Études romanes de Brno

ISSN 1803-7399 (print)
ISSN 2336-4416 (online)

MK ČR E 18714

Aktuální číslo:

Prohlížet online

Études romanes de Brno (ERB) je prestižní recenzovaný mezinárodní vědecký časopis, který uveřejňuje původní příspěvky z oblasti románských jazyků a literatur. V oddíle „Dossier thématique“ jsou řazeny příspěvky z lingvistiky či literární teorie a historie, které spolu tematicky souvisí, v oddíle „Études“ jsou zahrnuty původní studie bez další tematické souvislosti a v oddíle „Comptes rendus“ jsou uveřejňovány recenze na nedávno vydané publikace, které jsou předmětem zájmu časopisu. Studie a recenze jsou psány ve francouzštině, španělštině, italštině a portugalštině, výjimečně i v dalších románských jazycích.

Základní údaje
Šéfredaktor doc. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Výkonný redaktor Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Vychází od roku 1965
Periodicita 2x
Formát 170 × 240 mm
Jazyk Angličtina, Francouzština, Italština, Portugalština, Španělština
Fakulta Filozofická
Databáze SCOPUS, ERIH+, Ulrich's, EBSCO, Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR