Opera Slavica

ISSN 1211-7676 (print)
ISSN 2336-4459 (online)

MK ČR E 11418

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Hlavním posláním časopisu je vytvářet širokou komunikační platformu, zahrnující všechny slovanské jazyky a literatury, pro bádání o slovanské filologii s přesahy k translatologii, kulturologii a jiným humanitním a sociálním vědám a v prostoru evropské slavistiky kultivovat nosná témata a nové metodologické postupy. Recenzní oddíl má systematicky sledovat a kriticky posuzovat podnětná díla v lingvistické a literárněvědné slavistice.

Základní údaje
Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Výkonný redaktor doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Vychází od roku 1991
Periodicita 2x
Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina, Ruština, Slovenština
Fakulta Filozofická
Databáze ERIH+, Ulrich's, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.