Selection from the forthcoming books

selected by the editors

Occupation surgeon: a specific helping profession

Occupation surgeon: a specific helping profession

Vlastimil Švec

The book attempts to unveil at least in part the specifics of the surgical profession. It combines the reflections of surgeons, with whom the author conducted reflective interviews, with an outsider's perspective. Being written by an educator with a wide interdisciplinary awareness, the book is likely to enlighten not only those who strive to become surgeons themselves but also readers interested in learning about other (helping) professions.

To be published in May.

Držení těla a funkční stav pohybového aparátu u dětí ve věku 6–8 let: případová studie

Držení těla a funkční stav pohybového aparátu u dětí ve věku 6–8 let: případová studie

Hana Šeráková

Monografie se zaměřuje na držení těla dětí ve věku 6–8 let, konkrétně na období těsně před nástupem do základní školy a v prvních dvou ročnících školní docházky. V šesti případových studiích se zaměřujeme na kvalitu držení těla, funkční stav vybraných svalů a svalových skupin sledovaných dětí a jejich pohybový režim. K vyšetření podpůrně pohybového systému využíváme pohledových metod a funkčního svalového testu podle Jandy, a dále používáme pozorování, rozhovor, dotazníkové šetření a další metody. Výsledky původního výzkumu přinášejí podrobné poznatky o držení těla, stavu pohybového aparátu a o pohybovém režimu dětí ve škole i mimo ni, které se z části odlišují od výsledků jiných autorů.

To be published in June.

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Dějiny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Lukáš Fasora a kol.

Kniha vychází v souvislosti s jubileem zahájení výuky na brněnské lékařské fakultě a má ambici promluvit do debaty o stavu a perspektivách tuzemského zdravotnického vzdělávání. Cílem díla je představit roli fakulty v systému vzdělávání zdravotníků a připomenout sto let uplynulých od jejího založení, a současně prozkoumat otázku soudržnosti instituce a sdílení identity a cílů u jejích zaměstnanců a studentů. Autorský kolektiv si proto klade otázky o historických kořenech současné práce fakulty, o reflexi historické zkušenosti a jejím významu pro aktuální práci. Vše s ohledem na komplikované dějiny, velmi členitou organizační strukturu fakulty a její zapojení do systému zdravotní péče v Brně a na jižní Moravě. Dílem se proplétá několik závažných a provokativních otázek: Byl a stále ještě je zdrojem identity fakulty a jejích zaměstnanců medicínský humanistický étos péče o zdraví a život člověka? Obstojí fakultní soudržnost pod zvyšujícím se tlakem na excelenci výzkumu a z toho plynoucí oborovou specializaci? Je spolupráce různých oborů fakulty efektivní ve vztahu k potřebám studentů? Autorský kolektiv ve své interpretaci dějin a současnosti brněnské lékařské fakulty využil nejen archivní materiály, ale v hojné míře také rozhovory s osobami různou měrou zainteresovanými na dění na fakultě. Vznikla tak práce historická a současně velmi aktuální.

To be published in October.

Náš stát

Náš stát

Jiří Hanuš, Vít Hloušek

Stát je dnes vnímán především jako komplikovaná všeprostupující byrokratická instituce, která často ztěžuje život svým občanům, jako soustava úřadů vykonávajících nadvládu nad lidmi. Moderní stát je však naprosto mimořádný způsob organizace života, který od 16. století utvářely mnohé ideje a konkrétní mocenské síly: náboženství a ideologie, vztah mezi centrální a lokální autoritou, rozdělení mocí, myšlenka monarchismu a demokratismu, národní zájmy proti zájmům univerzálním, teorie lidských práv.
Autoři publikace se věnují různým podobám moderního českého (československého) státu od roku 1848 a vedle základních charakteristik se zamýšlejí nad tím, jaké společenské a národní skupiny určité státní formy přijímaly a které je naopak problematizovaly nebo dokonce odmítaly. Dospívají přitom k mnohdy překvapivým závěrům. Kniha dokládá mezioborovou spolupráci historika a politologa.

To be published in June.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.