Zajímavosti z připravovaných knih

Výběr redakce

Historie osnovy Občanského zákoníku z roku 1937. K 80. výročí jedné neuskutečněné rekodifikace

Pavel Salák

Na jaře 1937 byl zahájen legislativní proces vládního návrhu zákona, kterým se vydává občanský zákoník – tzv. Osnovy OZ 1937. Tento zákon sice nikdy nebyl vlivem různých politických událostí přijat, nicméně se stal jedním z inspiračních zdrojů OZ 2012. I proto je tento text stále aktuální, ovšem existuje o něm řada mylných informací a řada otázek je ještě nedostatečně probádána. Publikace si klade za cíl připomenout 80. výročí vzniku tohoto významného dokumentu a poukázat na možné volné pole bádání nejen pro právní historiky, ale i pro civilisty.

Vyjde v prosinci 2017.

Voice of the Locality: Local Media and Local Audience

Lenka Waschková Císařová (ed.)

Publikace se zaměřuje na téma lokálních médií, které je v oboru mediálních studií často opomíjené. Hlavními úhly pohledu jsou analýza lokálních publik a charakteristika vztahu lokálních médií a lokálních publik. Mezinárodní kolektiv devatenácti autorů mapuje specifika fungování lokálních médií a obecněji lokální komunikace v různých (především evropských) národních státech.

Vyjde v prosinci 2017.

Vězeň to má spočítané. Lekce z teorie her

David Kruml

Vyplatí se být solidární, nebo zrazovat? Dokážete ze společného talíře jíst jen do polosyta? Spoříte si na důchod? Má smysl odpouštět? Kolik mají nevěrnice vnoučat? Kráčí evoluce kupředu? První svazek populárněvědné edice Munice nabízí nevšední vhled do interdisciplinárního oboru teorie her. Zaměřuje se na jeden z jejích nejzajímavějších problémů: vězňovo dilema. Jeho principy vysvětluje svěžím tempem i tónem, s pomocí mnoha originálních obrázků a schémat.

Vyjde v únoru 2018.

Hodnoty a postoje v České republice 1991–2017. Pramenná publikace European Value Study

Ladislav Rabušic, Beatrice Chromková Manea

Publikace Hodnoty a postoje v ČR 1991–2017 se svým obsahem i formou vymyká zkušenostem, které mají čtenáři s produkty společenskovědní literatury. Výjimečným znakem teto knihy je, že obsahuje pouze čísla. Tato čísla jsou ale, podle našeho soudu, velmi důležitá. Indikuji totiž ve sféře postojů, hodnotových orientaci a preferenci vývoj české společnosti od počátku 90. let minulého století do současnosti. Svým způsobem jsou to čísla jedinečná, neboť pocházejí ze série opakovaných výzkumů, které v ČR proběhly v rámci rozsáhlého mezinárodního srovnávacího projektu European Values Study (EVS). Unikátní na těchto číslech je, že v pravidelných vlnách, vždy přibližně po devíti letech, je opakován stejný výzkum na reprezentativním výběrovém souboru české populace, takže získává údaje, které zakládají časové řady. Ty pak umožňuji badatelům a zájemcům zjistit, jak se vyvíjejí určité hodnotové preference a postoje v České republice a dedukovat z nich nejrůznější úvahy, hypotézy či závěry.

Vyjde v březnu 2018.

Děti pro Lidice. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Hana Stadlerová, Pavla Novotná, Eva Kaličínská

Odborná publikace je věnována Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice. Její historie ji řadí ve světovém kontextu mezi nejrozsáhlejší a nejdéle fungující přehlídky dětské tvorby. Bohatý archiv zahrnující dobové dokumenty, příklady tvorby dětí z celého světa a další zdroje umožnily realizovat v letech 2016–2017 kvalitativní výzkum, na základě kterého bylo možné pojmenovat východiska vzniku MDVV Lidice, seznámit se s historií přehlídky, její organizací, ale i zajímavými jevy, které přináší mezinárodní konfrontace dětské tvorby. I proto bylo možné vymezit odkaz a současnou roli této přehlídky, poukázat na její přínos pro praxi výtvarného vzdělávání, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Odborný text je doprovázen bohatou obrazovou dokumentací, která ilustruje šíři dětské tvorby i sledovanou problematiku.   

Vyjde v únoru 2018.

Portáši. Historie a tradice

Daniel Drápala

Kniha přibližuje činnost a odkaz sboru zemských portášů působícího na východní Moravě a ve Slezsku v letech 1638–1830. Autor se vedle historie sboru, okolností jeho zřízení i dalších dílčích tematických oblastí činnosti zaměřuje na sociální aspekty (socioekonomická příslušnost členů, zemská služba, nástroje sociálního zabezpečení), vazby na lidové prostředí (oděv, slovesnost ad.) a místa s portáši spojovaná. Přestože aktivní služba portášů byla ukončena rokem 1830, lze i v následujících letech identifikovat přežívání portášských motivů v lokální a regionální slovesné tradici i vliv na formování některých prvků lokální a regionální identity. Téma bylo navíc atraktivní i pro renomované umělce, jejichž prostřednictvím se dostávala známost o sboru do širšího povědomí. Cílenému pěstování odkazu zemských portášů se také ve 20. století věnovala skupina mužů z Valašské Bystřice či současný spolek Valašský sbor portášský. Všechna tato témata jsou v tištěné monografii rozpracována a doplněna o bohatý obrazový materiál a mapové přílohy.

Vyjde v únoru 2018.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.