Knihy

Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce


Genetika 

(Druhé, aktualizované vydání)

D. Peter Snustad, Michael J. Simmons

Druhé české vydání Genetiky přichází po osmi letech od vydání prvního. Během této doby se ve vědě, která prožívá tak bouřlivý rozvoj, objevila celá řada nových a zásadních poznatků – a tato učebnice je prezentuje. Oproti předchozí verzi jsou některé kapitoly zcela přepracovány a zásadně inovovány, takže čtenáři zde naleznou aktuální poznatky z oblastí, které jsou v popředí současných vědeckých výzkumů, např. Projekt lidského genomu, repetitivní sekvence a geny v genomu člověka nebo dlouhé nekódující sekvence RNA. Nové pasáže se věnují také genomovému inženýrství, dědičnosti komplexních znaků či molekulární struktuře chromozomů. Výklad je opatřen bohatým obrazovým doprovodem a doplňují jej texty o zajímavostech z oboru. Samozřejmostí jsou obsáhlé sady testových otázek vhodných k samostudiu. Uživatelé knihy, především studenti všech stupňů vysokoškolského studia a jejich učitelé, získají celkový a zároveň velmi detailní obraz o současném stavu snad nejvíce fascinující biologické vědy.

Vyjde v září 2017. 


Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi

Ivan Mrázek

Ivan Mrázek, renomovaný gemolog a držitel několika ocenění za autorství odborné literatury, již dlouhá léta systematicky studuje umělecké/uměleckořemeslné předměty, k jejichž výrobě byly použity drahé kameny. Jeho nová kniha se zabývá novověkou drahokamovou výzdobou významných kulturních památek uchovávaných ve sbírkách muzeí a galerií, ve výbavě zámků, hradů, kostelů a klášterů, jakož i v depozitářích archeologických institucí Moravy a Slezska. Umělecké a uměleckořemeslné předměty bývají hodnoceny především z uměleckohistorického hlediska; jejich materiál stojí obvykle na okraji zájmu a není ani v odborných silách historiků umění určovat použité drahé kameny. Práce dr. Mrázka proto čtenářům nabízí zcela nový přístup k poznávání vzácných kulturních artefaktů.

Vyjde v září 2017. 


Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P.

Kniha se zabývá výzkumem výuky a její kvality se zaměřením na problematiku vztahů mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. V prvních kapitolách jsou osvětlovány filozofické a teoretické předpoklady metodologie výzkumu zaměřeného nejenom na analýzu tvorby učebního prostředí ve výuce, ale také na hodnocení její kvality. Další část je věnována objasnění metodiky 3A – výzkumného přístupu speciálně určeného ke zkoumání kvality výuky. V poslední části knihy jsou uvedeny výsledky výzkumu metodikou vícepřípadové studie v pojetí metodiky 3A. Kniha je adresována obecným a oborovým didaktikům, učitelům se zájmem o kvalitu výuky, ředitelům škol a všem pracovníkům, jejich úkolem je hodnotit didaktickou kvalitu výuky.

Vyjde v červnu 2017. 


Dělba moci a nezávislost justice

Martin Hapla

Tématu dělby moci je v současném ústavním právu věnována velká pozornost, často však zůstávají opomenuty důležité filozofické kontexty této ideje. Právě na jejich zkoumání se zaměřuje tato práce. Klade si otázky jako: Je dělba moci dostatečně určitým principem na to, aby z ní bylo možno vyvodit konkrétní institucionální aplikace, nebo je její obsah určován historickými nahodilostmi? Není ve skutečnosti jen metafyzickou konstrukcí, kterou bychom mohli nahradit jinou a jasnější soustavou pojmů? Jednou z nejcitlivějších oblastí, ve které se dnes idea dělby moci projevuje, je justice, zejména problematika její nezávislosti. Analýze jejich vzájemných vazeb a možných dopadů upozadění rozebírané ideje je věnována závěrečná část práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.