Zapojení MU do DOI/CrossRef

Je MU členem CrossRef?

Masarykova univerzita se stala členem CrossRef v červenci 2011 prostřednictvím Nakladatelství MU.

Kdo je koordinátorem DOI/CrossRef na MU?

Koordinátorem a reprezentantem Masarykovy univerzity v systému CrossRef je Nakladatelství MU. Nakladatelství MU hradí roční členské poplatky MU v CrossRef, koordinuje přidělování DOI čísel publikacím vydávaných na MU (časopisů, monografií, sborníků a dalších), poskytuje metodickou a technickou pomoc při zavádění systému DOI redakcím časopisů, a v rámci možností se podílí na úhradě poplatků za přidělená DOI čísla na MU.

Jaký je tvar DOI čísel pro MU?

V rámci CrossRef byl MU přidělen prefix 10.5817 – tímto prefixem budou začínat všechna DOI čísla přidělená v rámci Masarykovy univerzity. Tvar sufixu je nutné konzultovat s Nakladatelstvím MU, aby byla zajištěna jednoznačnost sufixů v rámci celé MU. Příklad možného DOI: doi 10.5817/am2011058, kde:

  • 10.5817 je prefix MU
  • am2011058 je sufix článku v časopise Archivum Mathematicum: řetěz am identifikuje časopis, 2011 označuje ročník a 058 je číslo strany, na které začíná článek.

Poznamenejme, že uvedená struktura sufixu je čistě interní záležitostí příslušné redakce přidělující DOI a není v žádném případě povinná; samotný systém DOI nepředpokládá a nedává sufixu žádnou sémantiku; jediným jeho požadavkem je jednoznačnost a neměnnost přidělených DOI čísel (více k sufixům viz Jaká je syntaxe DOI čísel).

Jak má postupovat redakce, která chce začít přidělovat DOI čísla pro svůj časopis?

Pokud chce redakce univerzitního časopisu uvažovat o DOI, musí mít především vyřešen systém publikování elektronické verze časopisu na webu. Tento systém musí být schopen poskytovat response page pro každý jednotlivý článek (viz Jak DOI funguje). Poté by redakce měla kontaktovat Nakladatelství MU (l.novotna@rect.muni.cz) a dojednat s ním konkrétní podmínky a pravidla přidělování DOI. Implementace podpůrného redakčního systému pro přidělování DOI a veškeré povinnosti související s přidělováním DOI (inbound a outbound linking, aktualizace metadat aj. – viz Jaké jsou povinnosti členů CrossRef při přidělování DOI?) jsou již záležitostí samotné redakce. Nakladatelství MU ve spolupráci s dalšími útvary MU k tomu poskytne metodiku a případnou odbornou pomoc dle aktuálních možností.