German University. A heroic ideal in conflict with the modern world. Bouder – Colorado 1980.

Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří: Masarykova univerzita. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě. Brno 2009.

Ferguson, Niall: The Square and the Tower: Networks, Hierarchies and the Struggle for Global Power. London 2017.

Fiala, Jiří a kol: Univerzita v Olomouci 1573–2009. Olomouc 2010.

Floss, Pavel: Architekti křesťanského středověkého myšlení 1. Praha 2004.

Frederick, Rudolph: The American College and University. A History. University of Georgia 1990.

Garlicki, Andrzej et all: Dzieje Unywersytetu Warszawskiego. Warszawa 1982.

Gawęda, Stanisław (ed.): Straty wojenne Uniwersytetu Jagiellońskiego i stan powstały na wiosnę 1945 roku. Kraków 1974.

Goff Le, Jacques: Intelektuálové ve středověku. Praha 2009.

Grot, Zdisław (ed.): Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickeiwicza 1919–1969. Poznaň 1972.

Halas, František X. – Jordán, František: Dokumenty k dějinám Masarykovy univerzity v Brně II. Brno 1995.

Hanuš, Jiří (ed.): Lidská práva. Národ na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno 2001.

Havránek, Jan (ed.): Dějiny Univerzity Karlovy III. (1802–1918), Praha 1997.

Heller, Jan – Mrázek, Jiří: Nástin religionistiky. Uvedení vědy o náboženstvích. Praha 2004.

Hendrichová, Jana – Čerych, Ladislav a kol.: Terciární vzdělávání ve vyspělých zemích: vývoj a současnost. Praha 1997.

Herrmann, Hans Peter: Krisen. Arbeiten zur Universitätsgeschichte 1933–2010 am Beispiel Freiburgs i. Br. Freiburg i. Br. – Berlin – Wien 2015.

Hobsbawm, Eric: Věk extrémů. Krátké dvacáté století 1914–1991. Praha 1998.

Hryniewicz, Janusz – Jałowiecki, Bohdan – Mync, Agnieszka: Ucieczka mozgów ze szkolnictwa wyższego i nauki. The Brain Drain in Poland. Regional and Local Studies. Warszawa 1992.

Hüther, Otto – Krücken, Georg: Hochschulen. Fragestellungen, Ergebnisse, und Perspektiven des sozialwissenschaftlichen Hochschulforschung. Wiesbaden 2016.

Charle, Christophe: Le République des universitaires. Paris 1994.

Chudoba, Bohdan: O dějinách a pokroku. Brno 1939.

Janák, Jan: Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918. Brno 1999.

Jareš, Jakub – Spurný, Matěj – Volná, Katka: S minulostí zúčtujeme. Sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století. Praha 2014.

Jaspers, Karl: Erneuerung der Universität. Reden und Schriften 1945/1946. Heidelberg 1986.

Jessen, Ralph: Akademische Elite und kommunistische Diktatur. Die ostdeutsche Hochschullehrerschaft in der Ulbricht-Ära. Göttingen 1999.

Jirsa, Jakub (ed.): Idea university. Praha 2015.

Johnson, Phillip: Spor o Darwina. Praha 1996.

Kalemba, Sławomir (ed.): Miejsce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w nauce polskiej i jego rola w regionie. Toruń 1989.

Kant, Immanuel: Der Streit der Facultäten in drei Abschnitten. Leipzig 1880.

Kerr, Clark: The Uses of the University. Harvard 2001.

Kervégan, Jean-Francois: Co s Karlem Schmittem? Praha 2015.

Klein, Julia T.: Interdisciplinarity. History, Theory and Practice. Detroit 1990.

Kocevová, Marie: Přehled o aplikovaném výzkumu na univerzitách v USA. Praha 1978.

Kolář, Zdeněk (ed.): Hodnocení výchovy na vysokých školách. Praha 1977.

Komárek, Stanislav: Evropa na rozcestí. Praha 2015.

Komárek, Stanislav: Příroda a kultura. Svět jevů a svět interpretací. Praha 2000.

Komárek, Stanislav: Sloupoví aneb Postila. Praha 2008.

Konrád, Ota: Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918–1945. Praha 2011.

Kostner, Maria: Die Geschichte der italienischen Universitätsfrage in der Österreichischungarischen Monarchie von 1864 bis 1914. Innsbruck 1970.

Kreiß, Christian: Gekaufte Forschung. Wissenschaft im Dienst der Konzerne. Berlin – München – Wien 2015.

Krejčí, Jaroslav: Mezi demokracií a diktaturou. Domov a exil. Olomouc 1998.

Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha 2005.

Křen, Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–1918. Praha 2013.

Laske, Stefan: Auf der Suche nach der regionalen Identität der Universität. St. Pölten 1988.

Lears, Jacson T. J.: No place of grace: antimodernism and the transformation of American culture, 1880–1920. New York 1981.

Legutko, Ryszard: Ošklivost demokracie a jiné eseje. Brno 2009.

Leiß, Jürgen: Justin-Liebig Universität, Fachhoschule und Stadt. Giessen 1975.

Lemayer, Karl von: Die Verwaltung der österreichischen Hochschulen von 1867–1877. Wien 1878.

Lentze, Hans: Die Universitätsreform des Ministers Graf Leo Thun-Hohenstein. Wien 1962.

Liessmann, Konrad Paul: Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis. Praha 2015.

Liessmann, Konrad Paul: Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha 2010.

Linnemann, Kai Arne: Das Erbe der Ostforschung. Zur Rolle Göttingens in der Geschichtswissenschaft in der Nachrkriegszeit. Marburg 2002.

Lobkowicz: Mikuláš: Duše Evropy. Praha 2001.

Loewenstein, Bedřich: Víra v pokrok. Dějiny jedné evropské ideje. Praha 2009.

Magris, Claudio: Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře. Brno 2001.

Macháček, Jaroslav: Výzkum na vysokých školách v USA a jiných kapitalistických státech. Praha 1966.

Majewski, Piotr (ed.): Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915–1945. Warszawa 2016.

Málek, Ivan: Boj nového se starým v dnešní naší vědě. Praha 1955.

Málek, Ivan: Otevřené otázky naší vědy. Praha 1966.

Málek, Ivan: Učíme se od sovětské vědy. Praha 1953.

Marek, Jaroslav: Česká moderní kultura. Praha 1998.

McLeod, Hugh: Sekularizace v západní Evropě (1848–1914). Brno 2008.

Menand, Louis: Marketplace of Ideas: Reform and Resistence in the American Universities. Norton 2009.

Menand, Louis: The future of academic freedom. Chicago – London 1996.

Mittelstrass, Jürgen: Die unzeitgemässe Universität. Frankfurt am Main 1994.

Moraw, Peter: Gesammelte Beiträge zur deutschen und europäischen Universitätsgeschichte. Strukturen – Personen – Entwicklung. Leiden – Boston 2008.

Morée, Peter – Piškula, Jiří: „Nejpokrokovější církevní pracovník“. Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945–1969. Benešov 2015.

Münch, Richard: Akademischer Kapitalismus. Űber die politische Őkonomie der Hochschulreform. Berlin 2011.

Neave, Guy – Blückert, Kjell – Nybom, Thorsten (ed.).: The European research university. An historical parenthesis? New York 2006.

Nešpor, Václav: Dějiny university olomoucké. Olomouc 1947.

Některé zkušenosti z práce SSM na vysokých školách. Praha 1974.

Novák, Mirko: Úsměvné vzpomínání. Praha 1998.

Nowak, Manfred: Universitäten zwischen Freiheit und Verantwortung. Entwicklung und Perspektiven einer Rechtsbeziehung. Wien 2016.

Oberkrome, Willi: Methodische Innovation und völkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft 1918–1945. Göttingen 1993.

Ortega y Gasset, José: Mission of the University. London 1946.

Otáhal, Milan: Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989. Praha 2003.

Otruba, Gustav: Die Universitäten in der Hochschulorganisation der Donau-Monarchie: Nationale Erziehungsstätten im Vielvölkerreich 1850 bis 1914. Student und Hochschule im 19. Jahrhundert: Studie und Materialen. Göttingen 1975.

Paletschek, Sylvia: Die permanente Erfindung der Tradition. Die Universität Tübingen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Stuttgart 2001.

Paulus, Stefan: Vorbild USA? Amerikanisierung von Universitäten und Wissenschaft in Westdeutschland 1946–1976. München 2010.

Payne, Thomas: The Age of Reason. Peterborough 2011.

Pernes, Jiří: Nejen rudé prapory aneb Pravda o revolučním roce 1905 v českých zemích. Brno 2005.

Pernes, Jiří: Škola pro Moravu. 100 let Vysokého učení technického v Brně. Brno 1999.

Petráň, Josef: Filozofové dělají revoluci. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948–1968–1989). Praha 2015.

Petráň, Josef: Nástin dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze do roku 1948. Praha 1983.

Pipes, Richard: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.

Pokludová, Andrea: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910. Opava 2008.

Pomian, Krzysztof: Evropa a její národy. Ve znamení jednoty a různosti. Praha 2001.

Preisner, Rio: Americana I. a II. Brno 1992–1993.

Prudký, Libor – Pabian, Petr – Šima, Karel: České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. Praha 2010.

Prudký, Libor: Rozvoj osobnosti vysokoškoláků jako součást kvality výuky. Témata a otázky k pojetí vysokoškolského studia jako učení se svobodě. Brno 2014.

Rapport, Michael: Evropa devatenáctého století. Praha 2011.

Reading, Bill: The University in Ruins. Cambridge 1997.

Reuben, Julie A.: The Making of the Modern University: Intellectual Transformation and the Marginalization of Morality. Chicago 1997.

Reżimy totalitarne wobec ludzi nauki 1939–1945: Uniwersytet Jagielloński: Sonderaktion Krakau, Zbrodnia Katyńska. Warszawa 2007.

Ringer, Fritz K.: Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890–1933. Stuttgart 1983.

Rodriguez-Moura, Enrique: Freiheit und Macht an der Universität. Berlin 2016.

Röhrs, Hermann: Einfluss der klasisschen deutschen Universitätsidee auf die Higher Education in Amerika. Weinheim 1995.

Rolfe, Gary: The University in Dissent. Scholarship in the corporate university. London – New York 2013.

Rorabaugh, Wiliam Joseph: Berkeley at War: The 1960s. New York 1989.

Roth, Oto: Integrace vysokého školství v EU a česká vysokoškolská politika. Praha 1997.

Rüegg, Walter (ed.): A History of the University in Europe. Volume III. Universities in the nineteenth and early twentieth Centuries (1800–1945). Cambridge 2004.

Rüegg, Walter (ed.): Geschichte der Universität in Europa, Band II. München 1996.

Rüegg, Walter (ed.): Geschichte der Universität in Europa, Band III. München 2004.

Rüegg, Walter (ed.): Geschichte der Universität in Europa, Band IV. München 2008.

Rys, Jan: Hilsneriáda a TGM. Praha 2016.

Schatz, Klaus: Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin. Brno 2014.

Schlerath, Bernfried: (ed.): Wilhelm von Humboldt. Vortragszyklus zum 150. Todestag. Berlin – New York 1986.

Slaughter, Sheila – Leslie, Larry: Academic Capitalism. Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. Baltimore 1997.

Soukup, Daniel: Jednota filozofie a různost věd. Úvod ke knize J. H. Newmana Idea univerzity. Olomouc 2014.

Spunar, Pavel a kol.: Kultura středověku. Praha 1995.

Spurný, Matěj – Jareš, Jakub – Volná, Katka: Náměstí Krasnoarmějců 2. 2: Učitelé a studenti na Filozofické fakultě UK v období normalizace. Praha 2012.

Stanzel, Josef: Die Schulaufsicht im Reformwerk des Johann Ignaz von Felbiger (1724–1788). Schule, Kirche und Staat in Recht und Praxis des aufgeklärten Absolutismus. Paderborn 1976.

Stinia, Maria: Uniwersytet Jagielloński w latach 1871–1914. Modernizacja procesu nauczania. Kraków 2014.

Svatoš, Michal – Svatoš, Martin: Živá tvář Erasma Rotterdamského. Praha 1985.

Svatoš, Michal (ed.): Dějiny Univerzity Karlovy I. (1347/1348–1622), Praha 1995.

Szołdrska, Halszka: Walka z kulturą polską. Uniwersytet Poznański podczas okupacji. Poznań 1948.

Šafaříková, Vlasta a kol.: Transformace české společnosti 1989–1995. Brno 1996.

Šima, Karel – Pabian, Petr: Ztracený Humboldtův ráj. Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Praha 2013.

Taylor, Charles.: Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání. Praha 2001.

Taylor, Marc C.: Crisis on Campus. A Bold Plan for Reforming Our Colleges and Universities. New York 2010.

Teichler, Ulrich: Hochschulsysteme und quantitativstrukturelle Hochschulpolitik. Differenzierung, Bologna-Prozess, Exzellenzinitiative und die Folgen. Münster – New York 2014.

Trauner, Karl-Reinhart: Die Wahrmund-Affäre. Wien 1992.

Uhde, Milan: Rozpomínky. Co na sebe vím. Praha a Brno 2013.

Urban, Otto: Česká společnost 1848–1918. Praha 1982.

Urbášek, Pavel – Pulec, Jiří: Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990. Olomouc 2003.

Urbášek, Pavel: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. Olomouc 2008.

Vacková, Růžena: Vězeňské přednášky. Praha 1999.

Veber, Václav a kol.: Dějiny Rakouska. Praha 2009.

Vlčková, Irena: Reforma vysokoškolského studia v kontextu evropské vzdělávací politiky. Liberec 2010.

Walterová, Eliška: Kurikulum – proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno 1994.

Watrin, Christian: Studenten, Professoren und Steuerzahler. Die Gruppenuniversität in ökonomischer Sicht. München 1979.

Wheen, Francis: Marx. Praha 2002.

Wolff, Hans J.: Die Rechtsgestalt der Universität. Köln 1956.

Wolff, Robert Paul: The Ideal of the University. Boston 1969.

Woods, Thomas Ernest: Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha 2008.

Wróblewska, Teresa: Die Reichsuniversitäten Posen, Prag und Strassburg als Modelle nationalsozialistischer Hochschulen in den von Deutschland besetzten Gebieten. Toruń 2000.

Zakaria, Fareed: Obrana liberálního vzdělání. Praha 2017.

Sborníkové příspěvky:

Arnswald, Ulrich: Die Geisteswissenschaften – unterschätzte Transmissionsriemen des gesellschaftlichen Wandels und der Innovation, In: Arnswald, Ulrich – Nida-Rümelin, Julian (ed.): Die Zukunft der Geisteswissenschaften. Heidelberg 2005, s. 111–162.

Ash, Mitchell G.: Konstruierte Kontinuitäten und divergierende Neuanfänge nach 1945, In: Grüttner, Michael – Hachtmann, Rüdiger – Jarausch, Konrad – John, Jürgen – Middel, Matthias (ed.): Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jahrhundert. Göttingen 2010, s. 215–245.

Barban, Andris: The Magna Charta and the Role of Universities in the Development of Danube Region, In: Rozman, Ivan – Lorber, Lučka (eds.): The Role of Universities and the Competitiveness of the Danube Region/Vloga univerz in konkurenčnost podonavske regije. Maribor 2006, s. 55–68.

Barr, Nicholas: Financování vysokého školství z hlediska ekonomické teorie, In: Simonová, Natalie (ed.): České vysoké školství na křižovatce. Investiční přístup k financování studia na vysoké škole. v sociologické reflexi. Praha 2005, s. 19–39.

Beran, Karel: Proč je univerzita veřejnoprávní korporací? In: Staša, Josef (ed.): Historie, současný stav a perspektivy univerzit. Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy. Praha 2008, s. 110–120.

Borek, Zoltán – Lhotka, Jaroslav: Studentské bouře, In: Goldstücker, Eduard a kol. (edd.): Za lepší zítřek. Sborník a vzpomínek na studentské pokrokové hnutí třicátých let. Praha 1963, s. 96–104.

Briese, Volker: Universität und Umland am Beispiel einzelner Hochschulen: Universität Paderborn, In: Kellermann, Paul (ed.): Universität und Umland. Beziehungen zwischen Hochschule und Region. Klagenfurt 1982, s. 107–122.

Brocke, Bernhard von: Die Entstehung der deutschen Forschungsuniversität. Ihr Blüte und Krise um 1900, In: Schwinges, Rainer Christoph von (ed.): Humboldt International. Der Export der deutschen Universitätsmodells im 19. und 20. Jahrhundert. Basel 2001, s. 367–401.

Brocke, Bernhard von: Universitäts– und Wissenschaftsfinanzierung im 19./20. Jahrhundert, In: Schwinges, Rainer Christoph (ed.): Finanzierung von Universität und Wissenschaft in Vergangenheit und Gegenwart. Basel 2005, s. 343–462

Brocke, Bernhard von: Wege aus der Krise, In: König, Christoph – Lämmert, Eberhard (edd.): Konkurrenten in der Fakultät. Kultur, Wissen und Universität um 1900. Frankfurt am Main 1999, s. 191–215.

Bruch, Rüdiger vom: Kommentar und Epilog, In: Weisbrodt, Bernd: Akademische Vergangenheitspolitik. Beiträge zur Wissenschaftskultur der Nachkriegszeit. Göttingen 2002, s. 281–288.

Bruch, Rüdiger vom: Langsamer Abschied von Humboldt? Etappen deutscher Universitätsgeschichte 1810–1945, In: Mitchell G. Ash (ed.): Mythos Humboldt. Vergangenheit und Zukunft deutscher Universitäten. Wien – Köln – Weimar 1999, s. 29–57.

Bruch, Rüdiger vom: Universitätsreform als Antwort auf die Krise. Wilhelm von Humboldt und die Folgen, In: Sieg, Ulrich – Korsch, Dietrich (edd.): Die Idee der Universität heute. München 2005, s. 43–55.

Brzeziński, Jerzy Marian: Od uniwersytetu Humboldta do e-uniwersytetu, In: Drozdowicz, Zbigniew (ed.): Uniwersytety. Tradycje – dzień dziesiejszy – przyszłość. Poznań 2009, s. 109–122.

Českým germanistou v Seattlu. Antonín hrubý a Šárka Hrubá, In: Rozchod 1948. Rozhovory s českými poúnorovými exulanty. Praha 2006, s. 93–120.

Čikešová, Mária: Aplikácia Bolonského procesu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, In: Slobodník, Martin – Glossová, Marta (edd.): 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava 2017, s. 503–524.

David-Fox, Michael – Péteri, György: On the Origin and Demise of the Communist Academic Regime. In: tíž (edd.): Academia in Upheaval. Origin, Transfers, and Transfromations of the Commuist Academia Regime in Russia and East Central Europe. London 2000, s. 3–38.

Doležalová, Antonie: Fiskální politika, In: Kubů, Eduard – Pátek, Jaroslav (edd.): Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha 2000, s. 24–40.

Doležalová, Antonie: Ve vleku nemožného čechoslovakismu? Financování Univerzity Komenského v meziválečném období (skrze československý státní rozpočet), In: Slobodník, Martin –Glossová, Marta (edd.): 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava 2017, s. 89–103.

Dvořák, Tomáš: Brno a německé obyvatelstvo v květnu roku 1945. Pokus o anatomii historické (ne)paměti, In: Arburg, Adrian von – Dvořák, Tomáš – Kovařík, David: Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. Brno 2010. s. 89–113.

Erdmann, Eisabeth von: Imagination und Reflexion. Zur Gefangenschaft der Geisteswissenschaften im Nutzen– und Leistungsdenken, In: Gauger, Jörg – Rüther, Günther (edd.): Warum die Geisteswissenschaften Zukunft haben! Freiburg – Basel – Wien 2007, s. 180–191.

Friedländer, Saul: The Demise of the German Mandarins. The German University and the Jews, In: Jansen, Christian – Niethammer, Lutz – Weisbrod, Bernd: Von der Aufgabe der Freiheit. Politische Veranwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert. Festschrift Hans Mommsen. Berlin 1995, s. 69–82.

Gabriel, Ingeborg: Im Spannungsfeld zwischen Universitärer Freiheit und kirchlicher Bindung. In: Grochlewski, Zenon – Bechina, Friedrich – Müller, Ludger – Krutzler, Martin (edd.): Katholisch-theologische Fakultäten zwischen „Autonomie“ der Universität ud kirchlicher Bindung. Heligenkreuz 2013, s. 101–105.

Gauger, Jörg – Rüther, Günther: Die Geisteswissenschaften als selbstverständliches Element moderner Kultur. Zur Einführung in die aktuelle Debatte, In: tíž (edd.): Warum die Geisteswissenschaften Zukunft haben! Freiburg – Basel – Wien 2007, s. 13–65.

Gawrecki, Dan: Versuche um die Gründung einer Universität in Troppau im 19. und 20. Jahrhundert, In: Schübel, Elmar – Heppner, Harald (edd.): Universitäten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert. Wien – Berlin 2011, s. 59–68.

Geißler, Clemens – Engelbrecht, Gerhard – Kutz, Joachim: Wirtschaftliche und soziale Effekte der Regionalisierung des Hochschulsystems, In: Kellermann, Paul (ed.): Universität und Umland. Beziehungen zwischen Hochschule und Region. Klagenfurt 1982, s. 40–69.

Gibbons, Michael: A Commonwealth perspective on the globalisation of higher education, In: Scott, Peter (ed.): The Globalisation of Higher Education. Buckingham 1998, s. 70–87.

Gjuričová, Adéla: 20. stoletím s čistým štítem i utkvělými představami: Růžena Vacková, In: Marek, Pavel – Hanuš, Jiří (edd.): Osobnost v církvi a politice. Brno 2006, s. 546–556.

Goldstücker, Eduard a kol. (edd.): Za lepší zítřek. Sborník a vzpomínek na studentské pokrokové hnutí třicátých let. Praha 1963.

Grófová, Maria: „… a jako tretia vznikla filozofická fakulta“. K počiatkom a prvým rokom FiF UK, In: Slobodník, Martin – Glossová, Marta (edd.): 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava 2017, s. 40–72.

Grüttner, Michael: Machtergreifung als Generationskonflikt. Die Krise der Hochschulen und der Aufstieg der Nationalsozialismus, In: Bruch, Rüdiger vom – Kaderas, Brigitte: Wissenschaften und Wissenschaftspolitik: Bestandsaufnahmen zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Stuttgart 2002, s. 339–353.

Grüttner, Michael: Nationalsozialistische Wissenschaftler: ein Kollektivporträt, In: týž – Hachtmann, Rüdiger – Jarausch, Konrad – John, Jürgen – Middell, Michael (ed.): Gebrochene Wissenschaftskulturen: Universität und Politik im 20. Jahrhundert. Göttingen 2010, s. 149–166.

Hauser, Michael: Věk instrumentální racionality, In: Chotaš, Jiří – Prázný, Aleš – Hejduk, Tomáš a kol.: Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha 2015, s. 245–263.

Havránek, Jan: Die tschechischen Universitäten unter der kommunistischen Diktatur, In: Connelly, John – Grüttner, Michael: Zwischen Autonomie und Anpassung: Universitäten in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Paderborn 2003, s. 157–172.

Havránek, Jan: Moravané na pražské univerzitě v 19. a 20. století, In: Malíř, Jiří – Vlček, Radomír (edd.): Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. Brno 2001, s. 111–121.

Humboldt, Friedrich von: O vnitřní a vnější organizaci vyšších vědeckých ústavů v Berlíně, In: Jirsa, Jakub (ed.): Idea university. Praha 2015, s. 31–39.

Jarausch, Konrad: Das Humboldt-Syndrom. Die westdeutschen Universitäten 1945–1989 – ein akademischer Sonderweg?, In: Ash, Mitchell G. (ed.): Mythos Humboldt. Vergangenheit und Zukunft der deutschen Universitäten. Wien – Köln – Weimar 1999, s. 58–79.

Jeskow, Jan: Die Entnazifizierung des Lehrkörpers an der Universität Jena von 1945 bis 1948, In: Hoßfeld, Uwe von – Kaiser, Tobias – Mestrup, Heinz (edd.): Hochschule im Sozialismus. Studien zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1945–1990). Wien – Köln – Weimar 2007, s. 71–95.

Jessen, Ralph: Von den Vorzügen des Sozialismus und der deutschen Teilung. Kollaborationsverhältnisse im ostdeutschen Wissenschaftssystem der fünfzigen Jahre. In: Weisbord, Bernd: Akademische Vergangenheitspolitik. Beiträge zur Wissenschaftskultur der Nachkriegszeit. Göttingen 2002, s. 39–52.

John, Jürgen: Der Mythos von „rein gebliebenen Geist“: Denkmuster und Strategien des intelektuellen Neubeginns 1945, In: Hoßfeld, Uwe von – Kaiser, Tobias – Mestrup, Heinz (edd.): Hochschule im Sozialismus. Studien zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1945–1990). Wien – Köln – Weimar 2007, s. 19–70.

Kellermann, Paul: Einleitung, In: týž (ed.): Universität und Umland. Beziehungen zwischen Hochsule und Region. Klagenfurt 1982, s. 9.

Kernbauer, Alois: An elitist group at elitist universities. Professors, Academics an Universities in Habsburg Monarchy from the Middle od 19th Centrury to World War I, In: Bieber, Florian – Heppner, Harald (edd.): Universities and the Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe. Zürich – Wien 2015, s. 93–110.

Kleinmann, Bernd: Universitätspresidenten als „institutional entrepreneurs“? Unternehmensmythen und Führungsaufgaben im Hochschulbereich, In: Scherm, Ewald (Hg.): Management unternehmerischer Universitäten: Realität, Vision oder Utopie? München – Mering 2014.

Knorre, Dietrich von – Penzlin, Heinz – Hertel, Wieland: Der Lyssenkoismus und die Zoologie in Jena, In: Hoßfeld, Uwe von – Kaiser, Tobias – Mestrup, Heinz (edd.): Hochschule in Sozialismus. Studien zur Geschichte der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1945–1990). Köln – Weimar – Wien 2007, s. 1166–1180.

Krull, Wilhelm: Hat das Humboldtsche Bildungsideal noch eine Zukunft?, In: Rudersdorf, Manfred – Höpken, Wolfgang – Schlegel, Martin (ed.): Wissen und Geist. Universitätskulturen. Leipzig 2009, s. 207–219.

Kšicová, Danuše: K některým problémům kulturní politiky SSSR a ČSR v meziválečném období, In: Čerešňák, Bedřich (ed.): Padesát vítězných let: sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty Univ. J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku KSČ. Brno 1974, s. 139–144.

Kuhnle, Till: Die ungeliebten Kernfächer – eine Streitschaft zum Ethos der Geisteswissenschaften, In: Malinowski, Bernadette (ed.): Im Gespräch: Probleme und Perspektiven. München 2006, s. 127–146.

Langholm, Sivert: The new nationalism and the new universities. The case of Norway in the early 19th century, In: Norrback, Märtha – Ranki, Kristina (edd.): University and nation: the university and the making of the nation in northern Europe in the 19th and 20th centuries. Helsinki 1996, s. 139–152.

Lämmert, Eberhard: Geisteswissenschaften in einer industriellen Kultur. Referat anläßlich der Jahresversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz 1985 in Bamberg, In: Kallischer, Wolfgang (ed.): Anspruch und Herausforderung der Geisteswissenschaften. Bonn 1985, s. 127–135.

Liessmann, Konrad Paul: Das Kloster. Űber die Zukunft der Universität, In: Kovce, Philip – Priddat, Birger (ed.): Die Aufgabe der Bildung. Aussichten der Universität. Marburg 2015, s. 103–114.

Livescu, Jean: Die Entstehung der rumänischen Universitäten im Zussamenhang der europäischen Kulturbeziehungen (1850–1870). In: Plaschka, Richard Georg – Mack, Karlheinz (ed.): Wegenetz europäischen Geistes. Wissenschaftzentren und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel– und Südosteuropa vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Wien 1983, s. 21–35.

Loewenstein, Bedřich: Totalitarismus a moderna. In: týž: My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. Brno 1998, s. 306–313.

Lundgren, Peter: Mytos Humboldt in der Gegenwart. Lehre – Forschung – Selbstverwaltung, In: Ash, Mitchell G. (ed.): Mythos Humboldt. Vergangenheit und Zukunft der deutschen Universitäten. Wien – Köln – Weimar 1999, s. 145–169.

Machula, Tomáš – Machulová, Helena: Hodnoty na univerzitě, In: Hanuš, Jiří a kol.: Jak mohou přežít hodnoty? Brno 2017, s. 59–69.

Málek, Ivan: Přeměna lékařské výchovy, In: Málek, Ivan – Gutwirth, Alois (ed.): O nového lékaře. Úvod do studia lékařství. Praha 1949, s. 97–116.

Malíř, Jiří: Systém politických stran v českých zemích do roku 1918, In: týž – Marek, Pavel: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a v Československu 1861–2004. Brno 2005, s. 17–57.

Markschies, Christoph: Was von Humboldt noch zu lernen ist? 11 Thesen, In: Kovce, Philip – Priddat, Birgit (ed.): Die Aufgabe der Bildung. Aussichten der Universität. Marburg 2015, s. 239–246.

Marquard, Odo: Einheit und Vielheit, In: týž: Zukunft braucht Herkunft. Stuttgart 2003, s. 205–219.

Matuschek, Stefan: Zerreißprobe. Zur gegenwartigen Hochschulreform, In: Jamme, Christoph – Schröder, Asta von (ed.): Einsamkeit und Freiheit. Zum Bildungsauftrag der Universität im 21. Jahrhundert. München 2011, s. 125–138.

Melosik, Zbyszko: Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty, In: Drozdowicz, Zbigniew (ed.): Uniwersytety. Tradicje – dzień dzisiejszy – przyszłość. Poznań 2009, s. 97–109.

Moklak, Jarosław: Lwów i Triest. Uniwersyteckie dążenia Ukrainców, Włochów, Chorwatów i Słoweńców (1908–1914), In: Pezda, Janusz –Pijaj, Stanisław (ed.): Europa środkowa, Bałkany i Polacy. Kraków 2017, s. 241–248.

Müller-Böling, Detlef: Entfesselung der Wettbewerb. Von der Universität zum differenzierten Hochschulsystem, In: Grüttner, Michael – Hachtmann, Rüdiger – Jarausch, Konrad H.: Gebrochene Wissenschaftskulturen. Universität und Politik im 20. Jh. Göttingen 2010, s. 353–365.

Nagel, Anne Ch.: Anspruch und Wirklichkeit in der nationalsozialistischen Hochschul– und Wissenschaftspolitik, In: Reulecke, Jürgen – Roelcke, Volker (ed.): Wissenschaften im 20. Jahrhundert: Universitäten in der modernen Wissenschaftsgesellschaft. Stuttgart 2008, s. 245–262.

Nantl, Jiří: Mechanismus tvorby vůle orgánů univerzity. (Podmínky jejich legitimity a efektivity), In: Staša, Josef (ed.): Historie, současný stav a perspektivy univerzit: úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? Praha 2008, s. 54–60.

Newman, Henry John: Idea university. In: Jirsa, Jakub (ed.): Idea university. Praha 2015, s. 40–51.

Pešek, Jiří: Prag und Wien 1884 – ein Vergleich zwischen den Universitäten und deren Rolle für die Studenten aus den Böhmischen Ländern, In: Corbea-Hoisie, Andrei – Le Rider, Jacques (edd.): Metropole und Provinzen in Altösterreich (1880–1918). Wien – Köln – Weimar 1996, s. 94–109.

Prázný, Aleš: Univerzita jako republika učenců: Karl Jaspers, In: Chotaš, Jiří – Prázný, Aleš – Hejduk, Tomáš a kol.: Moderní univerzita. Ideál a realita. Praha 2015, s. 197–244.

Shell, Kurt L.: Die amerikanische Universität und die Herausforderung durch den Multikulturalismus, In: Steger, Hans-Albert – Hopfinger, Hans (ed.): Die Universität in der Welt, die Welt in der Universität. Neustadt an der Aisch 1994, s. 27–44.

Schütt, Hans-Peter: Der „Geist“ der Geisteswissenschaften, In: Arnswald, Ulrich – Nida-Rümelin, Julian (ed.): Die Zukunft der Geisteswissenschaften. Heidelberg 2005, s. 63–76.

Schwarz, Karl: Die Bologna-Reform erzwingt die Frage nach einer neuen Universitätskonzeption, In: Kellermann, Paul – Guggenberger, Helmut – Weber, Karl (ed.): Universität nach Bologna? Hochschulkonzeptionen zwischen Kritik und Utopie. Wien 2016, s. 74–95.

Snow, Charles Percy: Die zwei Kulturen, In: Kreuzer, Helmut (ed.): Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. München 1987, s. 19–58.

Sójka, Jacek: Zarządzenie strategiczne a idea Uniwersytetu. In: Drozdowicz, Zbigniew (ed.): Uniwersytety. Tradycje – dzień dziesiejszy – przyszłość. Poznań 2009, s. 169–188.

Spoun, Sascha – Seyfarth, Felix C.: Die Vetreibung aus dem Elfenbeinturm: Sebstverständnis, Attraktivität und Wettbewerb deutscher Universität nach Bologna, In: Jamme, Christoph – Schröder, Asta von (ed.): Einsamkeit und Freiheit. Zum Bildungsauftrag der Universität im 21. Jahrhundert. München 2011, s. 193–220.

Starke, Kurt: K vývoji osobnosti socialistických studentů v NDR, In: Matějovský, Antonín: O komunistické výchově na vysokých školách v BLR a NDR. Praha 1977, s. 37–79.

Stern, Fritz: Deutschland um 1900 – und eine zweite Chance, In: Hardtwig, Wolfgang – Brandt, Harm-Hinrich (ed.): Deutschlands Weg in die Moderne. München 1992, s. 32–44.

Stichweh, Rudolf: Universitäten im Zeitalter der Globalisierung, In: Rudersdorf, Manfred – Höpken, Wolfgang – Schlegel, Martin (ed.): Wissen und Geist. Universitätskulturen. Leipzig 2009, s. 119–138.

Stucke, Andreas: Mythos USA – Die Bedetung des Arguments „Amerika“ im Hoschulpolitischen Diskurs der Bundesrepublik, In: Stölting, Erhard – Schimank, Uwe (ed.): Die Krise der Universität. Wiesbaden 2001, s. 118–138.

Szögi, László: Die Universitäten in Ungarn. Gründungswelle vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, In: Wörster, Peter (ed.): Universitäten im östrlichen Europa. Zwischen Kirche, Staat und Nation– Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen. München 2008, s. 235–268.

Teichler, Ulrich: Bologna – Kontinuität und Wandel der Hochschulentwicklung, In: Kellermann, Paul – Guggenberger, Helmut – Weber, Karl (ed.): Universität nach Bologna? Hochschulkonzeptionen zwischen Kritik und Utopie. Wien 2016, s. 74–95.

Turczynski, Emanuel: Czernowitz als Beispiel einer integrativen Universität, In: Seibt, Ferdinand (ed.): Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern. München 1984, s. 25–36.

Udrescu, Claudia Maria: University and Politics between East and West. Faciing Challenges in post-communist Romania. The Case of University of Bucharest, In: Bieber, Florian – Heppner, Harald (edd.): Universities and the Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe. Zürich – Wien 2015, s. 215–225.

Walker, Mark: The Nazification and Denazification of Physics, In: Kertz, Walter (ed.): Hochschule im Nationalsozialismus. Braunschweig 1994, s. 79–91.

Weisbrodt, Bernd: Der wandelbare Geist. Akademisches Ideal und wissenschaftliche Transformation in der Nachkriegszeit, In: týž (ed.): Akademische Vergangenheitspolitik. Beiträge zur Wissenschaftskultur der Nachkriegszeit. Göttingen 2002, s. 11–38.

Weissinger, Johannes: Die Universität gestern, heute und morgen. Erinnerungen und (unsystematische) Gedanken, In: Kahle, Heinz Gerhard (ed.): Die Hochschule in der Herausforderungen der 70en Jahre. Karlsruhe 1980, s. 11–26.

Žilka, Ladislav – Vašek Otakar: O brněnských vysokých školách, In: Goldstücker, Eduard a kol. (edd.): Za lepší zítřek. Sborník a vzpomínek na studentské pokrokové hnutí třicátých let. Praha 1963, s. 177–184.

Časopisecké příspěvky:

Beneš, Edvard: Školské poměry ve Francii. Volná škola: školská revue pro širší vrstvy. 1908, r. 4, s. 55–57.

Berdahl, Robert M. – Cohon, Jared L. – Simmons, Ruth J. – Sexton, John – Berlowitz, Leslie Cohen: University and the city. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences. 2011, r. 64, č. 3, s. 4–18.

Boháček, Miroslav: Založení a nejstarší organisace pražské university. Acta Universitatis Pragensis. 1964, r. 5, č. 1, s. 5–31.

Die Clerikalen und die Naturwissenschaften. Volksfreund. 1889, r. 9, č. 11, s. 1.

Cyrillo-Methodějská universita na Moravě. Hlas. 1894, r. 46, č. 116, s. 1.

Delbecq, André – Bryson, Paul – Van der Ven, Andrew: University Governance: Lessons from a Innovative Design for Collaboration. Journal of Management Inquiry. 2013, s. 382–392.

Duarte Horta, Regina: The City Within the City: the University City, History and Urbanism in a latin American Case Study. Iberoamericana. 2013, r. 13, č. 51, s. 7–25.

Gumport, Patricia J.: Academic restructuring: Organizational change and institutional imperatives. Higher Education. 2000, r. 39, č. 1, s. 67–91. https://doi.org/10.1023/A:1003859026301

Hanuš, Jiří: Kdyby se raději rakouský filozof mýlil. Kontexty. 2016, r. 8, č. 1, s. 93–96.

Havel, Václav: Poznámky o polovzdělanosti. Tvář. 1964, r. 1, č. 9–10, s. 23–29.

Chlupová, Alena: K volbě rektora a prvnímu otevřenému vystoupení nacistických studentů na Německé univerzitě v Praze roku 1922. Acta Universitatis Pragensis. 1978, r. 18, č. 2, s. 78–92.

Isaac, Joel: The Human Sciences in Cold War America. The Historical Journal. 2007, r. 50, č. 3, s. 725–746.

Kauppinen, Ilkka: Towards transnational academic capitalism. Higher Education. 2012, r. 64, č. 4, s. 543–556. https://doi.org/10.1007/s10734-012-9511-x

Kindl, Vladimír: Pokus o zařazení tzv. dělnického práva do výuky Právnické fakulty UK v období buržoazní ČSR. Acta Universitatis Carolinae. 1984, r. 24, č. 1, s. 45–66.

Klabouch, Jiří: K dějinám hospodářství pražské univerzity v 17. a 18. století. Acta Universitatis Carolinae. 1963, r. 4, č. 2, s. 87–114.

Klečacký, Martin: Iluze nezávislosti. Sociální status c. k. soudce v konfliktu loajalit mezi národem a státem na přelomu 19. a 20. století. Český časopis historický. 2014, r. 112, č. 3, s. 432–462.

Krise zvěrolékařské fakulty v Brně. Lidové noviny. 21. 4. 1921, r. 29, č. 197, s. 1.

Kubáček, Vojtěch: Pokrokové tradice Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Universitas. 1979, r. 12, č. 1., s. 3–5.

Kučera, Karel: Raně osvícenský pokus o reformu pražské university. Acta Universitatis Carolinae. 1963, r. 4, č. 2, s. 61–86.

Kučera, Karel – Truc, Miroslav: Poznámky k fašizaci Německé univerzity pražské. Acta Universitatis Pragensis. 1960, r. 1, č. 1, s. 203–223.

Kučera, Martin: K politické činnosti historika Antonína Rezka. Východočeské listy historické. 1997, r. 1, č. 11–12, s. 11–33.

Langewiesche, Dieter: Die „Humboldtsche Universität“ als nationaler Mythos. Zum Selbstbildt der deutschen Universität in ihren Rektoratreden im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Historische Zeitschrift. 2010, r. 151, č. 1, s. 53–91.

Langewiesche, Dieter: Ende einer Lebensform. Welche Folgen hat der Umbau der europäischen Hochschullandschaft? Süddeutsche Zeitung. 29.–30. 12. 2007, r. 63.

Lobkowicz, Nikolaus: Die Idee der Universität. Vereinszeitung des A. G. V. München, LIX (1980).

Masaryk, Tomáš: Jak zvelebovati naši literaturu naukovou. Athenaeum II, 1885, s. 272–288.

Mayer, Franz: Universität und Gesellschaft: Einige Űberlegungen zur Gründung, Planung und Aufbau einer Universität in Regensburg. Zeitschrift für Politik. 1966, r. 13, č. 3, s. 269–284.

Milanovic, Branko: Global Income Inequality by the Numbers. Global Policy. 2013, r. 4, č. 2, s. 198–208.

Morkes, František: Zákony o vysokých školách z let 1948–1989. Pedagogika. 1999, r. 41, č. 2, s. 115–127.

Die Naturwissenschaften als Grundlage der Schule. Volksfreund. 1887, r. 7, č. 5, s. 2.

Ohrožení britských univerzit (Rada na obranu britských univerzit a Manifest reformy). Kontexty. 2013, r. 5, č. 1, s. 45–49.

Představujeme vám… prof. Dr. Arnošta Lamprechta. Universitas. 1983, r.16, č. 1, s. 48–51.

Představujeme vám … prof. Dr. Silvestra Nováčka, CSc. Universitas. 1983, r. 16, č. 3, s. 42–45.

Psotová, Věra: Fašizace německého studentstva a ohlas tohoto procesu mezi německými studenty v Československu. Acta Universitatis Pragensis. 1980, r. 20, č. 1, s. 31–60.

Raczyńska, Magdalena: Od elitarności do masowości. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce po transfomacji ustrojowej z 1989 r. Poliarchia: Studenckie Zeszyty Naukowe. 2013, r. 1, č. 1, s. 217–244.

Rhoades, Gary: Capitalism, Academic Style, and Shared Governance. Academe. 2005 r. 91, č. 3, s. 38–42.

Rhoades, Gary – Slaughter, Sheila: Academic Capitalism, Managed Professionals, and Supply-Side Higher Education. Academic Labor. 1997, č. 51, s. 9–38.

Roubal, Ondřej: Když se řekne identita – regionální identita III. část. SOCIOweb. 2003, č. 15–16, s. 1–5.

Rubner, Jeanne: Die Märchen-Universität. Süddeutsche Zeitung. 6. 1. 2004.

Seibt, Gustav: Ende einer Lebensform. Von Humboldt zu Bologna: Der atemberaubende Untergang der deutschen Universität. Süddeutsche Zeitung. 21. 06. 2007.

Seichter, Sabine: Erziehungswissenschaft zwischen Einfalt und Vielfalt. Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik. 2015. r. 91, č. 2, s. 171–181.

Schatz, Gottfried: Skutečné vzdělání namísto pouhého zprostředkování znalostí. Kontexty. 2015, r. 7, č. 3, s. 33.

Schmidt, Peter: Zum 100. Todestag von Ernst Ludwig August von Rebeur-Paschwitz. Nachrichtenblatt zur Geschichte der Geowissenschaften. 1995, č. 5, s. 58–59.

Schofer, Evan – Meyer John W.: The Worldwide Expansion of Higher Education in the Twentieth Century. American sociological Review. 2005, r. 70, s. 898–920. https://doi.org/10.1177/000312240507000602

Sökefeld, Martin a kol.: Debating Self, Identity, and Culture in Anthropology. Current Anthropology. 1999, r. 40, č. 4, s. 417–447.

Sporn, Barabara: Managing University Culture: An Analysis of the Relationship between Institutional Culture and Management Approaches. Higher Education. 1996, r. 32, č. 1, s. 41–61. https://doi.org/10.1007/BF00139217

Spousta, Vladimír: Hodnocení a etika vědecké práce. Universitas. 2002, r. 13, č. 2, s. 40–48.

Šling, Karel: Otto Šling – příběh jednoho komunisty. Paměť a dějiny. 2012, č. 4, s. 116–121.

Štaif, Jiří: Psaní biografie a autorská sebereflexe. Dějiny – teorie – kritika. 2015, č. 1., s. 118–123.

Die tschechischen Ausschreitungen und Gewaltätigkeiten. Neues deutsches Blatt. 7. 10. 1905, r. 1, č. 31, s. 4.

Tuunainen, Juha: Hybrid Practices? Contributions to the Debate on the Mutation of Science and University. Higher Education. 2005, r. 50, č. 2, s. 275–298. https://doi.org/10.1007/s10734-004-6355-z

Vanderziel, Jeffrey: Senát hájí zájmy univerzity. MUNI. 2017, r. 13, č. 12, s. 12.

Vávra, Jaroslav: Zapomenutá doktorská disertace o Jaroslavu Haškovi. Ke vztahům mezi posluchači a profesory Karlovy univerzity za fašistického ohrožení ČSR. Acta Universitatis Carolinae. 1984, r. 24, č. 2, s. 55–68.

Vinš, Václav a kol.: Vnitřní hodnocení na vysokých školách. Analýza výročních zpráv a dlouhodobých záměrů vysokých škol. Aula. 2006, r. 14, č. 14, s. 61–82.

Visingr, Lukáš: Sedm statečných mýtů o Divokém západě: Jak to (možná) bylo doopravdy. Bobří stopa. 2017, r. 26, č. 3, s. 3–5.

Vondrák, Ivo: Proč zavádět systém managementu jakosti na univerzitní pracoviště. Aula. 2005, r. 13, č. 3, s. 26–31.

Wagner, J. James: Multiversity or University? Pursuing competing goods simultaneously. The Intellectual Community. 2007, r. 9, č. 4.

Wolhuter, Charl C. – Mushaandja, John: Contesting Ideas of a University: The Case of South Africa. Humanities. 2015, č. 4, s. 212–223. https://doi.org/10.3390/h4020212

Yokohama, Keiko: Entrepreneurialism in Japanese and UK Universities: Governance, Management, Leadership, and Funding. Higher Education. 2006, r. 52, č. 3, s. 523–555. https://doi.org/10.1007/s10734-005-1168-2

Závada, Jiří a kol.: „Benchmarking“ v hodnocení kvality vysokých škol. Aula. 2006, r. 14, č. 14, s. 83–96.

Zerlang, Martin: The university and the city. GeoJournal. 1997, r. 43, č. 3, s. 241–246. https://doi.org/10.1023/A:1006825013983

Zur Forderung der czechischen Universität in Mähren. Deutsches Nordmährerblatt. 12. 3. 1904, r. 6, č. 11, s. 1–3.

Prameny:

Archiv Masarykovy univerzity (MU), Fond A., Rektorát MU (RMU) II, k.2, sign. 3357/49.

Archiv MU, Fond A., RMU II, k. 2, sign. XIV.

Archiv MU, Fond A2, Filosofická fakulta, k. 1, CSc., i.č. 1/9.

Archiv MU, Fond A3 Lékařská fakulta, k. 1, sign. DXIII.

Archiv MU, Fond A3, Lékařská fakulta, k. 2, sign. B.VI/2.

Archiv MU, Fond A3, Lékařská fakulta, k. 9. sign. B.VI/2.

Archiv MU, Fond A4 Pedagogická fakulta, k. 1, sign. DXIII.

Archiv MU, Fond A6 Přírodovědecká fakulta, k. 4 (Automatizované systémy řízení).

Archiv MU, Fond B100, Otakar Borůvka, i.č. 818.

Archiv MU, Fond ČSM, k. 4, projev prorektora Martince ke studentům VŠ.

Archiv MU, Fond G1, Spolek posluchačů filosofie, k. 1, Jak jsme začínali – vzpomínky na školní rok 1949–1950, příloha k zápisu ze schůze ze dne 5. 3. 1951.

Archiv MU, Fond H3, Sbírka historické dokumentace, sign. 110/7.

Archiv MU, Fond Rektorát A II/2, k. 53, sign. 53/1.

Archiv Univerzity Karlovy (UK), Akademický senát 1882–1945, k. 17.

Archiv UK, Celozávodní výbor KSČ, k. 1, zápis ze dne 28. 3. 1957.

Archiv UK, Fond Akademický senát 1882–1945, k. 31, i.č. 559.

Archiv UK, Fond Akademický senát UK, k. 38, zápis z jednání dne 12. 3. 1948.

Archiv UK, Fond Čestný soud vysokých škol, i.č. 421–423.

Archiv UK, Fond Kolegium rektora, k. 38, zápis z jednání dne 9. 4. 1990.

Archiv UK, Fond Vědecká rada UK, zápis ze dne 31. 3. 1960.

Archiv UK, Ústav sociálně politických věd, i.č. 471, 474.

Archiv UK, Ústav sociálně-politických věd, k. V/53, i.č. 471, 475.

Archiv Univerzity Palackého (UP), FF UP, k. 59, i.č. 71, sign. C/I/3.

Archiv UP, k. 441, i.č. 1488, sign. D/II/5.

Archiv UP, Rektorát UP I., k. 41, i.č. 83, sign. III/25.

Archiv UP, Rektorát UP II., k. 56, i.č. 141, sign. I/9A.

Národní archiv (NA), Fond Ministerstvo školství a národní osvěty, k. 1115, sign. 5I2A, č. j. 138493/23.

NA, Fond Ministerstvo školství a kultury (MŠK), k. 27, zápisy z jednání kolegia ministra z 28. 4. 1960 a 5. 5. 1960.

NA, Fond MŠK, k. 2085a, i.č. 44 I., Výzkum 1945–1948.

NA, Fond MŠK, k. 2085a, i.č. 44 I., Výzkum 1950–1952.

NA, Fond MŠK, k. 2086, i.č. 44, Výzkum 1953.

NA, Fond MŠK, k. 2086, i.č. 44, Výzkum 1954.

NA, Fond MŠK, k. 2089 (1958), dokument Zhodnocení práce na Filozoficko-historické fakultě UK.

Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, KV KSČ, schůze byra, k. 54, zápis z jednání dne 14. 11. 1955.

Internetové adresy:

https://aktualne.centrum.sk/status-univerzit-ohrozil-najma-vysokypocet-studentov/slovensko/spolocnost/ (5. 5. 2018).

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/239755/STRATEGIAROZWOJU-UAM_NOWELIZACJA.pdf (15. 8. 2017).

https://archiv.ihned.cz/c1–64640160-slovenska-vysoka-skola-danubius-uz-nesmirozdavat-doktorske-tituly-doktorat-z-ni-ma-i-hejtman-hasek (21. 12. 2017).

https://brno.idnes.cz/daniel-kretinsky-pravnicka-fakulta-masarykovy-univerzity-poh-/brno-zpravy.aspx?c=A180207_381505_brno-zpravy_dh (8. 2. 2018).

http://ceskapozice.lidovky.cz/akademicka-samosprava-musi-byt-stavovska-nikolidemokraticka-p6q-/tema.aspx?c=A160623_165535_pozice-tema_lube (6. 1. 2018).

http://ceskapozice.lidovky.cz/shoda-globalismu-a-lokalismu-je-civilizacni-nezbytnostipez-/tema.aspx?c=A180425_151517_pozice-tema_lube (29. 4. 2018)

http://fajnova.cz/historicke-centrum-mesta-ozivi-ostravska-univerzita-jeji-studenti/ (10. 5. 2018).

https://financialobserver.eu/cse-and-cis/serbia/serbia-experiencing-health-sector-brain-drain/ (2. 1. 2018).

https://restartregionu.cz/univerzita-karlova-zahaji-vyuku-ve-varechpomoci-muze-program-restart/ (5. 5. 2018).

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/zlinska-univerzita-roste−20071.html (5. 5. 2018).

https://technet.idnes.cz/volebni-pruzkumy−0zx-/veda.aspx?c=A131016_152300_veda_pka (20. 12. 2017).

https://uniba.sk/o-univerzite/poslanie/ (15. 8. 2017).

https://vsmonitor.wordpress.com/2014/05/13/jak-v-nizozemsku-urcujipocty-prijatych-na-vysoke-skoly/ (5. 7. 2017).

https://web.natur.cuni.cz/student/studentska-komora-akademickeho-senatu-prf (31. 3. 2018).

https://www.aktuality.sk/clanok/518391/kiska-by-zrusil-tretinuuniverzit-ktore-by-to-mohli-byt/ (5. 5. 2018).

https://www.ceitec.cz/evaluace/t1133 (20. 12. 2017).

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nazory/1368357-byznys-a-pruzkum-verejneho-mineni

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2404318-islandstina-vymira-mezijazyky-ohrozene-digitalizaci-sveta-patri-i-cestina (29. 5. 2018).

http://www.ehea.info/pid34248/history.html (6. 7. 2017).

http://www.fu-berlin.de/universitaet/profil/gesellschaft/index.html (16. 8. 2017).

https://www.giessen.de/index.phtml?La=1&mNavID=640.4&object=tx%7C684.4427.1&sub=0 (25. 5. 2018).

http://www.harvard.edu/media-relations/media-resources/quick-facts (29. 6. 2017).

https://www.chronicle.com/blogs/innovations/the-privatization-ofstate-universities-it-makes-sense/31744 (20. 12. 2017).

https://www.lidovky.cz/superplat-dekanky-na-dotaz-na-neumerne-vysokeodmeny-jsem-odpoved-nedostal-rika-byvaly-rektor-iga-/zpravy-domov.aspx?c=A180323_115043_ln_domov_mpr (23. 3. 2018).

http://www.lnu.edu.ua/about/ (14. 6. 2018).

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/poslanci-schvalilinovelu-vysokoskolskeho-zakona (6. 7. 2017).

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr−3

http://www.muni.cz/media/docs/1110/Dlouhodoby_zamer_MU_2016_2020.pdf (15. 8. 2017).

http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/felsooktatasi-intezmenyek

https://www.online.muni.cz/udalosti/382-v-brne-zacina-teologickestudium-na-akademicke-pude (11. 5. 2018)

https://www.ox.ac.uk/about/facts-and-figures/student-numbers?wssl=1 (29. 6. 2017).

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Babis-ANORidit-stat-jako-firmu-A-proc-ne−499512 (20. 12. 2017).

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1621163‚1‚rankingnaukowy-uczelni-akademickich.read  ( 5. 5. 2018).

http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/022schuz/s022007.htm (10. 5. 2018).

http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/022schuz/s022008.htm (7. 1. 2018).

http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology−2016.html (15. 6. 2017).

http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/12059161/Politicallycorrect-universities-are-killing-free-speech.ht (18. 7. 2017).

http://www.ubalt.edu/about-ub/docs/Strategic%20Plan_FINAL.pdf (16. 8. 2017).

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/poslanstvo__vrednote_in_vizija_ul/ (15. 8. 2017).

https://www.universitas.cz/ze-sveta/85-ceske-vysoke-skolstvi-si-vporovnani-s-padesatkou-zemi-pohorsilo (1. 8. 2018).

http://www.vysokeskoly.sk/katalog

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/ramec_vs.pdf (30. 7. 2018).

https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts (29. 6. 2017).

https://zpravy.idnes.cz/kvuli-plzenskym-pravum-se-poprve-sejde-komise-titul-zatimodebran-nebyl−14s-/domaci.aspx?c=A100626_171702_studium_jan (21. 12. 2017).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.